Show simple item record

Study of Influence of Strain Rate and Temperature on Formability of Titanium Alloys

dc.contributor.advisorForejt, Milancs
dc.contributor.authorŠlais, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:04:50Z
dc.date.available2019-06-14T11:04:50Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationŠLAIS, M. Studium vlivu rychlostních a teplotních parametrů na tvařitelnost Ti slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other51732cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12576
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176039
dc.description.abstractDisertační práce pojednává o vlivu teploty a rychlosti deformace na mechanické vlastnosti titanové slitiny Ti-6Al-4V. Po provedení ověřovacích testů za statických podmínek zatěžování byly vzorky z této slitiny deformovány za vysokých rychlostí deformace a zvýšených teplot na zařízení pro Hopkinsonův test. Výsledkem jsou závislosti napětí a rychlosti deformace na deformaci v rozmezí teplot 20 – 500°C. Deformovaný tvar vzorku z Taylorova testu je porovnán s výsledky simulace programu Ansys – LS Dyna. Z provedených experimentů byly stanoveny parametry Johnson-Cookovy rovnice. Dále byl zkoumán vliv podmínek zatěžování na mikrostrukturu. Pozorování byla provedena na optickém a řádkovacím elektronovém mikroskopu. V průběhu zkoumání byly na experimentálních zařízeních provedeny úpravy, které vedou k potlačení vysokofrekvenčních složek a šumů na snímaných pulzech. Pro zařízení pro Hopkinsonův test byl vyvinut funkční adaptér k tahovým zkouškám, který je veden Útvarem transferu technologií VUT v Brně pod čís. 2007/008.cs
dc.description.abstractThe PhD thesis deals with the influence of temperature and strain rate on the mechanical behaviour of the Ti-6Al-4V titanium alloy. After verification tests under static loading conditions, the samples were deformed at high strain rates and elevated temperatures, using device for Hopkinson pressure bar test. The result is dependence of stress and strain rate on strain in the temperature range of 20 to 500°C. The deformed shape of specimen from the Taylor anvil test is compared with the results of the simulation in the Ansys – LS Dyna software. The parameters of Johnson-Cook equation were determined from these experiments. Also, the influence of loading conditions on the microstructure was studied. Both optical and scanning electron microscopes were used for the observations. During the research, some adjustments to the experimental devices were made in order to suppress the high-frequency components and noise in the recorded pulses. A functional tensile test adapter for the Hopkinson test was developed; it is registered under No. 2007/008 at the Technology Transfer Office of BUT.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRychlost deformacecs
dc.subjectteplotacs
dc.subjecttitanová slitina Ti-6Al-4Vcs
dc.subjectmikrostrukturacs
dc.subjectHopkinsonův testcs
dc.subjectTaylorův testcs
dc.subjectJohnson-Cookova rovnice.cs
dc.subjectStrain rateen
dc.subjecttemperatureen
dc.subjectTi-6Al-4V titanium alloyen
dc.subjectmicrostructureen
dc.subjectHopkinson pressure bar testen
dc.subjectTaylor anvil testen
dc.subjectJohnson-Cook model.en
dc.titleStudium vlivu rychlostních a teplotních parametrů na tvařitelnost Ti slitincs
dc.title.alternativeStudy of Influence of Strain Rate and Temperature on Formability of Titanium Alloysen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-05-17cs
dcterms.modified2012-05-18-10:56:21cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid51732en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:04:50en
sync.item.modts2019.05.18 23:29:06en
dc.contributor.refereeSpišák, Emilcs
dc.contributor.refereeprof. Ing. Milan Turňa, Ph.D., EWE, IWEcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record