Now showing items 1-13 of 13

 • Diagnostika poruch rotoru asynchronních motorů 

  Bednařík, Václav
  Tato bakalářská práce je soustředěna na poruchy asynchronních motorů. V obecném pojetí na mechanické a elektrické a jejich vliv na motor. Dále na zkoušky, které se u asynchronních motorů provádějí za účelem odhalení poruch ...
 • Možnosti úspory elektrické energie mrazicích a chladících zařízení v závislosti na distribuční sazbě – akumulace chladu 

  Pálka, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti úspor elektrické energie mrazících zařízení, která by pracovala pouze v nízkém distribučním tarifu a ve vysokém by byla odpojena od zdroje elektrické energie. V práci je provedena ...
 • Podnikatelský záměr 

  Čechová, Jitka
  Tato diplomová práce směřuje k vypracování podnikatelského plánu na založení vzdělávacího centra, které má formou skupinových kurzů pomoci tam, kde školní výuka nestačí. V úvodní části jsou rozebrána teoretická východiska, ...
 • Program pro podporu plánování rozvrhů 

  Tesařová, Alena
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací programu pro plánování rozvrhů výuky a zkoušek na FIT VUT v Brně. Výsledný program poskytne podporu pro přípravu vstupních dat, kompletaci požadavků vyučujících a dále umožní samotné ...
 • Software pro řízení a vyhodnocení klimatických a teplotních testů 

  Malinka, Rostislav
  Tato práce se zabývá návrhem software pro řízení a vyhodnocení klimatických a teplotních testů v akreditované zkušební laboratoři CVVOZE. To zahrnuje literární rešerši v oblasti klimatických a teplotních zkoušek, definici ...
 • Svařovací postup Škoda Roomster 

  Podstavek, Michal
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci prezenčního bakalářského studia oboru B-STI Strojní inženýrství popisuje svařovací postup Škoda Roomster. V bakalářské práci je popsán výrobní svařovací postup karoserie a použité metody ...
 • Technologie svařování turbínových rotorů 

  Pivoňka, Vít
  Práce se zabývá veškerými možnostmi, kterými lze svařit turbíny rotorů, a to jak kořen, tak výplň svaru. Všechny tyto metody jsou důkladně rozebrány a popsány jejich vlastnosti, především velikost vneseného tepla při ...
 • Technologie výroby dveří kolejových vozidel pomocí nových lepících systémů 

  Tesař, Petr
  Diplomová práce se zabývá lepícím procesem, který je dominantní technologií při výrobě dveřních křídel kolejových vozidel. Po nezbytném prostudování základní podstaty lepených spojů jsou dále představeny konstrukční možnosti ...
 • Určení parametrů synchronního stroje dle měření 

  Hrtáň, Michal
  Tato bakalářská práce “Určení parametrů synchronního stroje dle měření“ popisuje metody zkoušek, potřebných ke stanovení ztrát a účinnosti elektrických strojů, se zaměřením na synchronní stroje. Určuje výpočetní postupy ...
 • Vytváření napěťové vlny rázovým generátorem 

  Poloni, Miroslav
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou a funkcí rázových generátorů napětí. V teoretické části jsou popsány funkce a různá zapojení rázového generátoru, druhy impulzního napětí, zkoušky a zkušební postupy. V ...
 • Zkoušky tvařitelnosti a jejich uplatnění v praxi 

  Ošťádal, Josef
  Bakalářská práce obsahuje stručný přehled zkoušek tvařitelnosti a to jak základních, tak i některých vybraných technologických. Vysvětleny jsou základní prinicipy, použitelnost, způsoby vyhodnocováníní a případné využití v praxi.
 • Zkoušky tvrdosti, účel a využití ve strojírenství. 

  Duba, Hynek
  Bakalářská práce se zabývá stručným přehledem, zaměřeným na v dnešní době nejpoužívanější metody zkoušek tvrdosti. Zaměřuje se také na využívání těchto metod v praxi a průzkum provádění těchto metod na Jihlavsku. Srovnání ...
 • Zkušební pracoviště synchronních generátorů 

  Král, Michal
  V této diplomové práci je řešena část projektu zkušebních pracovišť pro testování synchronních generátorů. Práce je zaměřena na pohonnou část pracoviště, kdy je dle požadavků na zkoušky generátorů vybrán vhodný motor a ...