Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza rozdílů ve vykazování zaměstnaneckých požitků dle IFRS a dle české účetní legislativy 

  Krosesková, Martina
  Bakalářská práce se zabývá srovnáním různých přístupů v oblasti závazků zaměstnavatelů vůči zaměstnancům dle české účetní legislativy a zaměstnaneckých požitků dle Mezinárodních účetních standardů. Cílem práce je porovnat ...
 • Audit účetní závěrky podniku 

  Junák, Vladimír
  Cílem diplomové práce „Audit účetní závěrky podniku“ je analyzovat metody, které jsou vymezeny pro audit v mezinárodních standardech a tyto aplikovat na vybranou výrobní společnost. V první části této práce osvětluji původ ...
 • Finanční strategie společnosti 

  Frejková, Daniela
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením finanční strategie společnosti „ABC, a. s.“. Pro hodnocení byly použity některé metody finanční analýzy, jejichž výsledky byly východiskem pro návrh finanční strategie na následující ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Lengálová, Monika
  Finanční analýza společnosti Pramos a. s. v letech 2008 – 2012 vč. analýzy současného stavu podniku. Na základě teoretické části byly v praktické části vypočteny konkrétní hodnoty a výsledky, dále provedeno hodnocení ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Gerlichová, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrhy na zlepšení zajištění a vymáhání pohledávek u zvoleného podnikatele. Specifikuje základní teoretické poznatky z pohledu právního, účetního, daňového a ekonomického. V analytické části ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy. 

  Velecký, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti ABC s. r. o. Pro posouzení byly použity některé metody finanční analýzy, jejichž výsledky byly použity pro návrhy na zlepšení finanční situace společnosti ...
 • Řízení likvidity ve stavebním podniku 

  Tvrdý, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením likvidity stavební společnosti EUROVIA CS, a.s. v období 2008 – 2010. Úvodní část tvoří teoretická východiska práce. Následuje analýza a vyhodnocení stávající situace podniku pomocí ...
 • Řízení peněžních toků v zemědělském podniku 

  Konečný, Zdeněk
  Diplomová práce se věnuje problematice podnikové likvidity. Zaměřuje se jednak na řízení pohledávek z obchodního styku, ale také na optimalizaci peněžních prostředků a vhodné krátkodobé investování přebytečné hotovosti. ...
 • Řízení platební schopnosti podniku 

  Černá, Romana
  Diplomová práce se zabývá řízením platební schopnosti ve společnosti MFC-MORFICO s.r.o. Nalézt skrze analýzy jednotlivých složek pracovního kapitálu slabá místa ke zlepšení a zefektivnění jeho řízení, pozornost je věnována ...
 • Transformace živnostenského podniku a jeho další rozvoj 

  Dacíková, Marie
  Diplomová práce řeší problematiku převodu živnosti na společnost s ručením omezeným a její další rozvoj. Práce se zabývá daňovými, účetními a administrativní náležitosti, které jsou spjaty s touto transformací. Změna je ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Princová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitropodnikové směrnice inventarizace majetků a závazků a pravidel týkajících se pohledávek od jejich vzniku až po řešení jejich vymahatelnosti ve společnosti. Výstupem práce je ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Johanová, Monika
  Diplomová práce se zabývá oblastí vnitropodnikových směrnic. Konkrétně je zaměřena na tvorbu vnitropodnikové směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků, a to jak v rovině obecné, tak v konkrétních podnicích. ...