Now showing items 1-17 of 17

 • Destruktivní metody kontroly svarových spojů 

  Kopecký, Lukáš
  Bakalářská práce provedená formou literární rešerše, pojednává o destruktivních kontrolách svarových spojů. Pomocí literární studie dané problematiky jsou v bakalářské práci uvedeny současné metody zabývající se destruktivním ...
 • Diagnostika železobetonových objektů s použitým systémem zvedaných stropů 

  Čeřovský, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na diagnostiku železobetonových skeletových konstrukcí s použitým systémem zvedaných stropů. První část práce se zabývá problematikou způsobu návrhu a výstavby těchto objektů. V další ...
 • Měření napjatosti ve spirále vodní turbíny pomocí tenzometrů 

  Dokoupil, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na měření napjatosti ve spirále vodní turbíny pomocí tenzometrů. Zpráva je rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsána teorie, která se ...
 • Modernizace zkušebního zařízení 

  Kintr, Michal
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace modernizace zkušebního pracoviště pro firmu Strojírenský zkušební ústav, s.p.. Jedná se o pracoviště pro zkoušky krbů a kamen na tuhá paliva určených k vytápění. Toto pracoviště ...
 • Návrh realizace technologie součásti "trakční kotouč lanového výtahového stroje". 

  Procházka, Zdeněk
  Návrh technologie výroby trakčního lanového kotouče výtahového stroje, konstrukčně technologický rozbor součásti, funkční rozbor drážek, výběr materiálu polotovaru, výběr řezných materiálů a specifikace výrobních strojů. ...
 • Optimalizace laserem vytvářených průvarových svarů u pozinkovaných plechů 

  Plíšek, Roman
  Diplomová práce popisuje experiment svařování pozinkovaných plechů pomocí vláknového laseru. Experiment je založen na zkoušení svarů přeplátovaných spojů s rozdílnou mezerou mezi oběma svařovanými díly. Teoretická část ...
 • Problematika měření a vyhodnocení přechodového odporu v elektrotechnické praxi 

  Štěpanovský, Libor
  Cílem bakalářské práce je seznámení s prováděním revizí na elektrických instalacích a zařízeních, seznámení s problematikou přechodového odporu a s měřením přechodového odporu v elektrotechnické praxi. V první části práce ...
 • Průzkum a posouzení existujícího výrobního objektu pro rekonstrukci 

  Zíb, Petr
  Přehled diagnostických metod. Prohlídka budov a jejich konstrukcí – fotodokumentace stávajícího stavu, analýza podkladů. Návrh diagnostických zkoušek, zpracování plánu diagnostického průzkumu a stanovení kritických nedostatků. ...
 • Studium trvanlivosti konstrukčních prvků spínacích přístrojů nízkého napětí 

  Dalecký, Jan
  Diplomová práce se zabývá studiem trvanlivosti konstrukčních prvků spínacích přístrojů nízkého napětí. V práci jsou popsány konstrukční prvky jističe a stykače nízkého napětí a vytvořeny modely funkcí těchto přístrojů v ...
 • Svařovaní ocelí s rozdílnými vlastnostmi pomocí Yb-YAG laseru 

  Chlád, Luboš
  Diplomová práce předkládá experiment svařování vysokopevnostní oceli Docol 1200 M a oceli DC01 pomocí vláknového Yb-YAG laseru. Experiment je založen na zkoušení těchto svarů. V teoretické části jsou popsány lasery, laserové ...
 • Svařování betonářských ocelí 

  Bogar, Radek
  Radek Bogar: Svařování betonářských ocelí Bakalářská práce bakalářského studia, 2010/2011, FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor svařování a povrchových úprav, studijní obor B-STI Strojní inženýrství, ...
 • Tester kabeláže 

  Valenta, Jakub
  Práce pojednává o problematikách testování a zkoušení požadavků na kabely a kabelové svazky. Tyto termíny jsou v práci definovány a je popsán rozdíl v jejich významu. Práce rovněž popisuje charakteristické vlastnosti kabelů ...
 • Zkoušení leteckých proudových motorů 

  Trusík, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se skládá ze dvou základních části. První část práce se zabývá popisem leteckých úřadů a agentur, činností proudového motoru, zkušebním zařízením a popisem zkoušek. Druhá část je věnována aplikací ...
 • Zkoušky motorového pohonu jističů nízkého napětí 

  Mlynář, Zdeněk
  V dnešní době rostou nároky na energii, její bezpečné využívání a automatizaci v moderních systémech. Poslední dvě zmiňované oblasti, lze dnes poměrně snadno zajistit pomocí jističů nízkého napětí spolu s příslušenstvím. ...
 • Zkoušky plechu ve strojírenské praxi 

  Ivančo, Radek
  Práce předkládá teoretickou rešerši zkoušek plechů, které se používají v průmyslové praxi. Na základě literární studie problematiky tváření plechů za studena byla provedena Erichsenova zkouška karosářských plechů DC06+ZE, ...
 • Zkoušky tvrdosti a jejich aplikace v oblasti strojírenské produkce. 

  Černohousová, Pavla
  Cílem této bakalářské práce je v první teoretické části přehledně popsat vývoj, druhy a základní principy zkoušek tvrdosti. V praktické části jsou některé tyto zkoušky aplikovány na shromážděné vzorky. Dosažené výsledky ...
 • Zpracování metodiky identifikace a přehledu revizí a kontrol technických zařízení pro výrobní společnost na základě požadavků ISO 45001 (BOZP, PO) 

  Valenta, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou kontrol a revizí technických zařízení z hlediska bezpečnosti provozu na základě požadavků BOZP a PO. V úvodu jsou tyto obory bezpečnosti práce a požární ochrany popsány, čehož bude využito ...