Now showing items 1-20 of 23

 • Bytový dům "Vacek" 

  Vacek, Pavel
  Navrhl jsem stavbu bytového domu s polyfunkčním využitím. Významným prvkem je automatický interní parkovací systém, který je úlevou pro obyvatele domu na ulici přeplněné zaparkovanými auty. V přízemí je lukrativní kavárna ...
 • Bytový dům v Komárově - hrubá spodní stavba 

  Kaláb, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je stavebně - technologické řešení hrubé spodní stavby bytového domu na ulici Kovářská v Brně - Komárově. Hlavní náplní této práce je návrh pracovních postupů, strojní sestavy, položkového ...
 • Hotel v Dolní Lomné - stavebně technologický projekt 

  Bulawa, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu hotelu v Dolní Lomné. Obsahem této práce je technická zpráva, koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán ...
 • Návrh pažení stavební jámy 

  Valkó, Attila
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pažení stavební jámy polyfunkčního domu v Brně - Pisárkách. Práce obsahuje popis možných způsobů pažení stavebních jam. Cílem práce je navržení zajištění stavební jámy vhodnou metodou ...
 • Návrh stavební jámy pro bytový dům 

  Šobáň, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá zajištěním jižní stěny stavební jámy pro nový BD Kadetka v Brně. Jejím cílem je navržení pažící konstrukce a popsání technologie výstavby zvoleného pažení, kterým je jednou kotvená záporová pažící ...
 • Návrh zajištění stavební jámy hloubeného úseku tunelu na vysokorychlostní trati Brno-Přerov 

  Umlauf, Jiří
  V první části práce jsou navrženy čtyři varianty zajištění stavební jámy hloubeného úseku tunelu. Jedná se o hřebíkovaný svah, pilotovou stěnu, hřebíkovaný svah v kombinaci s pilotovou stěnou a záporové pažení. Pro tyto ...
 • Návrh zajištění stavební jámy pro rekonstrukci obchodního domu 

  Červenka, Jan
  Práce je rozdělena do tří částí. V té první se zabývá návrhem a posouzením jedenkrát kotvené záporové stěny, zajišťující stavební jámu pro rekonstrukci OD Prior ve městě Zlín. Pažící konstrukce je řešena metodou mezních ...
 • Návrh zajištění stavební jámy v centru Brna 

  Kováč, Vladimír
  Práce se zabývá problematikou prvního a druhého mezního stavu, jedenkrát kotvené pažící konstrukce stavební jámy, na ulici Křenová v Brně. Výpočet prvního mezního stavu je proveden ručně a poskytuje vstupní informace pro ...
 • Návrh založení polyfunkčního domu v Brně 

  Pospíšil, Jan
  Cílem práce je navrhnout a posoudit vhodné zajištění stavební jámy a v ní založení polyfunkčního domu na ulici Smetanova 19 v Brně. Součástí práce je také popsání technologického postupu provádění navržených konstrukcí a ...
 • Pažení stavebních jam 

  Vodáček, Ondřej
  Úvodní část práce hovoří o možnostech roubení výkopů všeho druhu, zahrnuje tedy kromě jam i šachty a stavební rýhy pro ukládání inženýrských sítí, avšak jamám se věnuje především. Tato část navíc zahrnuje přehled zatížení ...
 • Polyfunkční dům Prudký - stavebně technologický projekt 

  Kaláb, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je stavebně - technologické řešení hrubé stavby polyfunkčního domu na nároží ulic Bánskobystrická a Medlánecká v Brně Řečkovicích. V diplomové práci se budu zabývat návrhem pracovního postupu ...
 • Seletice, novostavba mlékárny - hrubá spodní stavba 

  Bartoň, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně- technologický projekt pro provedení etapy hrubé spodní stavby mlékárny v Seleticích. Jedná se o třípodlažní skeletovou konstrukci. Obsahem této práce je technická zpráva, řešení ...
 • Stavebně technologická etapa založení polyfunkčního domu v Řečkovicích 

  Hrabovský, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně-technologického projektu založení polyfunkčního domu v Řečkovicích. Objekt se nachází v zastavěném území městské části Brno-Řečkovice. Polyfunkční dům je založen na ...
 • Stavebně technologický projekt objektu v areálu Rotana 

  Kadlec, Michal
  Cílem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu objektu v areálu Rotana. Cílem práce je návrh vhodného postupu realizace objektu. Práce řeší časový plán hlavního stavebního objektu, položkový rozpočet, ...
 • Stavebně technologický projekt výstavby hotelu 

  Tůma, Daniel
  Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby hotel ve Frýdlantu. Úvod práce obsahuje základní informace o výstavbě objektu. Předpokládaný návrh a postup výstavby jsou popsány ve stavebně technologické ...
 • Stavebně technologický projekt Výzkumného centra Fakulty informačních technologií VUT v Brně 

  Chytková, Monika
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem Výzkumného centra informačních technologií VUT Brno v Brně. Tato práce obsahuje technické zprávy ZS STP, zařízení staveniště, rozpočet, propočet, časové ...
 • Technologická etapa založení objektu HOTEL YAZZ v Praze 

  Izsová, Radka
  Tato bakalářská práce řeší stavbu Hotel Yazz. Jedná se o nový objekt s devíti nadzemními podlaží a s jedním podzemním podlažím. Bakalářská práce zahrnuje: záporové pažení, tryskovou injektáž, výkopové práce, hloubkové ...
 • Vybraná část stavebně technologického projektu Obchodní a administrativní budova Biskupova 

  Valchář, David
  Diplomová práce se zabývá řešením stavby obchodní a administrativní budovy v Ostravě. Základním řešením práce je realizace založení objektu. Práce se dále zabývá studii celého objektu. Objekt se nachází v centru města na ...
 • Zajištění stavební jámy a založení objektu CARLA Brno 

  Novák, Michal
  Úkolem této diplomové práce je staticky vyhovující a hospodárný návrh zajištění stavební jámy a založení objektu Carla Brno. Výpočtová část bude řešena programem GEO5. Součástí práce je také popis technologického postupu ...
 • Zajištění stavební jámy na stavbě RD 

  Valkó, Attila
  Diplomová práce se zabývá zajištěním stavební jámy rodinného domu v daných geologických podmínkách v Brně-Kohoutovicích. Cílem diplomové práce je vyjmenovat obecně možnosti řešení problematiky zajištění stavebních jam a ...