Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Fürst, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá historickým vývojem a technickou analýzou vybraných investičních nástrojů. Jako zdroj informací jí jsou reálné oficiální výsledky daných instrumentů. Cílem je analyzovat data z minulých let ...
 • Aplikace transmisní elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením pro strukturní analýzu nanovláken 

  Kachtík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá strukturní analýzou polovodičových nanovláken za pomocí transmisní elektronové mikroskopie. Představena je konstrukce mikroskopu, jeho základní módy zobrazování a funkce jednotlivých prvků v těchto ...
 • Elektronová pinzeta 

  Štubian, Martin
  Táto práca sa zaoberá novým spôsobom manipulácie mikro a nano objektov, konkrétne tekutých AuGe ostrovčekov pomocou elektrónového zväzku. V prvej časti je diskutovaný mechanizmus manipulácie, je popísaný princíp a ďalej ...
 • Experimentální analýza vlivu chloridových solí v poli neutronů různých energií 

  Slančík, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na históriu a súčasný pokrok výskumu reaktorov s tekutými soľami v celom svete, s dôrazom na vlastnosti tekutých solí a vzniknuté problémy s ich použitím. Vo vzťahu s praktickou časťou je ...
 • Fundamentální akciová analýza vybraných společností těžících zlato 

  Vrľáková, Dominika
  Diplomová práca sa zaoberá fundamentálnou akciovou analýzou za účelom návrhu variantu investovania do akcií spoločností zaoberajúcich sa ťažbou zlata. Predmetom je makroekonomická analýza prostredia, v ktorom pôsobia vybrané ...
 • Generace kovových nanočástic v nízkoteplotním plazmatu v kapalině 

  Čechová, Ludmila
  Tato diplomová práce je zaměřena na generaci kovových nanočástic pomocí nového zdroje nízkoteplotního plazmatu kombinujícího korónový a štěrbinový výboj v kapalinách. Teoretická část je zaměřena na generaci nanočástic ...
 • Modelování růstu polovodičových nanovláken 

  Kovács, Roland
  Bakalářská práce se zabývá modelováním růstu polovodičových nanovláken. Práce obsahuje popis mechanizmu růstu pomocí metody vapor-liquid-solid (VLS). Hlavním cílem je simulace rozložení materiálu v eutektické kapce v ...
 • Modifikace povrchu nanokapkami ovládanými elektronovou pinzetou 

  Dao, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá modifikací povrchu germania pomocí kapek slitiny Au-Ge, jejichž pohyb je ovládán elektronovým svazkem. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je pojata jako přehled měřicích a ...
 • Povrchové plazmonové rezonance na koloidních nanočásticích 

  Beránek, Jiří
  Předkládaná diplomová práce se zabývá lokalizovanými povrchovými plazmony (LSP) na koloidních nanočásticích. Byla provedena experimentální měření a teoretické simulace odezvy nanočástic v dalekém poli způsobené těmito ...
 • Prognóza vývoje trhu zlata 

  Šimek, Jan
  Diplomová práce se zabývá ekonometrickým modelováním a prognózou tržní ceny zlata. Klíčovou funkci plní model vícerozměrné regrese a model ARIMA. První část diplomové práce obsahuje teoretická východiska. Analytická část ...
 • Příprava nanočástic green syntézou 

  Kortusová, Dominika
  Tato práce se zabývá green syntézou nanočástic ušlechtilých kovů. V první části práce byla provedena literární rešerše, která mapuje tradiční i nové způsoby výroby kovových nanočástic. Největší pozornost je věnována různým ...
 • Příprava vícevrstevných struktur pomocí elektrodepozice v šablonách 

  Lednický, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřená na výrobu Au-PANI-Au nanodrátů. Prezentovaná výroba nanodrátů je založená na elektrochemické depozici různých kovů a polymerizaci polyanilínu do porézních šablon z porézní anodické aluminy ...
 • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

  Sysel, Tomáš
  Na základě množství analýz, návštěv dané lokality i komunikace s vedením obce, vzešlo jako řešené téma rozvoj stávajícího sportoviště. Celé vytyčené území je až na fotbalové hřiště ve velice neudržovaném stavu. Nachází se ...
 • Studium katalytické dekompozice oxidu křemičitého 

  Štubian, Martin
  Táto práca sa zoberá štúdiom reakcie katalytickej dekompozície kremíka použitím elektrónovej mikroskopie a Augerovej spektroskopie. Práca je zameraná primárne na štúdiom fázy Au-Si, ktorá pri reakcii vzniká. V teoretickej ...
 • Tvorba investičního portfólia 

  Ochodnický, Dušan
  Bakalářská práce se věnuje skladbě investičního portfolia smíšeného fondu kvalifikovaných investorů na základě specifických požadavků managementu společnosti za stávajících podmínek na trhu. Výsledky této práce mohou být ...
 • Tvorba portfolia akciového fondu kvalifikovaných investorů 

  Synek, Jan
  Předmětem bakalářské práce je vypracování návrhu investičního portfolia oborově zaměřeného fondu kvalifikovaných investorů se zaměřením na společnosti těžící zlato. Teoretická část práce je zaměřena na popis fondů ...
 • Využití prostředků umělé inteligence na finančních trzích 

  Turoň, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou obchodovania na komoditných trhoch, konkrétne zlata. Využíva pritom prostriedky umelej inteligencie, presnejšie nelineárne autoregresné neurónové siete. Účelom je predikcia cien ...
 • Využití umělé inteligence na finančních trzích 

  Hortai, František
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelu pro obchodování na finančních trzích využitím prostředků umělé inteligence. Práce popisuje některé metody umělé inteligence, popis finančního trhu a burzovního obchodování. Výsledek ...
 • Žárový anemometr 

  Búran, Martin
  Práca pojednáva o vplyve prúdenia vzduchu a teplôt na kontaktovací drôt zo zlata, kvôli možnému využitiu v žiarovej anemometrii. V uvedenom texte je zahrnutý potrebný, všeobecný teoretický základ z oblastí kontaktovania ...