Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza soupisů prací, dodávek a služeb u veřejných zakázek 

  Petláková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá veřejnými zakázkami dopravních staveb v Jihomoravském kraji. Práce je zaměřena na analýzu soupisů prací vybraných veřejných zakázek, která spočívá v dodržování Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení ...
 • Analýza veřejných zakázek z oboru architektoniky a projektantství 

  Rubeš, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se zadávání veřejných zakázek z oboru architektoniky a projektantství. Z důvodu rozsáhlosti tématu je pohled zaměřen na analýzu veřejných zakázek v daném oboru. V diplomové ...
 • Ekonomické aspekty zadávání veřejných zakázek 

  Hrdinová, Eva
  Řešeným problémem této bakalářské práce je proces zadávání veřejných zakázek, který je prozkoumán z pohledu zákona č. 137/3006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Za pomoci poslední novely č. 55/2012 ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Diviš, Michal
  Tématem bakalářské práce je financování stavební zakázky z pohledu dodavatele. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. První část je zaměřena na vysvětlení pojmů týkajících se stavebnictví, zakázek ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Krol, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financováním zakázky z praktického hlediska. Cílem bakalářské práce je popsat možnosti finančního zajištění stavební zakázky z pohledu dodavatele. V teoretické části jsou charakterizovány ...
 • Financování veřejné stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Troanská, Eva
  Financování stavebních zakázek je jednou z nejdůležitějších fází, kde cílem každého stavebního podniku je dosahování co nejvyššího zisku a tím zajistit chod podniku. K financování veřejných zakázek jsou používány jak ...
 • Finanční řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Duban, Ivan
  Bakalářská práce se věnuje problematice financování, procesu získávání, přípravy a realizace stavební zakázky, a to z pohledu dodavatele. Hlavním cílem práce je popsat různé možnosti financování zakázky dodavatelem a ...
 • Kvalifikační požadavky zadavatele u vodohospodářských staveb 

  Hartman, Jan
  V diplomové práci jsou vysvětlovány pojmy, které souvisí s veřejnou zakázkou. Největší pozornost je věnována jednotlivým typům kvalifikačních předpokladů. Hlavním cílem je porovnání kvalifikačních předpokladů veřejných ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Svobodová, Lenka
  Předmětem mé diplomové práce je popis procesu veřejné obchodní soutěže na stavební zakázku z pohledu stavebního podniku. V teoretické části uvádím základní pojmy a postupy, s nimiž se můžeme při zadávání, průběhu a ukončení ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Haase, Jan
  Diplomová práce se věnuje procesu zadávání stavební zakázky a její získání z pohledu stavebního podniku. Práce je zaměřená na tvorbu cenové nabídky do veřejné obchodní soutěže ze strany uchazeče. Jsou zde uvedeny poznatky ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Benešová, Karolina
  Předmětem diplomové práce "Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže" je zjistit, jakým způsobem si stavební firmy zajišťují veřejné zakázky, jak funguje proces veřejných zakázek v různých firmách, jak vytvářejí ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Dvořák, Ondřej
  Cílem diplomové práce je přiblížení průběh veřejné obchodní soutěže na stavební zakázku z pohledu stavebního podniku. Teoretická část práce se zabývá pojmy a skutečnostmi této problematiky. Tato část popisuje především ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Šrotová, Zuzana
  Cílem mé diplomové práce je popsat proces získávání veřejné zakázky z pohledu dodavatele. Celá práce je proto koncipovaná, aby byly na začátku práce v teoretické části vysvětleny všechny důležité pojmy, souvislosti a ...
 • Nové přístupy k zajištění bezpečných pracovních postupů na stavbách a ochrany třetích osob při stavební výrobě 

  Vlčková, Jitka Laura
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi a ochrana třetích osob při stavební výrobě je komplexní problém. Ovlivňují ji nejen zhotovitelé svým přístupem k důslednému dodržování bezpečnostních opatření, ale v první ...
 • Optimalizace procesu veřejného projektu z pohledu zadavatele 

  Dvořáčková, Šárka
  Disertační práce s názvem Optimalizace procesu veřejného projektu z pohledu zadavatele ukazuje na proces zadávání zakázek jak formou veřejné zakázky, tak především formou PPP (Public Private Partnership). Hlavním cílem ...
 • Optimální náklady stavební výroby s ohledem na cenu 

  Vopařil, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá optimálními náklady stavební výroby s ohledem na cenu. V první teoretické části je popsán zákon o zadávání veřejných zakázek, náležitosti zadávací dokumentace, lhůty pro sestavení nabídek. V ...
 • Organizace stavební zakázky 

  Leinweber Hanzalová, Petra
  Tématem diplomové práce je organizace stavební zakázky. Práce je rozdělena na tři části. První část věnuje teorii z oblasti projektového řízení a organizace výstavby, druhá část analyzuje zadavatele a dodavatele řešené ...
 • Organizace stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Lexová, Klára
  Práce pojednává o průběhu procesu získání zakázky ve stavebním podniku. Zabývá se legislativou a postupy ve výběrovém řízení z pohledu zhotovitele. Práce na konkrétní veřejné zakázce prezentuje postupy a metody tvorby ...
 • Proces hodnocení veřejné zakázky z pohledu investora 

  Ptáčková, Jitka
  Diplomová práce se zabývá problematikou zadávání veřejných zakázek. Zaměřuje se na charakteristiku veřejných zakázek, jejich zadávání a hodnocení. Popisuje postupné kroky v průběhu zadávání veřejných zakázek a určuje rizika, ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora 

  Dočkal, Jan
  Hlavním cílem této diplomové práce je seznámit její čtenáře s problematikou přípravy a řízení stavební zakázky z pohledu investora. Úkolem samotné práce je popsat průběh jednotlivých fází životního cyklu stavební veřejné ...