Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza a inovace systémů osvětlení vozidel 

  Straka, Ondřej
  Předmětem tohoto semestrálního projektu je popsání základních zdrojů světla a vypracování rešerše základních a moderních způsobů osvětlování. Práce obsahuje rozdělení svítidel, projekčních systémů a možnosti zvýšení ...
 • Aplikace Petriho sítí v oblasti projektování informačních systémů 

  Němec, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace Petriho sítí v oblasti projektování informačních systémů. V rámci projektování jsou popsány základní pojmy, řízení projektu a portfolia, standardy a metodiky projektování. ...
 • Aplikace principů projektového managementu a jeho význam při implementaci informačního systému SAP 

  Matulová, Nadežda
  Diplomová práca sa zameriava na projekt implementácie informačného systému SAP do spoločnosti. Približuje základné problémy a metódy projektového riadenia a bližšie popisuje aplikáciu týchto poznatkov v praxi. Výstupom ...
 • Finanční situace firmy ARKO-TECHNOLOGY a.s. 

  Denker, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou firmy Arko Technology, a.s. Na základě zjištěných faktů z analýzy, obsahuje návrhy na zlepšení finanční situace zmíněné firmy, její nedostatky a také její silné stránky.
 • Možnosti financování inovací v malých a středních podnicích 

  Vavrys, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce „Možnosti financování inovací v malých a středních podnicích“ je popis zamýšlené produktové inovace ve společnosti a návrh možného financování. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy ...
 • Možnosti financování inovací v malých a středních podnicích 

  Charvátová, Kristína
  Předmětem bakalářské práce „Možnosti financování inovací v malých a středních podnicích“ je popis cílené produktové inovace a návrh na financování inovace. Teoretická část práce popisuje pojmy, které souvisí s inovacemi a ...
 • Možnosti financování produktové inovace ve společnosti Cofin, a. s. 

  Oľhová, Nina
  Bakalárska práca sa zameriava na možnosti financovania produktovej inovácie v spoločnosti Cofin, a. s. Teoretická časť vysvetľuje pojmy, ktoré súvisia s inováciami, možnosťami financovania inovácií, analýzou prostredia ...
 • Nástroj pro určování atribuce online marketingových aktivit 

  Šišák, Ivan
  Nástroj umožňuje rozdělování zásluh na konverzi mezi různé marketingové aktivity. Jedná se o tzv. modelování atribuce. Rozdělení konverze je popsané prostřednictvím modelů,  kromě těch nejznámějších (model první interakce, ...
 • Návrh na zvýšení hospodárnosti projektu vývoje nových výrobků 

  Sládková, Markéta
  Obsahem diplomové práce je analýza průběhu realizace vybraného vývojového projektu, tj. činností spojených s přípravou a realizací vývoje nového výrobku. Jejím úkolem je odhalit slabá místa, rezervy či problémy vyskytující ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Lorko, Matej
  Práca sa zameriava na projekt výstavby diaľničného tunela Rojkov na severnom Slovensku. Analyzuje možnosti spoločnosti Uranpres, spol. s.r.o. podieľať sa na jeho realizácii. Navrhuje technicko-organizačné opatrenia s ...
 • Návrh projektu vývoje mobilní aplikace 

  Kovář, Jakub
  Predmetem teto diplomova prace je navrh realizace zakazkoveho vyvoje mobilni aplikace na platforme Android a iOS vcetne webove administrace. Pro realizaci a rizeni tohoto projektu jsou vyuzivany metody projektoveho rizeni. ...
 • Návrh projektu zavedení informačního systému ve vybrané firmě 

  Horák, Filip
  Diplomová práce se zabývá problematikou z oboru projektového managementu. Práce se konkrétně zaměřuje na projekt zavedení informačního systému a analýzu hardwarového a softwarového vybavení ve vybrané společnosti. Hlavním ...
 • Návrh projektu zavedení nových webových stránek pro základní školu 

  Ondráčková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na využití metodik projektového managementu při zavádění nových webových stránek pro základní školu T. G. Masaryka v Hrušovanech u Brna. Bude provedena analýza současného stavu, časový plán, ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Dubový, Ľuboš
  Obsahem této bakalářské práce je odborná rešerše, která pojednává o obnovitelných zdrojích energie v České republice se zaměřením na sluneční energii. Práce obsahuje základní charakteristiku a problematiku sluneční energie, ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Bulíček, Pavel
  Obsahem této bakalářské práce je odborná rešerše ve využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice, se zaměřením na větrnou energetiku. V práci je uvedena základ-ní charakteristika a problematika jednotlivých ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Nosiadek, Pavel
  Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Teoretická část práce je věnována přiblížení základních pojmů projektového řízení. Praktická část se zabývá organizací projektu výstavby, který je z části financován ...
 • Polyfunkční objekt v Brně – příprava a organizace výstavby 

  Klevar, Lukáš
  Předmětem práce je příprava a organizace výstavby polyfunkčního objektu v Brně. Obsahem této práce je technologická zpráva, časový a finanční plán stavby, studie hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, ...
 • Rekonstrukce areálu učiliště Dubňany. Stavebně technologická příprava stavby. 

  Dohnálek, Marek
  Předmětem stavebně technologické přípravy stavby bylo zjistit a naplánovat možnosti a rozsah prací potřebných k rekonstrukci areálu bývalého hornického učiliště v Dubňanech. V České republice se nachází velké množství takto ...
 • Řízení projektů pomocí specializovaných softwarů 

  Švehla, Michal
  Diplomová práce se zabývá tématem řízení projektů pomocí specializovaných softwarů. Obsahuje zásady řízení projektů v obecné rovině i v rovině projektů ve výstavbě. Za tímto účelem se věnuje především aplikacím MS Project ...
 • Softwarová podpora plánování projektů 

  Mlynár, Peter
  Tato práce se zabývá specializovanými softwary, které se používají při plánování projektů. Cílem je popsat, definovat a porovnat jednotlivé aplikace podle zvolených kritérií. Teoretická část kromě popisu softwarů vysvětluje ...