Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza a hodnocení rizik při výstavbě stínících konstrukcí lékařských ozařovačů. 

  Henzelová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením možných rizik při návrhu a realizaci stínících konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření. Postupem výpočtu a návrh optimalizace dle platného znění atomového zákona a ...
 • Analýza tepelných vlastností integrovaných obvodů na systémové úrovni 

  Vaněk, Martin
  Hlavním cílem této práce je shrnout základní poznatky o tématech spojených s teplem, se zaměřením na aplikace v elektrotechnice, a provést měření tepelného odporu pouzder integrovaných obvodů. První část je praktická a ...
 • Bezdotykové měření teploty 

  Sládek, Vojtěch
  Cílem práce bylo studium o bezkontaktním měření teploty a využití tohoto měření v oblasti výrobních strojů. První část práce zahrnuje pojmy a definice, které jsou nezbytné k seznámení s problematikou. Ve druhé, praktické ...
 • Infračervená termografie a dopplerovská ultrasonografie při zátěžových testech 

  Urbanová, Lucia
  Semestrální práce zpracovává teoretickou část bakalářské práce, která bude zpracovávat výsledky z měření provedených pomocí infračervené termografie a dopplerovské ultrasonografie při zátěžových testech na probandech. V ...
 • Jaderné havárie 

  Mik, Martin
  Tato bakalářská práce je rešerše zabývající se jadernými haváriemi a nehodami ve světě i u nás. Práce je rozdělena do několika částí. První část se zabývá dozorem nad jadernou bezpečností v České republice. Ve druhé části ...
 • Koncepční návrh zástavby tepelného spínače do konstrukce družice 

  Vrba, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení přehledu konstrukcí a teplených cest kosmických lodí a kosmických vozidel, které se v současné době používají. Na základě specifických požadavků a standardů jsou vypracovány ...
 • Měření teploty pyrometry 

  Holík, Denis
  Práce se zabývá rešerší a rozborem informací o principech fungování pyrometrů. Rozebrána je jak komplexní problematika jednotlivých druhů pyrometrů a možnost jejich praktického využití, tak základní chyby bezkontaktního ...
 • Měření teploty v technické diagnostice 

  Szmek, Tomáš
  Bakalářská práce má seznámit čtenáře s možnostmi měření teploty, s konstrukcí a funkcí jednotlivých měřidel a ukázat jejich přednosti a nedostatky. Jsou zde popsány jak jednoduché dotykové přístroje používané v běžném ...
 • Návrh a možnosti využití fotovoltaické elektrárny na území ČR 

  Švec, Radovan
  Bakalářská práce pojednává o návrhu a možnostech využití fotovoltaických elektráren na území ČR. V první části práce pojednává o stavu a přístupu k solární energii u nás i ve světě.V druhé části jsou popsány části zařízení ...
 • Použití optických vláken v prostředí s nebezpečím výbuchu 

  Mafka, Martin
  Hlavním cílem této semestrální práce bylo ukázat problematiku použití optických sítí ve výbušném prostředí. Práce je rozdělena do několika základních tématických oblastí, v kterých si popíšeme dělení prostředí podle hrozby ...
 • Světloléčba 

  Joklík, Vojtěch
  Tato práce popisuje vztah lidského těla a světla. Je zaměřena na vnímání světla okem a kůží člověka a na reakce těla v závislosti na dopadajícím světle a jeho intenzitě. Dále obsahuje stručný popis nemoci novorozenecká ...
 • Technické řešení fotovoltaické elektrárny 

  Gajdošík, Ivo
  Dokument pojednává o využití fotovoltaických panelů pro výrobu elektrické energie. V první části práce pojednává o slunečním záření dopadajícím na Zemi, resp. na území ČR. Další část zahrnuje vývoj fotovoltaiky od úplných ...
 • Verifikace modelu pro predikci vlastností spalovacího procesu 

  Horsák, Jan
  Tato práce se zabývá detailním rozborem již dříve vytvořeného výpočtového modelu pro predikci charakteristických parametrů spalovacího procesu ve zkušební spalovací komoře. Odstraňuje nedostatky modelu, které byly rozborem ...
 • Vliv pracovní polohy světelného zdroje na fotometrické parametry 

  Šťastný, Jakub
  Práce pojednává o vlivu pracovní polohy a okolní teploty na elektrické světelné zdroje. Pro uvedené účely práce obsahuje rozbor světelného záření, popis a princip měření světelných veličin. Dále je v ní uveden princip ...
 • Vliv působení mobilu na člověka 

  Pieniažek, Ireneusz
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mobilních telefonů na člověka. První část je věnována uvedení do problematiky mobilních komunikací. Jsou uvedeny frekvence a vlnové délky, na kterých mobilní telefony pracují. Je zde ...
 • Vytápění bytového domu 

  Zajíček, Václav
  Diplomová práce je složena ze tří částí teoretické, výpočtové a projektové. V teoretické části je řešeno sdílení tepla vedením, prouděním a sáláním. Výpočtová část je zaměřena na celkový výpočet otopné soustavy, aby fungovala ...
 • Využití uhlíkových kompozitů k pasivnímu chlazení v oblasti kosmického průmyslu 

  Genco, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením využitelnosti uhlíkových kompozitů v oblasti kosmického průmyslu. Cílem práce je posoudit, zda uhlíkové kompozity mohou najít uplatnění i v mechanických systémech pasivní tepelné ...