Now showing items 1-20 of 24

 • Aktuální problémy v oblasti řízení a organizace znalecké činnosti 

  Ševčík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The author of this contribution through dedicated to the summary of elapsed 4 years of expert activities in the Czech Republic. He regards it primarily in terms of legislative changes and legislative work, while trying to ...
 • Algoritmizace tvorby účetních opravných položek k pohledávkám 

  Šmída, Martin
  Ve své bakalářské práci chci vytvořit algoritmus tvorby opravných položek k pohledávkám. Po komunikaci s vybranou firmou jsem se rozhodl, že vytvořím směrnici, která by jednoznačně řešila jak opravné položky k pohledávkám ...
 • Analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona 

  Seman, Jan
  Diplomová práce se zaobírá analýzou a vyhodnocením umísťování staveb dle stavebního zákona v lokalitě obce Pozořice. V teoretické části jsou charakterizovány formy územních rozhodnutí s jejich podrobným členěním. V části ...
 • Analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona 

  Nenál, Marek
  Diplomová práce se zabývá analýzou a vyhodnocením umísťování staveb dle stavebního zákona. V teoretické části je charakterizován stavební zákon, formy územních rozhodnutí s jejich podrobným členěním, obecné požadavky na ...
 • Analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona v mikroregionu Litovelsko 

  Vařeková, Petra
  Předmětem této diplomové práce je analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona v mikroregionu Litovelsko. Teoretická část bude obsahovat jednotlivá rozčlenění stavebního zákona, územní rozhodnutí včetně ...
 • Analýza daňového dopadu švarc systému 

  Zlámalová, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku tzv. švarcsystému, jeho historii a srovnání s jinými státy Evropské unie. Bude porovnávat míru zdanění a odvodů pojistného mezi zaměstnancem a osobou samostatně výdělečně ...
 • Bezpečnost elektronického bankovnictví 

  Tomko, Tomáš
  Cieľom bakalárskej práce Bezpečnosť elektronického bankovníctva je charakterizovať platobné elektronické služby a možnosti ich realizácie a tiež komparácia ponúk bankových platobných služieb s cieľom poukázať a upozorniť ...
 • Kolize železničního a silničního vozidla, popis experimentu 

  Krejčí, Jan; Kovandová, Hedvika; Kovanda, Jan; Purš, Hynek (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  Text článku se zabývá výzkumem a hodnocením průběhu kolize osobního automobilu se železničním vozidlem. Podle dostupných statistik má výzkum čelního nárazu železničního vozidla do boku osobního automobilu zásadní význam. ...
 • Kriminalita na internetu 

  Reichmannová, Sandra
  Tato práce se pokouší zmapovat problém internetové kriminality ve světě a v České republice. Popisuje jednotlivé druhy kriminality, které lze provádět přes internet a pomocí počítačů. Cílem práce je seznámení s touto ...
 • Marketingové aspekty při zpracování nabídky do veřejné obchodní soutěže stavebním podnikem 

  Deufnerová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti Metrostav a.s., která podniká ve stavebnictví v tuzemsku i zahraničí. Na základě vybraných metod jsem provedla – SLEPTE analýzu, Porterův model, Model 4C a SWOT ...
 • Návrh na zdanění příjmů legislativně neošetřeného podnikání v ČR 

  Kříž, Martin
  Bakalářská práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zabývá stručně historií prostituce, jejím vývojem jak v evropském měřítku, tak i na území dnešní České republiky a také současným ...
 • Návrh na zdanění příjmů legislativně neošetřeného podnikání v ČR 

  Rosenberg, Jan
  Bakalářská práce pojednává o zdanění příjmů z prostituce v České republice. Zabývá se především otázkou, jak zapracovat činnost prostituce do příslušných právních předpisů tak, aby se příjem z prostituce mohl v našich ...
 • Návrh směrnic pro vedení účetnictví ve společnosti ABC, s.r.o. 

  Londinová, Iveta
  Tématem bakalářské práce je vytvoření návrhu směrnic pro vedení účetnictví pro firmu ABC, s.r.o. Bakalářská práce je založena na platných právních normách, z nichž vychází povinnost účetních jednotek zpracovat vnitřní ...
 • Oceňování věcných břemen - komparace různých metod ocenění 

  Prokop, Jan
  V této diplomové práci řeším způsoby ocenění věcných břemen podle současné legislativy a metodiky. Věcná břemena, jakožto nástroj pro omezení nebo rozšíření práv k nemovitostem, rozvádím v obecné rovině, uvedu způsoby ...
 • Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů 

  Klika, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The article includes the method for the calculating of the floor areas and level areas by legal and technical regulations. The article deals with law, regulations and standards – in the Czech Republic and abroad.
 • Projektování a dimenzování elektroinstalací v průmyslových objektech 

  Cabal, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá projektováním a dimenzováním elektroinstalací v průmyslových objektech. Teoretická část pojednává o problematice projektování a dimenzování elektroinstalací všeobecně pro všechny typy objektů. ...
 • Směrnice pro tvorbu a účtování opravných položek 

  Novotný, Marek
  Diplomová práce navrhuje směrnici pro tvorbu a účtování opravných položek ve firmě Mikita Fashion s. r. o. Nezanedbatelná je výše pohledávek ve společnosti a tak je účtování opravných položek významnou součástí. Směrnice ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví 

  Pavelková, Dagmar
  Bakalářská práce řeší problematiku směrnic pro vedení účetnictví ve společnosti ABC, s.r.o. První část je zaměřena na teoretická východiska tvorby vnitropodnikových směrnic v oblasti účetnictví, a to především na platnou ...
 • Srovnání auditorských postupů v České republice a Lotyšsku 

  Prihodjko, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a porovnáním postupů při auditu účetní závěrky vybrané společnosti v Lotyšské republice a v České republice, vyhodnocením úrovně harmonizace právních předpisů a vyhodnocením jejich ...
 • Výběr ekonomického informačního systému 

  Zoubková, Markéta
  V bakalářské práci " Výběr ekonomického informačního systému" si v teoretické části představíme legislativní prostředí a prostředí informačního systému. V praktické části vytvoříme metodiku prodeje informačního systému K2, ...