Now showing items 1-18 of 18

 • Implementace metod projektového managementu při založení podniku 

  Slyshko, Iuliia
  Obsahem diplomové práce je zpracování návrhu založení společnosti s ručením omezeným pomoci metod projektového managementu. Návrh bude obsahovat zapracováný vzhled e-shopu, naprogramovanou hlavní stránku, čásové náklady, ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Benda, Jiří
  Záměrem této bakalářské práce je připravit podnikatelský záměr pro založení firmy PROMARK Data s.r.o., která podniká v oboru internetových databází, direct marketingu a realizaci projektu a dalšími přidanými službami, které ...
 • Podnikatelský plán 

  Novotná, Ivana
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení specializovaného fitness studia pro ženy. Návrh vychází z analýzy současného stavu v oboru a cílem je zjistit, jestli navrhované studio bude ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Šimíčková, Anna
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru prodejny sýrů a jiných pochutin. Teoretická část definuje základní pojmy, jako je podnik, podnikání, podnikatel a také specifikuje právní formy podnikání ...
 • Podnikatelský plán pro založení restaurace 

  Mrňousová, Zuzana
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru pro založení restaurace. Vymezuje základní živnostenské pojmy, zákonné požadavky a teoretická východiska nezbytná pro skutečnou realizaci tohoto projektu. ...
 • Podnikatelský projekt jako podklad pro získání podpory na založení podniku 

  Mohelník, Václav
  První kapitola definuje cíl práce a metody jejího zpracování. Druhá kapitola je věnována teoretickým podkladům, na jejichž základě je vypracována následná praktická část. Tato kapitola je rozdělena do tří částí, kterými ...
 • Podnikatelský záměr 

  Francová, Iveta
  Pro uskutečnění zde předkládaného podnikatelského záměru se vychází z požadavku zakladatele na založení podnikatelského subjektu, v tomto případě společnosti s ručením omezeným. Dále pak bude v souvislosti s tímto záměrem ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kopečná, Eva
  Diplomová práce se zabývá problematikou založení motokárové dráhy spolu s barem ve vybrané lokalitě. V první části jsou shrnuta teoretická východiska potřebná pro zpracování práce. Druhá část obsahuje praktické řešení ...
 • Podnikatelský záměr 

  Pekárková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení sportovního centra. Cílem je na základě vypracovaných analýz vnějšího okolí, sestavit vhodný návrh na realizaci projektu.
 • Podnikatelský záměr 

  Changuir, Jana
  Bakalářská práce pojednává o krocích nezbytných k založení a provozování firmy zaměřené na poskytování turistických a dopravních služeb. Obsahuje veškeré potřebné informace pro podnikatele, který by se rozhodl dané podnikání ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hubený, Petr
  Předmětem mé bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro provoz a rozvoj podniku působícího v pohostinství. S tím souvisí vypracování analýz trhu, rizik, konkurence a navrhnutí organizačního, finančního a ...
 • Podnikatelský záměr - založení společnosti na výrobu proteinových tyčinek 

  Valeš, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je založení nové společnosti, která bude vyrábět a prodávat proteinové tyčinky z cvrčků. Tato práce bude obsahovat všechny důležité analýzy a kalkulace s cílem zjistit, jestli by společnost mohla uspět.
 • Podnikatelský záměr a jeho ekonomické vyhodnocení 

  Knotek, Jiří
  Záměrem této bakalářské práce je připravit podklady na zrealizování podnikatelského záměru. Přesným záměrem je zřízení chráněného bydlení. Tento objekt bude sloužit k ubytování a poskytování péči lidem, kteří se o sebe už ...
 • Podnikatelský záměr pro založení malého podniku 

  Hrazdírová, Natálie
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení malého podniku se zaměřením na výrobu nadměrné obuvi. V teoretické části vymezuje základní pojmy týkající se podnikání, podnikatelského plánu, ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Weiserová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou podnikatelského záměru založení soukromé mateřské školy jako společnosti s ručením omezeným. Cílem této práce je vytvoření takového podnikatelského záměru, který by byl použitelný jako ...
 • Podnikatelský záměr – Tenisové centrum 

  Toman, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou založení tenisového centra ve vybrané lokalitě. V první části se zabývá shrnutím teoretických východisek pro práci. V druhé části poté samotným založením tenisového centra. Tato část ...
 • Porovnání výhodnosti založení společnosti s.r.o. v ČR a VB na příkladu vybrané firmy 

  Uhrovičová, Vitězslava
  Hlavním cílem bakalářské práce je porovnat, zda-li je výhodnější založit společnost s ručením omezeným v České republice nebo ve Velké Británii. Porovnání zakládání společností v těchto zemích proběhne na úrovni administrativní ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Vladař, Tomáš
  Bakalářská práce pomáhá určit podnikateli vhodnou formu podnikání pro optimalizaci daňové povinnosti při odvodu daně z příjmu. Obsahuje srovnání daňových zátěží různých forem podnikání v České republice, navrhuje podnikateli ...