Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza soupisů prací, dodávek a služeb u veřejných zakázek 

  Petláková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá veřejnými zakázkami dopravních staveb v Jihomoravském kraji. Práce je zaměřena na analýzu soupisů prací vybraných veřejných zakázek, která spočívá v dodržování Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení ...
 • Hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu 

  Kulich, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce. Zkoumá způsob jejich zadávání a hodnocení jednotlivých uchazečů konkrétní veřejné zakázky. Úvodem práce popisuje teoretickou ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Svobodová, Lenka
  Předmětem mé diplomové práce je popis procesu veřejné obchodní soutěže na stavební zakázku z pohledu stavebního podniku. V teoretické části uvádím základní pojmy a postupy, s nimiž se můžeme při zadávání, průběhu a ukončení ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Haase, Jan
  Diplomová práce se věnuje procesu zadávání stavební zakázky a její získání z pohledu stavebního podniku. Práce je zaměřená na tvorbu cenové nabídky do veřejné obchodní soutěže ze strany uchazeče. Jsou zde uvedeny poznatky ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Benešová, Karolina
  Předmětem diplomové práce "Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže" je zjistit, jakým způsobem si stavební firmy zajišťují veřejné zakázky, jak funguje proces veřejných zakázek v různých firmách, jak vytvářejí ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Dvořák, Ondřej
  Cílem diplomové práce je přiblížení průběh veřejné obchodní soutěže na stavební zakázku z pohledu stavebního podniku. Teoretická část práce se zabývá pojmy a skutečnostmi této problematiky. Tato část popisuje především ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Šrotová, Zuzana
  Cílem mé diplomové práce je popsat proces získávání veřejné zakázky z pohledu dodavatele. Celá práce je proto koncipovaná, aby byly na začátku práce v teoretické části vysvětleny všechny důležité pojmy, souvislosti a ...
 • Plánování a realizace výstavbového projektu zhotovitelem 

  Vydrová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá plánováním a realizací stavební zakázky z pohledu zhotovitele. V teoretické části jsem sepsala základní pojmy projektového řízení, účastníky výstavby a časové modely výstavby. Dále jsem se věnovala ...
 • Postup při provádění protipovodňových opatření na Oslavě ve zvoleném úseku 

  Kopuletý, Martin
  Práce je zaměřena na komplexní řešení protipovodňového opatření města Oslavan na řece Oslavě. Území bylo podrobeno rizikové analýze s grafickým znázorněním rizika v ploše a vypočteny potenciální škody na majetku. V návaznosti ...
 • Požadavky na zadávací dokumentaci veřejných zakázek na stavební práce 

  Seidlová, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se požadavků veřejného zadavatele obsažené v zadávací dokumentaci veřejných zakázek na stavební práce. V první části práce se objasňují základní pojmy z oblasti veřejných ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Hála, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se řízení stavebních zakázek ve stavebním podniku. Cílem této práce je seznámení s konkrétními principy, metodami a postupy při řízení stavební zakázky. Nejdříve je popsán ...
 • Reálně opodstatněné snížení nákladů v nákladové ceně nabídky do veřejné obchodní soutěže 

  Turková, Jiřina
  Diplomová práce „Reálně opodstatněné snížení nákladů v nákladové ceně nabídky do veřejné obchodní soutěže“ je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou veřejných zakázek, ...
 • Řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Vajbarová, Eliška
  Stavební zakázka je základní jednotkou produkce stavebního podniku. Řízení zakázky ve stavební firmě se zaměřuje především na zpracování nabídky, výrobní přípravy a realizaci stavebního díla. Práce v praktické části popisuje ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu 

  Kajzarová, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem bytového domu. Jedná se o malometrážní byty, které se nachází v centru města Třinec. Celý projekt je zpracován pro hrubou stavbu. Hlavní části této práce ...
 • Vypsání veřejné obchodní soutěže 

  Štika, Adam
  Tématem bakalářské práce je vypsání veřejné obchodní soutěže. Prvním bodem je stručný popis důležitých charakteristik veřejné obchodní soutěže. Dalším bodem je příklad konkrétní veřejné zakázky. Pro sestavení postupu průběhu ...
 • Využití metod projektového řízení ve stavební praxi 

  Vomočil, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování zadávací dokumentace pro soukromé subjekty na základě zákonu o zadávání veřejných zakázek a získaných informací ze strany zadavatele a účastníka. Úkolem práce je navrhnout zadávací ...