Now showing items 1-20 of 24

 • Diagnostika vzduchového jističe nn 

  Bartoš, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na jističe nízkého napětí. Součástí je uvedena historie vývoje jističů nízkého napětí a jejich základní dělení. Následně jsou popsány štítkové hodnoty vzduchového jističe Siemens a je provedeno ...
 • Jištění vedení proti přetížení a zkratu 

  Konšel, Ladislav
  Tato práce zahrnuje teoretické pojednání o působení elektrického proudu na elektrické vedení v oblasti přetížení a zkratu. Jedná se hlavně o tepelné účinky těchto nadproudů a jejich vliv na vlastnosti vodiče a jeho izolace. ...
 • Návrh provozu sítě 110 kV napájené z transformovny 400/110kV Čebín 

  Kubizňák, Miroslav
  Znalost výkonů, ztrát a napěťových poměrů v jednotlivých prvcích a uzlech elektrizační soustavy je nutná pro řízení provozu a navrhování dalšího rozvoje elektrizační soustavy. V této práci se budeme zabývat výpočtem ...
 • Návrh transformační stanice pro vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny 

  Hanák, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem transformační stanice na vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny. Popisuje samotný návrh, jehož výstupem je výkresová dokumentace, která v praxi slouží pro provedení stavby. Je zde ...
 • Ochrany venkovních vedení vn a jejich koordinace s automatizovanými úsečníky 

  Šoustal, Petr
  Cílem této diplomové práce je popsání ochran pro venkovní vedení v distribučních sítích. Jsou zde popsány požadavky kladené na ochrany a základní členy ochran. Ochrany jsou rozděleny podle jejich ochranných funkcí. U každé ...
 • Optimální návrh nízkofrekvenčních sítí 

  Balák, Dušan
  Tato práce se zabývá návrhem a optimalizací sítí nízkého napětí v administrativní budově. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje hlediska, na základě kterých postupujeme ...
 • Posouzení připojitelnosti nového zdroje do sítě 110 kV 

  Kopečný, David
  Tato práce je zaměřena na problematiku připojování nových zdrojů do elektrizační soustavy. V první polovině práce je pozornost věnována popisu nového zdroje a způsobu připojení do elektrizační soustavy. V práci jsou ...
 • Program pro výpočet zkratových poměrů v elektrizační soustavě 

  Bucholcer, Oto
  Diplomová práce se skládá ze tří částí. Teoretická část se zabývá zkratovými poměry v elektrizační soustavě a metodou jejich výpočtu. Praktická část obsahuje postup při programování programu pro výpočet zkratových poměrů, ...
 • Simulace dějů v elektrických přístrojích 

  Daševič, Ladislav
  Cílem práce je vysvětlit problematiku sil působících v jistícím zařízení vlivem magnetických polí vznikajících při průchodu zkratových proudů. Tato práce je blíže zaměřena na působení sil u konkrétního uspořádání proudové ...
 • Simulace účinků zkratových proudů v rozvodnách VVN 

  Tománek, Miloslav
  Tato práce se zabývá teoretickým výpočtem zkratových proudů v elektrizační soustavě v souladu normou ČSN 60909-0 a především výpočtem dynamických a tepelných účinků zkratových proudů v rozvodnách VVN podle normy ČSN 60865-1. ...
 • Stanovení tlakových poměrů ve zhášecí komoře nízkonapěťového přístroje 

  Nevrzal, Filip
  V této diplomové práci je nejprve provedena rešerše na téma možnosti měření tlaku. Následuje matematický popis termodynamických poměrů v použité zkušební komoře pomocí magnetohydrodynamických a Maxwellových rovnic. Další ...
 • Studie proveditelnosti rozšíření rozvodny 110 kV na TKV 

  Poledník, Petr
  Tento projekt se zabývá možnostmi rozšíření rozvodny 110 kV. Stěžejní pro návrh je omezení podmínek realizace. Náplní projektu je vytvoření jednotlivých možností řešení a jejich hodnocení.
 • Typové zkoušky blokových trafostanic dle ČSN EN 62271-2002 a jejich vliv na konstrukci trafostanice 

  Loveček, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na moderní typy distribučních kioskových transformoven PET®, které jsou využívány při modernizaci distribuční sítě. Transformovny jsou umísťovány v místech přístupných veřejnosti, proto je ...
 • Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON napájené z rozvodny 110 kV Čebín v roce 2011 

  Chrástek, Radim
  Cílem této práce je navrhnout provoz tzv. můstkového zapojení v distribuční soustavě 110 kV v uzlové oblasti Čebín. Hlavním úkolem je kontrola splnění tolerancí napětí v rozvodnách 110 kV, kontrola zatížení transformátorů ...
 • Výpočet chodu sítě a návrh nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV 

  Jasenský, Filip
  Bakalářská práce výpočet chodu sítě a návrh nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV seznamuje s teorií výpočtu ustáleného chodu, zkratových poměrů a návrhem nastavení distanční ochrany. V teoretické části je proveden ...
 • Výpočet nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV 

  Bartoš, Petr
  Tato práce se zabývá výpočtem zkratových poměrů části sítě 110 kV na území České republiky. Tato síť je rozdělená na dvě části z nichž každou napájí jedna rozvodna 400/110 kV a výpočet je proveden pro různá místa vzniku ...
 • Výpočet nastavení distanční ochrany pro vedení vvn 

  Doležal, Marek
  Tuto práci jsem rozdělil na dvě části a to část teoretickou a praktickou. První část práce se zabývá teoretickým výpočtem nastavení distanční ochrany pro vedení vvn, možnými poruchovými stavy, které by na tomto vedení mohly ...
 • Výpočet nastavení distanční ochrany pro vedení vvn 

  Pustowka, Pavel
  Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část práce se zabývá poruchovými stavy na vedeních vvn a to zejména zkraty a jejich výpočtem, dále pojednává o distančních ochranach a teorii potřebné k jejich ...
 • Výpočet ustáleného chodu sítě 110 kV 

  Macháč, Petr
  Tato práce se zabývá výpočtem ustáleného chodu sítě 110 kV před a po připojení plynového zdroje 70 MW a paroplynového zdroje 58 MW. Tato síť může být napájena ze dvou rozvoden 400/110 kV a to Sokolnice a Otrokovice. Výpočet ...
 • Výpočet zkratových poměrů dané sítě 

  Reiter, Martin
  První kapitoly se věnují všeobecně poruchám vedení, jejich jednoduché charakteristice a popisu jejich vzniku a případných nebezpečí. Následující kapitoly se podrobněji zaobírají zkratem, průběhem zkratových proudů a ...