Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza informačního systému firmy TOROLA electronic, s r.o., návrh změn a optimalizace 

  Jakimov, Jan
  Bakalářská práce pojednává o analýze současného informačního systému ve firmě TOROLA electronic spol, s r.o. Jsou zde uvedeny nedostatky a problémy, současného systému. V práci bude uvedeno následné řešení těchto problému ...
 • Firemní kultura agentury práce a návrhy na její zlepšení 

  Malinová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá firemní kulturou vybrané agentury práce a jejími hodnotami. Teoretická část má, na základě nastudované literatury, za úkol osvětlit problematiku agenturního zaměstnávání, lidských zdrojů a firemní ...
 • Návratnost investic do developerského projektu s ohledem na měnící se kvalitu lokality 

  Holpuch, Michal
  Tato práce pojednává o vlivu změn okolí developerského projektu na jeho návratnost. Děje se tak formou stanovení hlavních oblastí změn okolí. Ty jsou určeny na základě průzkumu možností urbánního vývoje, developerského ...
 • Návrh informačního systému 

  Smelik, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu informačního systému společnosti. Práce nejprve vysvětluje problematiku a pojmy oblasti návrhu informačního systému včetně nasazení informačního systému jako modelu řízené ...
 • Návrh informačního systému 

  Němec, Milan
  Diplomová práce se zabývá především provedením strukturovaného návrhu informační strategie pojišťovací makléřské společnosti, založeného na analýze stávajícího stavu konkrétních procesů vybrané organizace a jejich optimalizaci ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Lukeš, Radim
  Cílem diplomové práce je na základě teoretických poznatků a provedené analýzy současného stavu navrhnout zlepšení stávajícího komunikačního mixu společnosti GreenMech s.r.o. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Sombergová, Markéta
  Tato bakalářská práce pojednává o struktuře vnitřní kultury společnosti SolidVision, s. r. o. a jejím vlivu na výkon zaměstnanců. Poukazuje na problémy dané společnosti a vysvětluje, jak se tyto problémy promítají do jejího ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury ve společnosti 

  Lukeš, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu firemní kultury společnosti a následně návrhy na zlepšení. Byla provedena analýza formou dotazníkového šetření. Výsledky provedeného průzkumu jsou základem pro ...
 • Návrh systému opatření pro zlepšení tržní pozice firmy 

  Svozil, Milan
  Tato bakalářská práce navrhuje opatření pro zlepšení tržní pozice firmy. V první části této práce jsou jako východiska použita teoretické podklady, na které následně navazuje druhá část práce, kde dochází k aplikaci ...
 • Návrh vzdělávacího programu pro pracovníky společnosti UHS JAKOS, a.s. při zavádění čárových kódů 

  Slavíková, Jana
  Hlavním cílem diplomové práce je návrh vzdělávacího programu pro zaměstnance UHS JAKOS a.s., která před 4 lety implementovala nový informační systém a v návaznosti na jeho zavedení plánuje zavádění čárových kódů. Analýza ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Zikmund, Jakub
  Hlavním cílem závěrečné práce je návrh motivačního systému pro firmu Sportlines s. r. o. a zvýšit jeho vliv na efektivitu práce. Hlavní cílem této práce je analýza a zlepšení stávající situace při motivačním řízení podniku. ...
 • Návrh změn konceptu personálního řízení v podniku 

  Nečasová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou personálního řízení v konkrétní firmě. Hlavním cílem této práce je návrh změny v nejkritičtější oblasti personálního řízení této společnosti TEMO – TELEKOMUNIKACE, a.s. Práce je ...
 • Návrh změny firemní strategie 

  Petersová, Nikola
  Předmětem mé diplomové práce „Návrh změny firemní strategie“ je analýza současného stavu marketingového mixu společnosti a návrh jeho změny. Diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část ...
 • Podnikatelský záměr - založení centra výzkumu a vývoje 

  Hranička, Jan
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro investiční projekt založení centra výzkumu a vývoje. Uvedený projekt je rozvojovým projektem malého podniku navazující na jeho strategické cíle a aspiruje ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šejna, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému a následným návrhem jeho změn. Tyto změny se týkají jednak požadavků od společnosti, kde je systém nasazen, ale také jistým vývojem procesů v časovém měřítku. Tyto ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Vereš, Martin
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu informačního systému vybrané společnosti a návrhu změn. Na základě analýzy současného stavu byli navrhnuté změny, které by měli ulehčit a zefektivnit chod podnikových procesů, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Černín, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení informačního systému podniku a návrh změn. Primárně se práce soustředí na doplnění stávajícího informačního systému o modul Mzdy a personalistika. Jako druhá část prováděné změny ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kalužík, Jakub
  Tato práce se věnuje posouzení informačního systému firmy a návrhu jeho změn. Základem části této práce nazvané Teoretická východiska práce je objasnění pojmu týkajících analýzy informačních systémů, kterými jsou především ...
 • Posouzení informačního systému pro organizaci turnajů a lig v e-sportech a návrh změn 

  Šímová, Kateřina
  Tato práce se zabývá problematikou informačního systému určeného k organizování turnajů lig v e-sportech. Jejím účelem je navrhnout změny v informačním systému organizace. Za účel si také klade vybrat vhodné turnajové ...
 • Rozvoj malého rodinného podniku 

  Straková, Iva
  Tato diplomová práce s tématem „Rozvoj malého rodinného podniku“ je zaměřena na rozvoj rodinné firmy DOPOS HK s.r.o. z Královehradeckého kraje, se záměrem jejího rozšíření jak z hlediska kapacity (více najatých řemeslníků, ...