Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza nákladů stavební zakázky 

  Rudecká, Soňa
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rozpočtových nákladů a nákladů skutečně vynaložených na rekonstrukci dvoupodlažního rodinného domu v Brně. Cílem práce je analýza nákladů a sestavení návodu pro postup provedení ...
 • Ekonomické a finanční zhodnocení developerského projektu 

  Švára, Karel
  Práce se zabývá vyhodnocením ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti skutečného developerského projektu. Teoretická část je věnována charakteristice pojmu investice, popisuje její druhy a strategie, typy ...
 • Finanční hodnocení podniku 

  Ředinová, Tereza
  Bakalářská práce na téma: "Finanční hodnocení podniku" je rozdělena do dvou částí. V první části je teoreticky vymezena finanční analýza, její uživatelé, zdroje a vybrané bonitní a bankrotní modely. Druhá část je zaměřena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Voigt, Jakub
  Tato práce se zabývá finanční analýzou společnosti VINCENTKA a.s. V první řadě je objasněno teoretické pozadí, poté následuje část praktická, která obsahuje charakteristiku analyzované společnosti a výpočty ukazatelů. ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Baluchová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku ELMATSERVIS s.r.o. Nejprve bude popsána teoretická část, kde budou uvedeny základní pojmy, vzorce a postupy týkající se finančního zdraví podniku. Dále bude zpracována ...
 • Model e-aukce pro firmu 

  Gazdíková, Pavla
  Diplomová práce se ve své úvodní části zabývá teoretickými poznatky z oblasti interního internetového nákupu a e-aukcí. Druhá část práce je tvořena analýzou současného stavu ve firmě. Ve třetí, stěžejní části, je předložen ...
 • Návrh optimalizace daňové povinnosti DPPO v roce 2008 

  Hodinková, Monika
  Tato bakalářská práce slouží pro vytvoření si lepší představy o dopadech daňové reformy, která vstoupila v platnost od 1.1.2008 a jejím hlavním cílem je nalezení optimálního poměru výplaty mzdy a zisku ve prospěch jednatele ...
 • Podnikatelský záměr obce v oblasti bytové výstavby 

  Jelínková, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí panelového bytového domu v městské části Brno-jih. Tato práce se zaměřuje na zhodnocení ekonomické efektivnosti tohoto projektu za použití dvou způsobů financování. Soustředí se ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Pšurný, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na podnikatelský záměr budoucího rozvoje společnosti MESIT Fimes a. s. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretické východisko práce a praktickou část. Teoretická část má sloužit jako ...
 • Reálně opodstatněné snížení nákladů v nákladové ceně nabídky do veřejné obchodní soutěže 

  Turková, Jiřina
  Diplomová práce „Reálně opodstatněné snížení nákladů v nákladové ceně nabídky do veřejné obchodní soutěže“ je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou veřejných zakázek, ...
 • Rozdíl mezi předběžnou a výslednou cenou stavební zakázky 

  Zatloukal, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání předběžné ceny rekonstrukce stavebního objektu a výsledné ceny po jejím dokončení. V teoretické části se zabývám veřejnými zakázkami, tvorbou cen a podobou rozpočtů. V praktické ...