Now showing items 1-12 of 12

 • Kultura organizace, návrhy na zlepšení. 

  Paroulková, Eliška
  Teoretická část diplomové práce vymezuje strukturu organizační kultury, její prvky, typologií, význam a funkci, zdroje organizační kultury a také vztah ke strategií firmy. Dále se věnuje definici žádoucí organizační kultury ...
 • Návrh změny organizační kultury v cestovní kanceláři 

  Zabloudilová, Jitka
  Předmětem bakalářské práce je analýza a návrhy doporučení v oblasti organizační kultury, tak aby podporovaly kvalitu služeb poskytované cestovní kanceláří. V teoretické části práce je vymezen pojem organizační kultura, ...
 • Návrh změny organizační kultury v CK Novalja 

  Tesařová, Jaroslava
  Diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího stavu a obsahu organizační kultury cestovní kanceláře Novalja a jejího vlivu na efektivnost fungování firmy. Cílem práce je analyzovat nynější organizační kulturu ve zvolené ...
 • Návrh změny organizační kultury v podniku poskytujícím služby 

  Holbová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá organizační kulturou podniku Disco Pizza pod Hradem Brumov – Bylnice. V teoretické části jsou vymezeny pojmy související s organizační kulturou. V praktické části je provedena analýza organizační ...
 • Návrh změny organizační kultury ve společnosti SOFIZO, s.r.o. 

  Stará, Martina
  Diplomová práce pojednává o organizační kultuře firmy SOFIZO s. r. o. Hlavní důraz tato práce klade na posouzení současné situace organizační kultury. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou vymezeny pojmy ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Prokopová, Barbora
  Hlavním cílem mé diplomové práce je hodnocení organizační kultury společnosti Top Advert, s.r.o. Má práce je rozdělena do dvou částí. První se zabývá teoretickými východisky k dané problematice a jejich popisem. Praktická ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Matochová, Jolana
  Diplomová práce se zabývá se problematikou organizační kultury. V práci jsou vymezeny nejdůležitější pojmy týkající se kultury, jako jsou prvky, struktura, zdroje a metody analyzování organizační kultury. Hlavním cílem ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Zabloudil, Aleš
  Tato diplomová práce je zaměřena na téma orgnizační kultura a její vliv na chod regionální pobočky pojišťovny XYZ. Nejprve byly objasněny teoretické poznatky týkající se organizační kultury a jejího hodnocení. Dále byl ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Novozámský, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku. V první části mojí práce jsou popsány nejvýznamnější teoretické pojmy jako vymezení organizační kultury, prvky organizační kultury anebo metody ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Mikulčíková, Šárka
  Diplomová práce se zabývá organizační kulturou společnosti STORRA s.r.o., identifikuje její slabé a silné stránky na základě zvoleného modelu, a navrhuje vhodná řešení pro podporu změny organizační kultury s ohledem na ...
 • Návrh změny organizační kultury ve výrobním podniku 

  Goňová, Žaneta
  Bakalářská práce se zabývá oblastí organizační kultury a hlavním cílem je návrh změny jejího obsahu vedoucí ke zvýšení výkonnosti organizace. Pozornost je detailněji zaměřena na vnitrofiremní komunikaci a předkládá návrhy ...
 • Návrh změny organizační kultury ve výrobním podniku 

  Bartošková, Šárka
  Diplomová práce se zabývá organizační kulturou konkrétní společnosti Macco Organiques, s.r.o., identifikuje její slabé stránky a s ohledem na dlouhodobé strategické cíle firmy navrhuje vhodnou změnu organizační kultury. ...