Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza klasifikačních metod 

  Juríček, Jakub
  Táto práca pojednáva o klasifikačných metódach využívaných pri získavaní znalostí z dát a rozoberá možnosti ich validácie a porovnania. Prostredníctvom experimentov sa zameriava na analýzu štyroch vybraných metód: jednoduchý ...
 • Fyziologické hranice vnímání a rozpoznání rychlosti 

  Sedlák, Robert (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  Článek pojednává o problematice rozpoznaní rychlosti přijíždějícího vozidla ke křižovatce z pohledu odbočujícího řidiče. V textu je vymezen základní fyziologický problém rozlišení změny polohy objektu v závislosti na ...
 • Model znalostního managementu 

  Jelínek, Tomáš
  Ve svojí disertační práci se zaměřuji na dnes velice aktuální oblast znalostního managementu. Celosvětově roste zájem o znalosti, o jejich řízení a využívání v praxi. Hlavním cílem mé práce bylo zmapovat současný stav a ...
 • Model znalostního managementu 

  Vokál, Martin
  Ve své diplomové práci se zaměřuji na problematiku znalostního managementu. Teoretická část obsahuje výklad základní pojmů a východisek, uvádí modely a perspektivy znalostního managementu, postupy jeho zavádění a hodnocení ...
 • Návrh metodiky kontroly zaměstnanců 

  Klimeš, Roman
  Má diplomová práce bude sloužit jako kontrolní nástroj managementu vzdělávací divize společnosti BooK s.r.o.. Tato kontrola bude spočívat v nastavení nové formy zpětnovazebního, kontrolního mechanismu za pomoci mnou ...
 • Osobnost úspěšného managera 

  Janáčková, Lenka
  Bakalářská práce popisuje charakteristiky manažera, jeho role a funkce. Obsahuje teoretické poznatky, analýzy zkoumaných souborů, vyhodnocení a doporučení jak všeobecná, tak konkrétní.
 • Ověřování kvalifikace zaměstnanců 

  Jordánová, Martina
  Předmětem diplomové práce je vytvoření metody pro ověřování kvalifikace zaměstnanců v Jaderné elektrárně Dukovany. Ověřování kvalifikace je v jaderném zařízení nutností vzhledem k potřebě kvalifikovaného a dobře vzdělaného ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Klemensevič, Ivo
  Diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému a následnými návrhy na zlepšení IS ve společnosti Exekutorský úřad Brno-venkov. V úvodní části jsou vysvětleny základní pojmy, které souvisí s informačními systémy. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Cesnárik, Marcel
  Predmetom tejto bakalárskej práce je previesť analýzu informačného systému spoločnosti IMC Slovakia s.r.o., ktorá pôsobí na strojárenskom trhu. Na základe analýzy súčasného stavu informačného systému budú navrhnuté zmeny, ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn pro společnost M8D s.r.o. 

  Mazáková, Zuzana
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy M8D s.r.o. a posúdením jej informačného systému. Obsahuje teoretické východiská k danej problematike a analýzy, ktoré boli uskutočnené pre danú firmu. Na základe týchto ...
 • Požadavky na manažera stavebního podniku 

  Malková, Darina
  Bakalářská práce pojednává o požadavcích na manažera stavebního podniku. Teoretická část je zaměřena na vlastnosti manažera, znalosti, manažerskou činnost a schopnost vést lidi. Praktická část bakalářské práce je založena ...
 • Požadavky na manažera stavebního podniku v období znalostní ekonomiky 

  Vostrčil, Michal
  Tato bakalářská práce „Požadavky na manažera stavebního podniku v období znalostní ekonomiky“ se v teoretické části práce zaměřovala na to, kdo je to manažer, jaké by měl mít manažer vlastnosti, znalosti, dovednosti a ...
 • Rozvoj služeb z hlediska konkurenceschopnosti 

  Kováčová, Petra
  Diplomová práce představuje paradigmata servisně orientované ekonomiky z hlediska konkurenceschopnosti firmy. Zaměřuje se na konkurenční výhody, kterých lze dosáhnout nebo podporovat rozvojem služeb. Teoretický základ ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Štanglica, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků nově vznikající firmy a na základě této analýzy definuje požadavky na nový informační systém. Na základě těchto požadavků a na základě analýzy cílového trhu a konkurence zkoumá ...
 • Získávání znalostí z databází 

  Jaroš, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou získávání znalostí z databází. Jsou zde podrobně probrány metody pro dolování dat z databází. Konkrétně se tato práce zaměřuje na metodu získávání znalostí pomocí Asociačních ...
 • Znalostní management 

  Bačík, Petr
  Svou disertační práci jsem zaměřil na oblast znalostního managementu a jeho úrovně v českých firmách. Jde o velmi aktuální problematiku. Celosvětově roste zájem o znalosti, jejich řízení a využívání co největším počtem ...