Now showing items 1-20 of 56

 • Analýza a návrh změn motivačního programu vybraného podniku 

  Kolářová, Renáta
  Bakalářská práce se zabývá analýzou motivačního programu firmy Siemens, s.r.o. odštěpný závod Elektromotory Mohelnice. Zkoumá motivační program firmy, spokojenost zaměstnanců s motivačním programem, s jeho jednotlivými ...
 • Analýza a návrh změn systému odměňování a hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Segeďová, Eva
  Tato bakalářská práce pojednává o systému hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti Antreg, a. s. Teoretická část objasňuje základní pojmy, které se týkají oblasti hodnocení a odměňování zaměstnanců. Praktická část ...
 • Analýza rizik v oblasti zaměstnaneckých benefitů 

  Kalina, Michael
  Analýza rizik se stává nedílnou součástí plánování a výhledůspolečností. Je důležité, aby společnosti tyto analýzy pravidelněprováděly, rizika zavčas identifikovaly a měly možnost tato rizikaeliminovat a případně stanovovat ...
 • Analýza zaměstnaneckých benefitů 

  Hlaváčková, Renata
  Bakalářská práce je zaměřena na definici a rozdělení zaměstnaneckých benefitů, jejich poskytování ze strany zaměstnavatele a využívání ze strany zaměstnance. Srovnává teoretické poznatky s praktickým zjištěním u vybrané ...
 • Daňová optimalizace u vybraného subjektu 

  Le, Thi Thuy Duong
  Práce se zabývá daňovou optimalizací vybraného subjektu. Úvod práce je věnován české právní úpravě daně z příjmů se zaměřením na zdaňování právnických osob. Cílem práce je identifikace oblastí, které umožňují legální daňovou ...
 • Daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů 

  Bělehrádek, Michael
  Bakalářská práce řeší problematiku poskytování zaměstnaneckých benefitů ve společnosti Ecolab Hygiene s. r. o. Úvodní část práce je zaměřena na teoretická východiska. Druhá část práce se zabývá analýzou poskytování ...
 • Inovace motivačního systému společností 

  Procházková, Kristýna
  Diplomová práce se zaměřuje na inovaci motivačního systému ve vybraných společnostech. V práci je analyzován současný motivační systém a pomocí strukturovaného rozhovoru jsou zjištěny nedostatky v motivování zaměstnanců. ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců Komerční Banky, a.s. 

  Blaha, Petr
  Předmětem diplomové práce „Motivace a evaluace zaměstnanců Komerční Banky, a.s.“ je motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců. Cílem práce je navrhnout změny, které budou mít za následek zlepšení současné situace v ...
 • Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Hamrová, Nela
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a návrh změn v motivačním systému a systému odměňování vybrané společnosti. Teoretická část práce obsahuje vysvětlení základních pojmů z dané problematiky. V další části je představena ...
 • Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Přívratská, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu systému motivace a odměňování zaměstnanců ve společnosti Zemědělsko obchodní družstvo Zálší. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s danou problematikou. V ...
 • Motivace a odměňování pracovníků ve výrobě u vybraného podniku 

  Žák, Jakub
  Diplomové práce popisuje a analyzuje proces motivace a odměňování ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou popisovány základní pojmy daného tématu. Praktická část se potom věnuje konkrétní vybrané společnosti a ...
 • Motivační systém firmy 

  Kotasová, Monika
  Diplomová práce se zabývá motivačním systémem vybrané společnosti. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zaměřuje na teoretické poznatky, které slouží k pochopení daného tématu. Je zde popsána podstata motivace, ...
 • Motivační systém ve vybrané společnosti 

  Juránková, Tereza
  Diplomová práce shrnuje teoretické poznatky o motivaci pracovníků a vysvětluje základní pojmy spojené s touto problematikou. Popisuje současné trendy požadavků zaměstnanců v oblasti motivačního systému a pomocí dotazníkového ...
 • Návrh motivačního programu pro zaměstnance společnosti OK GROUP a.s. 

  Sapoušek, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřená na návrh motivačního programu pro vybranou společnost OK GROUP a.s., která bude vycházet z analýz současného stavu, dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru. Práce má sloužit jako podklad, ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Matuszná, Veronika
  Předmětem diplomové práce je analýza současného stavu motivačního systému ve vybrané společnosti a jeho následná optimalizace. Teoretická část pojednává o hodnocení, odměňování, motivaci zaměstnanců. Praktická část je ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Vejnarová, Michaela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na rozbor a zlepšení motivačního systému společnosti Zebra Technologies CZ s.r.o. První kapitola je věnována teoretickým pojmům související s touto problematikou. V druhé analytické kapitole ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Horňáková, Pavla
  Tato diplomová práce je věnována návrhu motivačního systému společnosti PHOENIX CONTACT, s.r.o., vycházející z analýz současného stavu. Práce má sloužit jako podklad, při zavedení efektivnějšího motivačního systému, a ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Molnárová, Anikó
  Tato diplomová práce je zaměřená na navržení motivačního systému pro konkrétní podnik. Na základě odborné literatury jsou zpracovaná teoretická východiska práce. Analytická část obsahuje obecnou charakteristiku podniku a ...
 • Návrh motivačního systému společnosti Česká spořitelna, a.s. 

  Mašková, Michaela
  Tato diplomová práce je zaměřena na navrţení motivačního systému pro vybranou společnost. První část práce vychází z teoretických poznatků týkající se dané problematiky, které byly zpracovány na základě odborné literatury. ...
 • Návrh na zlepšení motivačního programu stevardek 

  Krátká, Regina
  Diplomová práce se věnuje problematice odměňování pracovníků na pozici stevarda/ky, se kterou se potýká společnost Student agency, s.r.o., provozující autobusovou dopravu. V analýze společnosti hodnotí vývoj počtu pracovníků ...