Now showing items 1-15 of 15

 • Automatické rozpoznávání a zpracování faktur 

  Ščešňák, Vladimír
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci pro automatické rozpoznávání a zpracovaní faktur za pomocí využití počítačového vidění. Práce se zabývá analýzou existujících faktur, návrhem a implementaci algoritmů ...
 • Elektronické obvody pro biomedicínské aplikace 

  Pisarenko, Tatiana
  Tato bakalářská práce obsahuje úvod do biomedicínských signálů a možnosti zpracování těchto signálů elektronickými obvody. Významná část práce se zaměřuje především na popis EMG signálu. Součástí práce jsou take schemata ...
 • Energetické využití biomasy 

  Zátopek, Zdeněk
  Hlavním cílem této práce je posouzení možností využití biomasy pro výrobu tepelné energie. Pro vyřešení tohoto úkolu je nezbytné provést rešerši jednotlivých druhů biomasy vhodných pro energetické zpracování. Dojde k ...
 • Knihovna pro práci s tetraedrální sítí 

  Hromádka, David
  Mnoho inženýrských aplikací v architektuře, medicíně a strojírenství potřebuje vytvářet modely prostoru pro potřeby různých numerických výpočtů (např. FEM simulace). Tetraedrální sítě jsou jednou z perspektivních reprezentací ...
 • Metody mnohonásobného přístupu pro pozemní rádiové sítě 

  Žák, Josef
  Obsah této práce je zaměřena na metody mnohonásobného přístupu pro pozemní rádiové sítě Tyto metody jsou využívané systémy druhé a třetí generace mobilních sítí. Určení základních charakteristik těchto metod je důležitou ...
 • Metody zvýrazňující detaily ve fotografii 

  Sedlář, Pavel
  Cílem této bakalářské práce, jež spadá do oblasti počítačového vidění, je seznámení se s problematikou metod umožňující zvýraznění detailu v obraze. Tato práce dále popisuje konkrétní metody, které budou posléze implementovány ...
 • Návrh zařízení pro přípravu a přepravu slévárenského vosku 

  Koutek, Karel
  Cílem této práce je provést rozbor využití některých druhů hydrostatických čerpadel vhodných pro přepravu a zpracování slévárenského vosku. První část práce se bude zabývat běžně používanými technologiemi pro zpracování ...
 • Nekonvenční metody zpracování nožířských materiálů 

  Bražina, Jakub
  Tato práce se zaobírá problematikou nekonvenčních nožířských materiálu a jejich následnou aplikaci pro výrobu a zpracování loveckého nože. V rešeršní části je čtenáři přiblížena nožířská problematika, kde jsou uvedeny ...
 • Optická metoda měření kontrakce izolované srdeční buňky 

  Kopečný, Josef
  V této diplomové práci se nejprve zaměříme na popis buňky jak z hlediska stavby, tak z hlediska elektrických a chemických dějů. Zaměříme se na děje, které způsobují kontrakci a na procesy na buněčné membráně. Rozebereme i ...
 • Pracovní orgán diskového podmítače 

  Smola, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je zmapovat přehled současného stavu poznání v oblasti diskových podmítačů a konstrukce pracovního orgánů diskového podmítače. V první části je stručně popsána historie zemědělství, vývoj a možná ...
 • Rešeršní studie problematiky zpracování dat v prostředí LabVIEW 

  Lejska, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rešeršní zpracování problematiky zpracování dat v programu LabVIEW
 • Software pro evidenci poruchových stavů 

  Menšík, Tomáš
  Tato práce se zabývá zpracováním a evidováním zaznamenávaných hlášení poruch strojového parku při výkonu práce operativní údržby týmu technické podpory. Software je nasazen do testovacího provozu ve firmě HONEYWELL, spol ...
 • Tvorba a zpracování signálové databáze 

  Glett, Jiří
  Práce stručně seznamuje s historií a vznikem databází celkově. Rozebírá metodiku strukturování, třídění a účel použití. Práce se dále zabývá konkrétními databázovými softwary určenými přímo ke zpracování audio signálů. ...
 • Zpracování a příjem signálů v systému UMTS 

  Hron, Michal
  Semestrální práce se zabývá detailním rozborem příjímacího kanálu UMTS systému se zaměřením na přijímač typu RAKE. Zabývá se principy zpracování signálů v downlinku CDMA sítí a prostřednictvím programového prostředí MATLAB ...
 • Zpracování digitální fotografie 

  Zdražil, Vít
  Tato práce se zabývá zpracováním tzv. RAW dat z digitálního fotoaparátu. V první části je popsán princip snímání obrazu digitálním fotoaparátem, obecný způsob zpracování obrazu v přístroji a co je to RAW formát, jeho výhody ...