Now showing items 1-20 of 22

 • Automatizované velkoobjemové zpracování testovacích výsledků 

  Klem, Richard
  Tato práce se zabývá problematikou automatizovaného zpracování velkého objemu dat v prostředí relační databáze. Práce se zaměřuje na aktuální situaci ve firmě Codasip a řeší nedostatečně rychlé vykonávání aktualizací ...
 • Centralizované vyhodnocování zátěže dopravního systému 

  Zukal, Marek
  V rámci provozu světelných křižovatek jsou sbírány statistické údaje o charakteristikách řízených dopravních proudů a parametrech aplikovaného řízení. Takto pořízená data mohou být užitečným zdrojem informací pro vylepšení ...
 • DAQ USB moduly 

  Kaderka, Tomasz
  Bakalářská práce se zabývá problematikou sběru a zpracování dat. V první části je okrajově rozebrán vývoj měřící techniky, virtuální instrumentace a rozhraní pro komunikaci. Druhá část práce obsahuje srovnání USB měřicích ...
 • Datalogger pro sběrnici typu Profibus 

  Bráblík, Radim
  Tato diplomové práce se zabývá vytvořením aplikace Datalogger pro sběrnici typu PROFIBUS. Popisuje komunikační standard Profibus, komunikaci PLC a PC přes sběrnici Profibus, API rozhraní k použité Profibus-PCI kartě, použitý ...
 • Detekce pohybujících se objektů ve videu s využitím neuronových sítí pomocí Android aplikace 

  Mikulec, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá zrealizováním funkčního řešení problematiky klasifikace účastníků dopravního provozu pomocí mobilních zařízení s operačním systémem Android. Cílem je vytvořit Android aplikaci, která klasifikuje ...
 • Digitální osciloskop s AVR 

  Stejskal, Martin
  Cílem práce bylo seznámit se s mikrokontroléry od firmy ATMEL a prostudovat na jakých principech fungují analogové a digitální osciloskopy. Na základě zjištěných poznatků byl blokově navržen digitální osciloskop s ...
 • Klasifikace provozních zatěžovacích cyklů turbodmychadla ve vztahu k opotřebení kinematických členů 

  Kovaříková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá shromážděním dat z testů pracovního cyklu motoru, jejich kontrolou a určením kritérií třídění. Dále pak návrhem a vyhodnocením metodiky charakterizace cyklů zatížení, zaměřených na očekávané ...
 • Matematické metody modelování morfologie jehličnanů 

  Janoutová, Růžena
  Cílem práce byla tvorba jehličnatého stromu nedestruktivní metodou umožňující popis struktury dospělého smrkového porostu. Z poskytnutých dat byl po jejich zpracování vytvořen model L-systému, kterým se vytvářely větve ...
 • Mobilní přístup k datům z automatizačních prvků (vývoj Back-End části aplikace) 

  Habarta, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a popisem technologií použitých při vývoji mobilní aplikace. Dále návrhem a implementací mobilního přístupu k datům z automatizačních prvků. Aplikace pracuje se servery založenými ...
 • Návrh a realizace aplikace pro zpracování měřených dat z motorového standu 

  Blahút, Jozef
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vývojom desktopovej aplikácie pre spracovanie meraných dát zo standu leteckých motorov. Jej hlavným cieľom je zjednodušiť spracovávanie nameraných údajov, ich vyhodnotenie a vzájomné ...
 • Optimalizace informačního systému pro sledování spotřeb energií 

  Hrbek, Martin
  Cílem práce je optimalizovat stávající systém pro sledování spotřeb energií a rozšířit možnosti prezentace naměřených dat tak, aby bylo možné přehledně zobrazovat velký objem dat a dlouhé časové úseky. Optimalizace se ...
 • Platforma pro zpracování dat z experimentální mobilní sítě LTE-A 

  Kupka, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu rádiových podmínek mobilních sítí LTE-A při použití uvnitř budov. V rámci práce je provedeno měření rádiové části experimentální sítě LTE-A od firmy Huawei za pomocí spektrálního ...
 • Polymorfní USB – I2S rozhraní 

  Stejskal, Martin
  Cílem práce bylo seznámit se s 32-bitovými MCU od firmy ATMEL, synchronním digitálním rozhraním a implementaci USB protokolu v MCU. Na základě těchto poznatků navrhnout zařízení které se chová jako USB audio s plně proměnnými ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Tichý, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je analýza informačního systému firmy a následné navrhnutí změn, které by jeho fungování zefektivnily. Systém je využíván firmou se zaměřením na automatické svařovací roboty a kompletaci ...
 • Software pro zpracování dat z akcelerometru 

  Zahradník, David
  Tato práce se zabývá tvorbou softwaru pro statistické zpracování dat z akcelerometru. V první části jsou stanoveny cíle. V dalších částech následuje návrh a tvorba vlastního softwaru pro real-time, ale i post-processingové ...
 • Strojové chápání map a výpočet optimální cesty 

  Peška, Jaroslav
  Diplomová práce navazuje na předchozí práce zabývající se strojovým chápáním tištěných map zpětně převedených do rastrové grafiky a tvorby modelu terénu. Aplikace také musí dokázat zpracovat záznamy pohybu a integrovat je ...
 • Využití systému OpenCPU v oblasti zpracování dat 

  Yerpeissov, Serik
  Bakalářská práce se zabývá problematikou využití systému OpenCPU v oblasti zpracování dat. Práce je rozdělena na teoretický úvod obsahující popis zpracovani dat v informační a komunikační technologie, úkol a cíl práce, ...
 • Výšková stabilizace quadrotoru 

  Ligocki, Adam
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat vertikální stabilizaci drona vyvinutého na Ústavu automatizace a měřicí techniky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií. Práce se postupně zabývá rešerší ...
 • Webový systém pro sledování sportovních výkonů 

  Píč, Karel
  Tato práce dala za vznik webovému tréninkovému deníku pro sportovce a trenéry v běhu na lyžích. V současné podobě je deník veden v tabulkách Microsoft Excel se specifickou strukturou. Deník ve formátu Microsoft Excel ...
 • Zpracování dat z měření na obráběcích strojích 

  Pokorný, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá přesností obráběcích strojů, přičemž se věnuje zejména tříosé vertikální frézce. Strukturálně je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Zatímco teoretická část se zabývá problematikou ...