Now showing items 1-20 of 33

 • Analýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různorodými plnivy 

  Horák, Luděk
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem elektroizolačních zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Popisuje chemické složení, výrobu, vlastnosti a metody měření základních elektrických veličin těchto materiálů. ...
 • Analýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různými plnivy v teplotní a kmitočtové závislosti 

  Horák, Luděk
  Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem elektroizolačních zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Popisuje chemické složení, výrobu, vlastnosti a metody měření základních elektrických veličin těchto materiálů. ...
 • Degradace nanokompozitních materiálů 

  Polách, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektrických vlastností nanokompozitních materiálů. Vzorky pro praktickou část měly jako matrici epoxidovou pryskyřici a SiO2 jako nanoplnivo a byly vyrobeny ve čtyřech různých ...
 • Degradační testy polymerních materiálů vystavených klimatickým podmínkám 

  Chleboun, Jiří
  V této diplomové práci jsou shrnuty základní poznatky o fotovoltaické přeměně energie, zařízeních a materiálech, které se ve fotovoltaice používají. Jsou zde popsány druhy a následky degradačních činitelů působících na ...
 • Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič 

  Baev, Dmitriy
  Cílem diplomové práce je nalezení vhodné metody měření částečných výbojů (Partial discharge, PD) vysokonapěťových kondenzátorů v dielektriku. V teoretické části této diplomové práci je popsán mechanismus vzniku částečných ...
 • Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič 

  Baev, Dmitriy
  Cílem diplomové práce je nalezení vhodné metody měření částečných výbojů (PD) v dielektriku vysokonapěťových kondenzátorů. V teoretické části této diplomové práci je popsán mechanismus vzniku a škodlivým působením částečných ...
 • Dielektrická spektroskopie karboxymetylcelulózy v časové oblasti 

  Palai-Dany, Tomáš
  Práce se zabývá dielektrickou relaxační spektroskopií karboxymetylcelulózy v časové oblasti. V rámci experimentálních prací bylo navrženo a postupně dále vyvíjeno měřicí pracoviště umožňující záznam časového průběhu ...
 • Dielektrické vlastnosti epoxidové pryskyřice plněné nanočásticemi 

  Ráček, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá rozborem základní problematiky dielektrik a nanokompozitů. Popisuje výrobu experimentálních vzorků nanokopozitů z epoxidové licí pryskyřice a nanočástic oxidu titaničitého v různém hmotnostním ...
 • Dielektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic 

  Matoušová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá základními vlastnostmi epoxidových směsí, jelikož určení základních parametrů připravené epoxidové směsi by v případě příznivých výsledků mohlo vést ke snížení počtu vad v epoxidem zalévaných ...
 • Dielektrické vlastnosti termoplastů plněných mletou slídou 

  Fiala, Ivo
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů, měřením jejich dielektrických vlastností, konkrétně polyamidu a polyamidu plněného různým hmotnostním procentem mleté slídy. Základním zaměřením ...
 • Elektrické vlastnosti modifikovaných oligobutadiénů 

  Toulová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá chováním dielektrických materiálů ve střídavém elektrickém poli. Ke zjišťování vlastností dielektrických materiálů ve frekvenční oblasti byla použita metoda dielektrické relaxační spektroskopie. ...
 • Elektrické vlastnosti nanokompozitů 

  Libra, Miroslav
  Předkládaná diplomová práce se zabývá elektrickými vlastnostmi nanokompozitních materiálů. Vzorky pro experiment jsou vyrobeny z epoxidové licí pryskyřice jako matrice a oxidů TiO2 a Al2O3 jako nanoplniva v různém procentním ...
 • Izolační a dielektrické vlastnosti vody 

  Grill, Jiří
  Diplomová práce se zabývá izolačními a dielektrickými vlastnostmi vody. Popisuje strukturu vody, její kovalentní a vodíkové vazby. Nastiňuje základní chemické a fyzikální vlastnosti vody, přičemž se rozepisuje o parametrech ...
 • Měření částečných výbojů u vysokonapěťových kabelů 

  Pelikán, Luděk
  Hlavním tématem diplomové práce je rozbor měření částečných výbojů na silových kabelech. Práce pojednává i o dalších testováních kabelů, zahrnující měření ztrátového činitele a napěťové výdržné a průrazné zkoušky. Součástí ...
 • Měření dielektrických vlastností kapalných paliv pro pohonné jednotky automobilů 

  Redr, Martin
  Bakalářská práce se zabývala měřením dielektrických vlastností pohonných hmot. Cílem práce bylo zjistit rozdíly v dielektrických veličinách pohonných hmot od různých výrobců a v různém poměru složek paliva – rafinované a ...
 • Měření elektrických parametrů vysokonapěťových komponentů pomocí elektronického můstku 

  Kumičák, Ivan
  Hlavním tématem této diplomové práce je měření dielektrických materiálů na měřícím zařízení Tettex. Práce pojednává o základní fyzice dielektrik, co to dielektrikum je, jak se chová v elektrických polích a co ovlivňuje ...
 • Měření izolačních a dielektrických vlastností vody 

  Žvátora, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá dielektrickými a izolačními vlastnostmi vody. Popisuje strukturu vody, její vodíkové vazby. Vysvětluje základní fyzikální a chemické vlastnosti vody, přičemž popisuje parametry vody jako je ...
 • Měření permitivity a ztrátového činitele vody 

  Zimáková, Jana
  Diplomová práce se zabývá dielektrickými vlastnostmi vody. Popisuje základní chemické a fyzikální vlastnosti vody a její rozdělení z hlediska struktury. Dále popisuje základní parametry vody destilované, deionizované a ...
 • Monitoring of concrete hydration by electrical measurement methods 

  Kusák, Ivo; Luňák, Miroslav; Chobola, Zdeněk (Elsevier, 2016-08-01)
  Analysis of impedance spectra of inhomogeneous materials is a part of the impedance spectroscopy which is still waiting for its development. Materials having higher electric resistance values (over 500 kohm) can be considered ...
 • Příprava epoxidových izolačních hmot plněných nanočásticemi 

  Mockovčiak, Kristian
  Předpokládaná bakalářská práce se zabývá přípravou epoxidových izolačních hmot plněných nanočásticemi a jejími elektrickými vlastnostmi. Experimentální vzorky jsou vyrobeny z epoxidové pryskyřice jako matrice a nanočásticemi ...