Show simple item record

Implementation of Quality of Service into Wireless Networks

dc.contributor.advisorŠkorpil, Vladislavcs
dc.contributor.authorKaman, Štěpáncs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:40:19Z
dc.date.available2018-10-21T20:40:19Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKAMAN, Š. Implementace kvality služby v bezdrátových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21726cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10229
dc.description.abstractBezdrátové sítě představují v současné době častý přístup připojení stanic do místní sítě či k Internetu. Až do roku 2005 neexistovala ve standardu 802.11 podpora prioritních dat a využití multimediálních služeb je v těchto sítích problematické. Diplomová práce se zabývá standardem IEEE 802.11 a standardem obsahujícím podporu kvality služeb IEEE 802.11e. Jsou zmíněny metody přístupu k přenosovému médiu, odlišnosti v MAC podvrstvě, je rozebrána problematika při přenosu prioritních dat a požadavky kladené na tyto data. V programu Opnet Modeler byly vytvořeny bezdrátové sítě s přístupovými body a stanicemi na kterých jsou provedeny simulace při různé zátěži přenášených dat. Je zkoumán rozdíl v použití metody DCF a EDCF, využívané v síti s podporou QoS. Obzvláště je sledováno chování prioritních dat hlasu a videa u obou sítí. Pozornost je zaměřena na klíčové parametry jako jsou propustnost, zahazování dat, ztráta paketů, zpoždění, kolísání zpoždění a velikost vysílacích front. Naměřená data jsou dále analyzovány a rozdíly u sítě bez podpory a s podporou kvality služeb jsou porovnány a vyhodnoceny. Součástí práce je i laboratorní úloha v programu Opnet Modeler.cs
dc.description.abstractWireless networks are currently the frequent access connection to the local network or the Internet. Until 2005 there was no support in the 802.11 standard priority data and the use of multimedia services in these networks is problematic. Thesis deals with the standard IEEE 802.11 standard and quality of service support including IEEE 802.11e. They discussed methods of access to transmission medium, differences in the MAC sublayer, the reader issues in the transmission of priority data and the requirements for these data. In Opnet Modeler was created wireless network with access points and stations on which they are carried out simulations at different strain of transmitted data. It studied the difference in the use of DCF and EDCF method, used in the network with QoS support. In particular, it examined the behavior of priority voice and video data in both networks. The focus is on key parameters such as throughput, dropping data, packet loss, delay, jitter and the size of broadcasting front. The measured data are analyzed, and differences in the network without the support and promoting the quality of services are compared and evaluated. Part of this work is the role of laboratory in the Opnet Modeler.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKvalita služebcs
dc.subjectQoScs
dc.subjectbezdrátové sítěcs
dc.subject802.11cs
dc.subject802.11ecs
dc.subjectVoIPcs
dc.subjectVoWLANcs
dc.subjectOpnet Modelercs
dc.subjectQuality of Serviceen
dc.subjectQoSen
dc.subjectWLANen
dc.subject802.11en
dc.subject802.11een
dc.subjectVoIPen
dc.subjectVoWLANen
dc.subjectOpnet Modeleren
dc.titleImplementace kvality služby v bezdrátových sítíchcs
dc.title.alternativeImplementation of Quality of Service into Wireless Networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-10cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:29cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21726en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:12:08en
sync.item.modts2021.11.12 16:01:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRůčka, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (místopředseda) Ing. Radomír Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceJaký byl důvod pro použití tak rozlehlého scénáře (velikost 4x5 km) v laboratorní úloze? Jakou rychlostí se pohybují bezdrátoví klienti po trajektorii v laboratorní úloze? Je tato rychlost přiměřená?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record