Now showing items 1-11 of 11

 • Aplikace principů znalostního managementu ve vybrané firmě 

  Šedý, Jan
  V této diplomové práci se věnuji problematice principů znalostního managementu. První část práce je věnována teoretickým východiskům, z kterých ve druhé části vycházím při návrhu a aplikaci ve vybrané společnosti
 • Aplikace principů znalostního managementů ve vybrané firmě 

  Šmarda, Miroslav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku znalostního managementu, jeho principů a aplikaci. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou uvedena teoretická východiska, která dále využívám v analytické ...
 • Fuzzy modelování hospodářských recesí 

  Kučerová, Vladimíra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-12)
  Současná hospodářská recese, která má velký mezinárodní dopad, znovu otvírá otázky řešení hospodářských recesí. Ekonomická historie již zaznamenala celou řadu hospodářských recesí, se kterými si tehdejší vlády více či ...
 • Internetové nástroje pro celoživotní vzdělávání v sektoru IT 

  Janková, Martina
  V předkládané disertační práci (DP) je na základě zadaného tématu „Internetové nástroje pro celoživotní vzdělávání v sektoru IT“ vyjádřeno odpovídající pokrytí vytvořených dílčích výzkumných úkolů s aktivním řešením úloh ...
 • Komponent pro sémantické obohacení 

  Doležal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá komponentou pro sémantické obohacení textu (SEC), která ve vstupním textovém dokumentu nebo vertikálním textu vyhledá entity (např. osoby nebo místa) a informace o nich vrátí na výstup. Cíle ...
 • Návrh informačního systému znalostní báze 

  Vavák, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh informačního systému znalostní báze. Popisuje metodiku návrhu informačního systému, definuje požadavky na informace a jejich úlohu v komunikaci podniku. Výsledek vlastní analýzy přináší ...
 • Podnikové komunikační a informační webové portály 

  Hrbatová, Gabriela
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a definicí požadavků pro implementaci vhodného komunikačního a informačního webového portálu pro podnik OR-NEXT spol. s r.o., který se zaměřuje na implementace informačních systémů ...
 • Posouzení efektivnosti informačního systému a návrh změny 

  Tuma, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním návrhem změny, která povede ke zvýšení efektivity informačního systému a jeho přínosů pro podnik. Návrh vychází ze strategické analýzy podniku a identifikace klíčových potřeb a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Mertel, Ján
  Diplomová práce si klade za cíl nabídnout řešení pro vybranou firmu v oblasti informačních systémů. Za základ si bere analýzu podle známých modelů, které aplikuje na situaci ve zvolené společnosti. Následně se zabývá ...
 • Vícehodnotové logické systémy pro technické aplikace 

  Turek, Vojtěch
  Velmi často je vyžadováno, aby automatizovaná zařízení byla jistým způsobem "inteligentní", tedy aby jejich řídicí systémy uměly emulovat rozhodovací proces. Tato diplomová práce poskytuje obecný formální popis vícehodnotových ...
 • Vytvoření znalostní báze entit z české Wikipedie 

  Sychra, Martin
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém pro automatickou extrakci pojmenovaných entit z textů české Wikipedie, vytvořit znalostní báze těchto entit a vyhodnotit úspěšnost a výsledky vytvořeného systému. První ...