Now showing items 1-20 of 56

 • Aktuální nález Ústavního soudu k odměnám znalců 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Na stránkách Ústavního soudu byl zveřejněn nález k návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Poněvadž se jedná o ...
 • Aktuální otázky znalecké činnosti 

  Škoch, Petr
  Diplomová práce se zabývá obecnými problémy současného českého znaleckého prostředí z pohledu řadových znalců. Práce je zaměřena na kritický rozbor znalecké činnosti se zřetelem zejména na otázky odměň, termínů vyplacení ...
 • Aktuální problémy v oblasti řízení a organizace znalecké činnosti 

  Ševčík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The author of this contribution through dedicated to the summary of elapsed 4 years of expert activities in the Czech Republic. He regards it primarily in terms of legislative changes and legislative work, while trying to ...
 • Analýza požadavků oceňovacích standardů IVS a jejich aplikace v posudku o ocenění majetku 

  Hlásková, Michaela
  Motivací pro zpracování této diplomové práce je stále rostoucí potřeba oceňovat majetek tak, aby bylo zpracování ocenění v souladu jak s platnou legislativou České republiky, tak i s požadavky uznávaných mezinárodních ...
 • Analýza rizik znalecké činnosti v České republice 

  Složilová, Lenka
  Diplomová práce je orientována na zmapování rizik ve znalecké činnosti a jejich další zkoumání. Za účelem získání dalších informací bude za podpůrnou součást diplomové práce zvoleno dotazníkové šetření, při kterém budou ...
 • ASPEKTY OCEŇOVÁNÍ PRÁVA STAVBY 

  Adámek, Jiří
  Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., účinný od 1. 1. 2014, zavádí mj. nový institut „právo stavby“. Disertační práce se zabývá nad problematikou práva stavby ve vztahu k novému občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ). ...
 • Aspekty ovlivňující cenu rybníka 

  Smolík, Jindřich
  Diplomová práce se zabývá oceňováním rybníků a jejich ovlivňujícími aspekty, které mohou hrát roli při oceňování rybníků. V první části diplomové práce se autor zabývá základními pojmy a problematikou, které jsou potřebné ...
 • Cenová dokumentace stavebního díla 

  Malečková, Monika
  V úvodu diplomové práce je řešeno sestavení jednotlivých typů cenové dokumentace stavebního díla v závislosti na rozpracovanosti projektové dokumentace. Následně je uvedeno využití této dokumentace v jednotlivých typech ...
 • Co znalcům přináší nový zákon 

  Bradáč, Albert; Vémola, Aleš; Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2019-12)
  Co znalcům přináší nový zákon
 • Česká znalecká činnost nevzkvétá 

  Ševčík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The article discusses the current state of expert activities in the Czech Republic. The author tries through article to highlight some systemic deficiencies and, in most cases, trying to find possible ways of solution.
 • Důsledky novely zákona o vyvlastnění pro znaleckou činnost a oceňování nemovitostí 

  Hanák, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek se zabývá důsledky novely zákona o vyvlastnění pro znaleckou činnost a oceňování nemovitosti. Jedná se o aktuální téma, neboť novela (zákon č. 405/2012 Sb.) nabývá účinnosti 1. února 2013 a přináší několik zásadních ...
 • Interpretace výsledků technické analýzy nehody na křižovatce ve vztahu k právním rozhodnutím 

  Běloušková, Kristina
  Diplomová práce s názvem Interpretace výsledků technické analýzy nehody na křižovatce ve vztahu k právním rozhodnutím se zabývá interpretací právních rozhodnutí k nehodám s nedáním přednosti v jízdě. Hlavním cílem této ...
 • K osnově znaleckého posudku o ceně nemovitých věcí ve vztahu k novému občanskému zákoníku 

  Bradáč, Albert; Klika, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2014-05)
  Článek se zabývá zejména formální úpravou znaleckého posudku v návaznosti na změny v občanském zákoníku. Článek se věnuje skutečnosti, že dle nové právní úpravy se stavba zpravidla stává součástí pozemku a tedy i výsledná ...
 • K vývoji cen stavebních prací 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  V příspěvku jsou uvedeny přepočítací indexy cen stavebních prací v České republice od roku 1914 do 1. pololetí 2015.
 • Kritická analýza porovnání jednotlivých metod oceňování nemovitostí 

  Konečný, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je srovnání jednotlivých metod oceňování. Práce se zabývá především otázkami oceňování nemovitostí a znalecké legislativy. V první části jsou zpracovaná teoretická východiska potřebná analýze ...
 • Metodika oceňování součástí a příslušenství pozemků s důrazem na rozdíl mezi venkovní úpravou a inženýrskou stavbou 

  Vidovičová, Ivana
  Disertační práce se zabývá problémy při oceňování součástí a příslušenství pozemků s důrazem na rozdíl mezi venkovní úpravou a inženýrskou stavbou. I přes existenci definice součásti a příslušenství nemovité věci v občanském ...
 • Modelování vývoje hodnoty středního stavebního závodu v reálné konkurenci ČR 

  Křížovská, Eliška
  Dizertační práce je zpracována k tématu „Modelování vývoje hodnoty středního stavebního závodu v reálné konkurenci ČR“. V úvodu dizertační práce je vymezen vztah zvoleného tématu k oboru soudního inženýrství a zpracován ...
 • Náklady na dodatečné povolení stavby 

  Černocký, Robert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Příspěvek se zabývá řešením otázky spojené s oceněním stavby nepovolené, respektive s náklady, které je nutno zohlednit při zpracování znaleckého posudku, na právní narovnání stavu stavby. V rámci disertační práce se autor ...
 • Nehody na železničních přejezdech 

  Pavelka, Radek (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01)
  Nehody na železničních přejezdech patří k nejzávažnějším kolizím v dopravě vůbec a to především s ohledem na fatální následky těchto střetnutí, jak materiální, tak bohužel i smrtelné. Statistiky bohužel neúprosně ukazují, ...
 • Nemovitosti jako předmět dědického práva v řízení o dědictví 

  Rolencová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na vypořádání nemovitostí v dědickém řízení, kde je popsán průběh jednotlivých fází, vztah účastků k řízení a rozdělení důkazních prostředků, jež jsou celého procesu součástí. V rámci teoretické ...