Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza vyvedení elektrického výkonu v městské zástavbě 

  Hrubý, Radek
  Práce je zaměřena na vyvedení elektrického výkonu z elektrárny pracující v městské zástavbě. Po krátkém obecném rozboru možností vyvedení výkonů z různých typů elektráren navazuje rozbor vyvedení výkonu z PPC Červený Mlýn. ...
 • Elektrický stroj pro točivou větrnou elektrárnu 

  Srna, Jan
  Práce se zabývá transientní a subtransientní analýzou změřeného zkratového proudu. Hodnoty zkratového proudu byly reálně změřeny na synchronním generátoru při sníženém budicím napětí a následně přepočítány na jmenovité ...
 • Napájecí zdroj elektrostatického odlučovače 

  Broďák, Kamil
  Diplomová práce je zaměřena na seznámení s problematikou napájení elektrických odlučovačů. Vzhledem k doposud dominantnímu postavení jednofázových transformátorů pracujících na síťové frekvenci 50 Hz řízených tyristory, ...
 • Studie proveditelnosti rozšíření rozvodny 110 kV na TKV 

  Poledník, Petr
  Tento projekt se zabývá možnostmi rozšíření rozvodny 110 kV. Stěžejní pro návrh je omezení podmínek realizace. Náplní projektu je vytvoření jednotlivých možností řešení a jejich hodnocení.
 • Výpočet chodu sítě a návrh nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV 

  Jasenský, Filip
  Bakalářská práce výpočet chodu sítě a návrh nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV seznamuje s teorií výpočtu ustáleného chodu, zkratových poměrů a návrhem nastavení distanční ochrany. V teoretické části je proveden ...
 • Výpočet nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV 

  Bartoš, Petr
  Tato práce se zabývá výpočtem zkratových poměrů části sítě 110 kV na území České republiky. Tato síť je rozdělená na dvě části z nichž každou napájí jedna rozvodna 400/110 kV a výpočet je proveden pro různá místa vzniku ...
 • Výpočet nastavení distanční ochrany pro vedení vvn 

  Pustowka, Pavel
  Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část práce se zabývá poruchovými stavy na vedeních vvn a to zejména zkraty a jejich výpočtem, dále pojednává o distančních ochranach a teorii potřebné k jejich ...
 • Výpočet zkratových poměrů dané sítě 

  Reiter, Martin
  První kapitoly se věnují všeobecně poruchám vedení, jejich jednoduché charakteristice a popisu jejich vzniku a případných nebezpečí. Následující kapitoly se podrobněji zaobírají zkratem, průběhem zkratových proudů a ...
 • Výpočet zkratových poměrů dané sítě 

  Vyčítal, Václav
  Tato práce se zabývá přechodnými jevy v elektrizačních soustavách zvláště pak zkraty. V první části práce je zkrat zařazen k ostatním typům poruch v elektrizační soustavě. Dále je v práci popsána obecná rovnice popisující ...
 • Výpočet zkratových poměrů v lokální distribuční soustavě 

  Byrtus, Jiří
  Tato práce se zabývá přechodovými jevy v elektrizační soustavě, především zkraty. V první části jsou popsány druhy zkratů, příčiny jejich vzniku i následky jejich působení. Dále zobrazuje časové průběhy zkratových proudů ...
 • Zkratové poměry v rozvodně 400 kV Sokolnice po zavedení přímé transformace 400/110 kV 

  Vojtěch, Pavel
  Cílem této Bakalářské práce je posoudit zkratové poměry,pro hladinu napětí 400 kV, v rozvodně Sokolnice před rokem 1995 a po něm,kdy došlo k instalaci transformátoru T402 a tím k zavedení přímé transformace napětí 400/110 ...
 • Zkratové proudy ve stejnosměrných systémech 

  Kolařík, Robin
  Bakalářská práce se zabývá analýzou zkratových proudů ve stejnosměrných systémech. V práci je představena možnost aplikace stejnosměrného rozvodu nízkého napětí v komerčních a průmyslových budovách. Druhá část práce je ...
 • Zkratový proud synchronního stroje 

  Šebesta, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou zkratového proudu synchronního stroje. První část je věnována teoretickému průběhu zkratového proudu synchronního stroje a popisuje, jak se tento přechodný děj ve své době trvání mění a jakými ...