Now showing items 1-20 of 50

 • Bodově podepřená železobetonová deska 

  Marčanová, Martina
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vybrané konstrukce vícepodlažního obchodního domu. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet. Pro práci byla vybrána železobetonová lokálně podepřená stropní deska nad ...
 • Bytový dům 

  Strejček, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu. Dům se nachází na mírně svažitém pozemku. Bytový dům je navržen jako terasový s ustupujícími podlažími. Má dvě nadzemní ...
 • Bytový dům s obchodními prostory 

  Vyskočil, Jakub
  Obsahem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace nového bytového domu s obchodními prostory v Táboře. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. Objekt se ...
 • Část nosné konstrukce víceúčelové budovy 

  Anděl, Martin
  Cílem této práce bylo navrhnout část nosné konstrukce víceúčelového budovy. Nosná konstrukce byla navržena z příčně orientovaných monolitických železobetonových patrových rámů. Tyto rámy jsou v jednotlivých podlažích ...
 • Hasičská stanice 

  Wrana, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace k provedení novostavby hasičské stanice v Šumperku. Hasičská stanice je navržena jako stanice typu „C“ dle normy ČSN 73 5710, která bude sloužit profesionálním ...
 • Lokálně podepřená železobetonová deska 

  Horský, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na výpočet vnitřních sil a posouzení železobetonové lokálně podepřené desky 1.NP obchodního domu. Pro výpočet byla zvolena metoda součtových momentů a softwarová metoda konečných prvků v programu ...
 • Moderní poliklinika 

  Juračková, Edita
  Předmětem diplomové práce je návrh polikliniky v městě Brně. Objekt je řešen jako železobetonový skelet se čtyřmi nadzemními podlažími. Budova je založena na patkách podporovaných předraženými pilotami. Obvodový plášť se ...
 • Montovaná hala s administrativní budovou 

  Krejčová, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem montované železobetonové haly s administrativní budovou, vypracováním základních výkresů projektové dokumentace stavby i výkresů tvaru a výztuže jednotlivých ...
 • Montovaná konstrukce haly ve Vysokém Mýtě 

  Jarmara, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem montované, skladovací haly. V rámci práce jsem navrhnul a posoudil předpjatý vazník, železobetonový vazník, vazničku, sloup a kalichovou patku. Prvky jsou posouzeny ...
 • Montovaná skeletová konstrukce nákupního centra 

  Břeňová, Marie
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení vybraných nosných prvků montované haly. Vazník je nadimenzován ve variantě železobeton a předpjatý beton. Návrh a posouzení předpjatého vazníku bylo provedeno ruční metodou a v programu ...
 • Návrh a posouzení prvků vícepodlažního objektu 

  Hardubej, Martin
  Cílem diplomové práce je návrh a posouzení vybraných prvků u novostavby vícepodlažní administrativní budovy. Nosná konstrukce monolitického železobetonového skeletu je vymodelována programem SCIA Engineer a zatížena ...
 • Návrh a posouzení vybraných prvků nosné ŽB konstrukce 

  Leitner, Ivan
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a posúdením nosnej železobetónovej stropnej dosky administratívnej budovy. Riešená stropná doska sa nachádza nad 1NP. Výpočet vnútorných síl je prevedený v programe SCIA Engineer a ...
 • Návrh betonové konstrukce hudebního pavilonu v Poděbradech 

  Juda, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí zastřešením pódia v lázeňském parku v Poděbradech. Tato konstrukce je provedena ve dvou variantách návrhu. V každé variantě Jsou stanoveny zatížení na konstrukci a vnitřní síly působící ...
 • Návrh ŽB konstrukcí dle EC 2 a ACI 318 

  Tesárková, Václava
  Práce se zabývá posuzováním železobetonových konstrukcí dle aktuálně platné normy ČSN EN 1992-1-1 (EC 2) ve srovnání s posouzením dle amerického standardu ACI 318-08. Statický výpočet obsahuje posouzení stropní desky na ...
 • Návrh železobetonové nosné konstrukce skladiště 

  Vašina, Michal
  Závěrečná práce se zabývá návrhem a následným posouzením jednotlivých nejvíce namáhaných nosných částí monolitické železobetonové skeletové konstrukce skladiště. Vybrané části jsou stropní konstrukce nad 1. nadzemním ...
 • Návrh železobetonových konstrukcí obchodního centra 

  Podepřel, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem lokálně podepřené, monolitické, železobetonové stropní desky nejnižšího podlaží vícepodlažního obchodního centra, návrhem typického sloupu ve stejném podlaží a také základové patky pod ...
 • Nosná konstrukce nemocničního pavilonu 

  Hůrka, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na návrh vybraných částí nosné konstrukce nemocničního pavilonu. Konstrukci tvoří železobetonový skelet s dodatečně provedeným samonosným obvodovým pláštěm. Vybranými částmi konstrukce jsou ...
 • Nosná konstrukce zázemí sportovního objektu 

  Klodner, David
  Práce se zabývá návrhem a posouzením nosného železobetonového skeletu administrativní části sportovní haly. Při zpracovávání výpočtového modelu byl kladen důraz na komplexnost a reliabilitu idealizované konstrukce, jenž ...
 • Nosná konstrukce ŽB objektu pro lehký průmyslový provoz 

  Vrána, Libor
  Diplomová práce obsahuje statickou analýzu a návrh konstrukce prefabrikované výrobní haly. Zadanim prace je posoudit a dimenzovat jednotlive časti konstrukce.
 • Nosná ŽB konstrukce objektu hotelu 

  Macourková, Klára
  Diplomová práce se zabývá statickým řešením monolitické železobetonové konstrukce objektu hotelu. Předmětem řešení je návrh železobetonové monolitické bodově podepřené stropní desky, sloupů, základových patek, základových ...