Now showing items 1-20 of 36

 • Civil protection, survival and physical fitness 

  Chlíbková, Daniela (Elsevier, 2011-02-07)
  The development of education in civil protection shows a continuous change from preparation for protection against the results of wars to the present aim - which deals mainly with the results of natural and anthropogenic ...
 • Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy 

  Tran, Hoang Long
  Diplomová práce Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy je architektonický koncept, který spočívá ve vytvoření sanatoria s různými funkcemi pro pacienty, tak i pro veřejnost. Areál nabízí léčebnou část, ubytování ...
 • Ekonomické hodnocení veřejných investních projektů 

  Nováková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení ekonomické efektivnosti veřejně prospěšného investičního projektu. Cílem studie je porovnání předpokládaných nákladů projektu s náklady skutečně vynaloženými. Teoretická ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Barilková, Eva
  BARILKOVÁ, E. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení. Diplomová práce. Brno: VUT v Brně, 2013. V diplomové práci se zabývám finančním řízením příspěvkových organizací zřizova-nými územním samosprávným ...
 • Hospodaření vybrané příspěvkové organizace 

  Kučerová, Adéla
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany. Na první část práce, obsahující teoretické poznatky, navazuje druhá část, která je zaměřena ...
 • Mateřská a základní škola ve Škrdlovicích 

  Peňáz, Zdeněk
  Cílem diplomové práce je zpracování určených částí projektové dokumentace pro stavební povolení Mateřské a základní školy ve Škrdlovicích s téměř nulovou spotřebou energie. Budova je členěna na tři části: dvoupodlažní ...
 • Návrh informačního systému pro základní školu 

  Zapletal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro soukromou základní školu. Jsou zde uvedeny teoretická východiska, nezbytná pro pochopení dané problematiky, dále analýza současné situace ve škole, popis ...
 • Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků na základní škole v Blansku 

  Kremličková, Kateřina
  Diplomová práce analyzuje problémy, související se systémem hodnocení na Základní škole v Blansku. Teoretická část práce se zabývá shrnutím základních pojmů týkajících se metod hodnocení a odměňování zaměstnanců. Praktická ...
 • Návrh webových stránek 

  Hanáček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webových stránek s dílčí částí informačního systému pro Základní školu a Mateřskou školu Ladná. Webové stránky budou určeny k nalezení veškerých informací o škole pro širokou. Informační ...
 • Porovnání hospodaření vybraných příspěvkových organizací 

  Pejchalová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkových organizací, kterými jsou základní školy v Novém Městě na Moravě. Práce je rozdělena do 4 částí. Cílem je zhodnotit jejich hospodaření, porovnat jejich příjmy a výdaje ...
 • Posouzení vlivu provedení zateplení Základní školy v Dobrušce na výdaje spojené s provozem 

  Marešová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení návratnosti investic v závislosti na dodatečném zateplení včetně výměny výplní otvorů a použití zpětného získávání tepla. Pro výpočty byla použita stávající budova Základní školy ...
 • Prognóza návštěvnosti škol v Přerově pomocí časových řad 

  Spáčil, Přemysl
  Předmětem této bakalářské práce je analýza demografického vývoje a prognóza návštěvnosti školních zařízení v Přerově. Hlavním cílem je stanovení prognózy počtu žáků, kteří se zapíší do základních škol v následujících letech ...
 • Přístavba školy 

  Jirčík, Jakub
  Obsahem diplomové práce je statický návrh nosných částí přístavby učebnicového pavilonu základní školy v Mirošově. Navrhovaný objekt je čtyřpodlažní železobetonová monolitická sloupová konstrukce. Stropy nad prvními třemi ...
 • Přístavba základní školy 

  Kuchařík, David
  Práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace přístavby základní školy, která se nachází ve Starém Plzenci. Dokumentace obsahuje náležitosti dle platných předpisů. Návrh vychází z požadavku investora, jež ...
 • Soukromá základní škola v Berouně 

  Šašková, Lenka
  Obsahem práce je zpracování projektové dokumentace stavení části k provedení novostavby soukromé základní školy v Berouně. Jedná se o stavební projekt základní školy s účelem výuky v anglickém jazyce. Stavba je dvoupodlažní, ...
 • Stavebně technologická etapa obvodového pláště základní školy ve Slažanech 

  Kozla, Dávid
  Táto bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu obvodového pláště základné školy ve Slažanech. Konkrétně se zabývá opláštěním dřevěné nadstavby 3. NP budovy základní školy a dodatečným zateplením stávajících ...
 • Stavebně technologický projekt rozšíření ZŠ Šlapanice 

  Vrbka, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem rozšíření ZŠ ve Šlapanicích. Práce je zaměřena na zpracování projektu zařízení staveniště, časového a finančního plánu, položkového rozpočtu, návrhu hlavních ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Dohnalová, Martina
  Zadáním práce bylo vytvořit školní zařízení při použití aktuálních poznatků a trendů. Řešená parcela se nachází v Ostravě v blízkosti Černé louky, historického centra, řeky Ostravice a nově vznikajícího bytového komplexu ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Musilová, Petra
  Zadání diplomové práce bylo navrhnout soubor školských budov v Ostravě na Černé louce. Návrh měl vycházet a navazovat na vítězný projekt architektonické kanceláře Maxwan, která vyhrála urbanistickou soutěž na toto území. ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Slavíková, Barbora
  Řešené území Černá louka leží na pomezí centra Moravské Ostravy a území Slezské Ostravy v místě soutoku řeky Ostravice a říčky Lučiny. Návrh zástavby přímo v místě současného Výstaviště Černá louka vychází z mezinárodní ...