Now showing items 1-20 of 24

 • Kování podlouhlých výkovků 

  Příkaský, Jakub
  Práce se zabývá návrhem výroby součásti typu táhla pomocí zápustkového kování na bucharu. Materiál je ocel 12 060. Na základě literární studie problematiky kování a výpočtů byl navržen výkovek, technologický postup a ...
 • Kování „pojistky svorníku“ 

  Frýdl, Pavel
  Pro výrobu pojistky svorníku byla zvolena technologie zápustkového kování. Pojistka je vyráběna z oceli 11375 v sérii 2700 ks ročně. S využitím literární studie a praktických poznatků byl vypracován technologický postup ...
 • Možnosti systému Sinumerik při programování CNC obráběcího stroje 

  Chytil, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na využití možností systému Sinumerik pro programování formy na zápustkové kování. První část obsahuje charakteristiku součásti a její funkci v sestavě. Ve druhé části je obsažena veškerá ...
 • Návrh robotizovaného pracoviště pro zápustkové kování 

  Krejčí, Radek
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby kola, které bude vyráběno zápustkovým kováním z nízkolegované oceli 15 142 v množství 500 000 ks za rok. Na základě rozvahy vhodných metod výroby bylo jako optimální vybráno ...
 • Návrh výroby náboje kola 

  Šidlák, Filip
  Práce se zabývá návrhem výroby náboje kola pro automobilový průmysl z oceli C45. Po zhodnocení vhodných technologií bylo zvoleno zápustkové kování na mechanickém lise. Na základě rozboru technologičnosti byl upraven tvar ...
 • Problematika zápustkového kování na bucharech 

  Žižka, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou zápustkového kování na bucharech, což je technologie využívaná především pro výrobu tvarově a výskově různorodých a členitých součástí s žebry a výstupky. Výkovky se zhotovují na několik ...
 • Přesné kování 

  Berka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií přesného kování. V práci je uvedeno základní rozdělení kování podle charakteru toku materiálu a jeho postup. Po úvodní části se tato práce zabývá rozborem metod zápustkového ...
 • Přesné kování 

  Bužga, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje metodám, postupům a možnostem přesného kování. Po úvodní analýze metod zápustkového kování s výronkem obsahuje přehled, rozbor a popis metod kování přesného, včetně technologického zhodnocení ...
 • Rešerše svislých kovacích lisů 

  Gavenda, Petr
  Tato práce shrnuje základní princip konstrukčního provedení svislého kovacího lisu s důrazem na popis jeho stěžejních částí. Dále je v textu pojednáno o základních parametrech lisů a standardních periferiích, poslední ...
 • Rozvoj technologie frézování forem povlakovanými tvarovými frézami 

  Doležel, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá možným rozvojem frézování forem různými druhy povlakovanými moderními frézami. První část je věnována analýze soudobých trendů výrobních technologií forem. V analýze jsou uvedeny různé druhy ...
 • Technologie zápustkového kování držáku blatníku 

  Ondráček, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o problematice zápustkového kování. Je zde zpracována podrobná literární studie, ve které jsou podklady pro vypracování zadané součásti – držáku blatníku. Jsou zde uvedeny možnosti dělení výchozího ...
 • Technologie zápustkového kování hřídele 

  Vaško, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu technologie výroby rotační součásti hřídele pomocí zápustkového kování. Jedná se o technologii objemového tváření na svislých kovacích lisech. V práci jsou podrobně rozpracovány ...
 • Výroba dolního tělesa objemovým tvářením 

  Kaděra, Jakub
  Tato diplomová práce, která je vypracovaná v rámci navazujícího magisterského studia oboru strojírenská technologie a průmyslový management (2303T005) předkládá návrh technologie výroby dolního tělesa objemovým tvářením a ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Špaček, Antonín
  Diplomová práce řeší návrh technologie výroby držáku z nízkolegované oceli 14 220.0, zhotoveného objemovým tvářením. Návrh vychází z velikosti série, která obsahuje 100 000 kusů za rok. V literární studii jsou shrnuty ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Šimon, Miroslav
  Cílem diplomové práce bylo navržení nejvýhodnějšího technologického postupu výroby zadané součásti objemovým tvářením. Práce obsahuje literární studii, která je zdrojem informací pro samotné řešení. Cílem diplomové práce ...
 • Výroba oka 

  Skalník, Petr
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby oka, které bude vyráběno zápustkovým kováním z nízkolegované oceli 13 242. Roční produkce je stanovena na 300 000 kusů. Na základě literární studie problematiky a výpočtů bude ...
 • Výroba oka pístnice 

  Vahala, Jiří
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby oka pístnice z oceli 11 523 v množství 30 000 ks. Z variantního řešení byla jako nejoptimálnější metoda vybrána technologie zápustkového kování. Na základě literární studie ...
 • Výroba opěry objemovým tvářením 

  Pfeifer, František
  PFEIFER František: Výroba opěry objemovým tvářením. Závěrečný projekt magisterského studia, 5. roč., ak.rok. 2008/2009, FSI VUT v Brně, ústav strojírenské technologie, odbor obrábění, květen 2009, str. 94, obr. 37, tab. 3 ...
 • Výroba řetězového kola 

  Haltmar, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem výroby řetězového kola zápustkovým kováním. Kolo je vyrobeno z oceli jakosti C45 a je součástí převodového ústrojí stavebního stroje. Na základě požadovaných mechanických vlastností ...
 • Výroba výkovku "Montážní klíč" 

  Vávra, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojní inženýrství, předkládá návrh technologie výroby výkovku montážního klíče - ze zatepla válcované ocelové tyče 11 523.0. Práce dále porovnává dřívější s dosavadními ...