Now showing items 1-13 of 13

 • Aktuální otázky znalecké činnosti 

  Škoch, Petr
  Diplomová práce se zabývá obecnými problémy současného českého znaleckého prostředí z pohledu řadových znalců. Práce je zaměřena na kritický rozbor znalecké činnosti se zřetelem zejména na otázky odměň, termínů vyplacení ...
 • Aktuální problémy v oblasti řízení a organizace znalecké činnosti 

  Ševčík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The author of this contribution through dedicated to the summary of elapsed 4 years of expert activities in the Czech Republic. He regards it primarily in terms of legislative changes and legislative work, while trying to ...
 • Analýza dopravních nehod 

  Vičík, Petr
  Tato práce se zabývá komplexním přehledem postupu vyšetřování dopravních nehod. Jsou zde rozebrány jednotlivé kroky při tomto vyšetřování, počínající sběrem a zpracováním dat, prováděným hlavně měřením a fotografováním. ...
 • Analýza požadavků oceňovacích standardů IVS a jejich aplikace v posudku o ocenění majetku 

  Hlásková, Michaela
  Motivací pro zpracování této diplomové práce je stále rostoucí potřeba oceňovat majetek tak, aby bylo zpracování ocenění v souladu jak s platnou legislativou České republiky, tak i s požadavky uznávaných mezinárodních ...
 • Analýza rizik znalecké činnosti v České republice 

  Složilová, Lenka
  Diplomová práce je orientována na zmapování rizik ve znalecké činnosti a jejich další zkoumání. Za účelem získání dalších informací bude za podpůrnou součást diplomové práce zvoleno dotazníkové šetření, při kterém budou ...
 • Důsledky novely zákona o vyvlastnění pro znaleckou činnost a oceňování nemovitostí 

  Hanák, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek se zabývá důsledky novely zákona o vyvlastnění pro znaleckou činnost a oceňování nemovitosti. Jedná se o aktuální téma, neboť novela (zákon č. 405/2012 Sb.) nabývá účinnosti 1. února 2013 a přináší několik zásadních ...
 • INSTITUCIONÁLNÍ OTÁZKY ZNALECTVÍ 

  Hanák, Jakub
  Disertační práce analyzuje postavení znalce ve společenských (institucionálních) vztazích, které představují organizační a institucionální zázemí soudního znalectví jako součásti soudního inženýrství. Práce objasňuje ...
 • K současnému stavu znalecké činnosti v ČR 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-12)
  V příspěvku je citována korespondence s předsedou vlády České republiky, ministry vnitra, financí a spravedlnosti. Problematika se týká řízení a odměňování znalecké činnosti.
 • Příprava nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 

  Kledus, Robert; Vémola, Aleš; Drochytka, Rostislav (Akademické nakladatelství CERM, 2016-09)
  Příspěvek stručně shrnuje obsah jednání 11. schůze podvýboru ústavně právního výboru pro justici a soudní samosprávu, na které byl projednáván záměr přípravy vládního návrhu nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích ...
 • Srovnávací analýza využití metodik oceňování nemovitostí v Německu pro znaleckou praxi v České republice 

  Imrišová, Ivana
  Předmětem disertační práce je analýza podmínek pro práci znalců (odhadců) nemovitých věcí ve Spolkové republice Německo v porovnání s podmínkami v České republice s cílem nalézt vhodné praxe, které by byly využitelné i pro ...
 • Základní otázky znalecké činnosti 

  Bradáčová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá základními otázkami znalecké činnosti s podrobnějším zaměřením na problémy, které mohou vzniknout v souvislosti s praktickou činností znalců při vypracovávání znaleckých posudků, hlavně tedy při ...
 • Základní otázky znalecké činnosti z hlediska rizik 

  Bílková, Zdeňka
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací rizik ovlivňujících výkon znalecké činnosti v České republice. Pro získání potřebných informací bude použito dotazníkového šetření, při kterém budou osloveni soudní znalci oboru ...
 • Zkušenosti s využitím metod analýzy rizika pro práci znalce 

  Kubečka, Karel; Kubečková, Darja (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Expert witness work requires the use of sophisticated methods and procedures in an effort to achieve a result. That objective is build conclusions of the report and answer any questions the court or the police. For this ...