Now showing items 1-20 of 81

 • Analýza funkcí více proměnných v řízení zásob 

  Šilarová, Hana
  Tato bakalářská práce vytváří model, který obchodníkovi pomáhá stanovit optimální cenu za zboží a délku intervalu, ve kterém je zboží prodáváno se ziskem. Model pojednává o dvou situacích, ve kterých dodavatel poskytuje ...
 • Audit majetku vybraného podniku 

  Pernica, Ivo
  Diplomová práce je zaměřena na audit účetní závěrky v oblasti majetku podniku. Teoretická část popisuje obecnou charakteristiku auditu, specifikuje vybrané oblasti auditu účetní závěrky a vymezuje účetní problematiku ...
 • Audit účetní závěrky vybrané firmy 

  Bulíčková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá auditem účetní závěrky vybraného podniku. V teoretické části jsou uvedeny obecné poznatky o auditu, právní úprava auditu, postup při ověřování účetní závěrky a problematika auditu z pohledu účetní ...
 • Audit účetní závěrky vybraného zemědělského podniku 

  Stojánková, Radka
  Diplomová práce je zaměřena na provedení auditu u zemědělského subjektu. Je zde uveden historický vývoj auditu a základní informace. Práce popisuje regulaci v rámci Evropské unie, samotný postup dle Mezinárodních auditorských ...
 • Ekonomické vyhodnocení řízení zásob ve vybraném podniku 

  Skoumal, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na logistiku a studii řízení zásob. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy a představeny vybrané metody. Další část je praktická, ve které se zaměřím na analýzu zásob, a následně ...
 • Finanční hodnocení podniku a návrhy na zlepšení 

  Feldbabelová, Irina
  Diplomová práce se zabývá posouzením finančního zdraví konkrétní firmy. Úvodní část popisuje teoretická východiska zpracování finanční analýzy, navazuje představení společnosti. S využitím metod finanční analýzy je zhodnocena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Zeman, Karel
  Cílem této práce je navrhnout kroky vedoucí ke zlepšení finanční situace středně velkého strojírenského podniku. K dosažení tohoto cíle je provedena finanční analýza, která definuje slabá místa podniku a vychází z ní soubor ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kynická, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace společnosti, podnikající v oblasti zpracovatelského průmyslu. Posouzení je provedeno pomocí elementárních metod finanční analýzy. Na základě jejích výsledků jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bašo, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního zdraví společnosti. Na základě vybraných výpočetních metod finanční analýzy se testuje finanční zdraví společnosti a předkládá možné návrhy na opatření vedoucí ke zlepšení ...
 • Inventarizace technického vybavení moderních skladovacích systémů 

  Cícha, Tadeáš
  Tato bakalářská práce pojednává o současné nabídce skladovacích systémů, a to jak konvenčních, tak i automatizovaných. První část práce se zabývá rozborem skladování a druhů zásob, způsoby identifikace skladovaných zásob ...
 • Komparace oceňování zásob podle ČUL a IAS/IFRS 

  Létalová, Klára
  Předmětem bakalářské práce je analýza metod oceňování podnikových zásob, které jsou vymezeny podle české účetní legislativy a podle IAS/IFRS a jejich následná komparace. Významnou část bakalářské práce tvoří aplikace ...
 • Logistika nákupu a řízení zásob 

  Machová, Simona
  Bakalárska práca sa zaoberá činnosťou útvaru zásobovania vo výrobnom podniku. V teoretickej časti sú charakterizované základné pojmy týkajúce sa predovšetkým zásob. V analytickej časti sa práca zameriava na analýzu procesu ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Vaňková, Denisa
  Táto práca sa zaoberá činnosťou matematických a štatistických metód na podporu vývoja softvérovej aplikácie. Softvérová aplikácia je zameraná na zásoby v podniku, ich obstarávanie a udržiavanie v sklade a je prioritne ...
 • Návrh implementace standardů do procesu zásobování a skladovaní ve společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s. 

  Medveďová, Klára
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zavedení firemních standardů do procesu zásobování a skladování zásob a optimalizaci těchto procesů v pivovaru Jihlava společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s. Obsahuje analýzu současného ...
 • Návrh logistické koncepce v průmyslové organizaci 

  Matušková, Monika
  Diplomová práce Návrh logistické koncepce v průmyslové organizaci se zabývá analýzou současného stavu společnosti a jejím okolím a rozebírá faktory působící na zákazníky a tím i na výrobu. Na základě zjištění skutečnosti ...
 • Návrh logistické koncepce ve velkoobchodní organizaci 

  Londinová, Iveta
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku logistické koncepce ve velkoobchodní organizaci XYZ s.r.o. Teoretická část je zaměřena na logistiku a představení společnosti. V praktické části jsou tyto poznatky využity pro ...
 • Návrh logistiky zásobování v podnikatelském subjektu 

  Žemličková, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku zásobovací logistiky ve společnosti XYZ, s.r.o.. V úvodní části jsou uvedeny teoretická východiska problematiky logistiky, logistiky zásobování a procesu řízení zásob. Cílem ...
 • Návrh na zlepšení řízení zásob ve firmě TART, s.r.o. 

  Nezdařilová, Jana
  Předmětem této diplomové práce je analýza způsobu řízení zásob ve společnosti TART, s. r. o. První část práce je změřena na teoretické poznatky z oblasti zásob, jejich řízení a skladování. V druhé části analyzuji zásoby ...
 • Návrh na zlepšení systému zásobování 

  Pavlačková, Veronika
  Diplomová práca sa zaoberá zefektívnením zásobovania v priemyselnom podniku Delta Eletronics (Slovakia). Vo vstupnej identifikácií procesov v oblasti logistiky je zhodnotená efektívnosť systému, ktorý je používaný v podniku ...
 • Návrh oceňování zásob ve vybraném podniku 

  Mikulová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá pojmem zásoby a různými metodami jejich ocenění. Zaměřuje se především na oceňování úbytků zásob, ke kterým lze využít metody vážených aritmetických průměrů, FIFO a pevná skladová cena. Snaží se ...