Show simple item record

The Manual

dc.contributor.advisorRathouský, Luděkcs
dc.contributor.authorKlusová, Katarínacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:35:17Z
dc.date.available2019-06-14T11:35:17Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKLUSOVÁ, K. Manuál [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2012.cs
dc.identifier.other57594cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13481
dc.description.abstractSměsice symbolů, autorit a teorií, které člověk dnešní společnosti vstřebává je pro mnohé zmatečným zdrojem manuálů jak se svým životem zacházet, rozhodovat se, nebo kterou politickou stranu volit. Zároveň přesně tyto symboly, autority a teorie jsou zásadní součástí naši kultury a vzdělání, a právě v nich hledáme inspiraci, informace a vysvětlení. Občas sním o tom, že mým zdrojem informací není nic víc než příroda a její pozorování. V utopickém světě bez zprostředkovaných informací bych pozorovala svět vlastním tempem, návazně kráčejíc od jedné informace k druhé. V reálném světě z různých vědních oborů, které zkoumají universum do velkých podrobností, proudí obrovské kvanta informací, které běžný člověk není schopný na této vědecké úrovni pochopit. Ku příkladu, když si čtu o Hawkingově paradoxu, mohu si představit, jak je to asi myšleno, ale výpočtům neporozumím, a zdroje neobsáhnu..No i tak informaci i bez úplného pochopení začleňuji do mé představy vesmíru a černých děr. Universum vnímám pomocí intuice a jeho fragmenty- konkrétní projevení universa pak pomocí rozumu. První obraz mé série je zobrazení universa pomocí symbolů, tj. kódů, které jsme si my lidé dohodli, abychom mohli komunikovat o nevyjádřitelném. Universum je pořád na očích, a kdykoliv se začnu zabývat jeho dílčí částí, mohu si v něm znovu uvědomit celek. Pokračování série je konkretizace, čili formulace a rozvinutí hlavních vybraných témat universa (dle mých osobních priorit). V tomto momentě je má práce založena především na přepínání mezi celkem a detaily. Co se děje na “sběrném” obraze, ovlivní i ostatní obrazy detailů. Poslední obraz série je opět obrazem celku. Je po spirále vývoje o patro výš nad prvním obrazem. Promítnutím universa skrze mně dojde k jeho transformaci a obraz, byť symbolický a symbolizující se ještě více zjednoduší až do podoby jakéhosi loga. Vyskytne se v něm navíc logo téhož, jako symbol zrcadlení universa mou bytostí. Tak dospíváme k universu v universu obsáhnutém. Mikrokosmu v makrokosmu. Mou individualitu ve Všehomíru. Fraktál.cs
dc.description.abstractA mixture of symbols, authorities and theories that man need´s to absorb nowdays, is source for many confusing manuals, how to deal with our life, make decisions, or which political party to vote. Exactly the same time, these symbols of authority and theories are an essential part of our culture and education, and that they are looking for inspiration, information and explanations. Sometimes I dream that my source of information is nothing more than nature and its observations. In a utopian world without information provided by them I watched the world at my own pace, subsequently walking from one information to another.In the real world from different disciplines, which explore the universe in great detail, vast quantities of information flows, which the ordinary man in his level is not capable scientificly understand. For instance, when I read about Hawking's paradox, I can imagine how it's probably meant, but I don´t understand the calculations, and resources .. Well anyway, I add this information to my concept of understanding space and black holes. I perceive universe through intuition and its fragments-specific expression of the universe- I perceive through reason. The first series is a picture of my view of the universe by means of symbols - codes that people agreed use- to communicate the inexpressible. Universe is still on the eyes, and whenever I start to deal with its sub-parts, I can recognize its wholeness . Other pictures are formulation and development of selected key topics of the universe (according to my personal priorities).At this point, my work is mainly based on switching between a total and detail. What happens to the "collection" image, and affects other images detail. The last image of the series is once again the image of the wholeness . The spiral development to the second floor above the first image. Projecting the universe through me will be images transformation. Picture, even it is symbolic and symbolizing, is forming to kind of logo. Moreover, It occurs the same logo as a symbol of the universe mirroring by my being. Universe in the universe. Microcosm in the macrocosm. My individuality in the universe. Fractal.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobrazycs
dc.subjectimaginární realitacs
dc.subjectmanuálcs
dc.subjectmapacs
dc.subjectintrospekcecs
dc.subjectsouhrncs
dc.subjectsymbolycs
dc.subjectestetika školní tabulecs
dc.subjectsubjektivní vnímánícs
dc.subjectfraktálcs
dc.subjectcanvasen
dc.subjectimaginary realityen
dc.subjectmanualen
dc.subjectmapen
dc.subjectintrospectionen
dc.subjectsummaryen
dc.subjectsymbol´sen
dc.subjectaesthetics of blackboarden
dc.subjectsubjective perceptionen
dc.subjectfractalen
dc.titleManuálcs
dc.title.alternativeThe Manualen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-21cs
dcterms.modified2012-06-27-09:10:13cs
thesis.disciplineVýtvarné umění - malířství - volná tvorbacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 2cs
thesis.levelBcA.cs
thesis.nameBcA.cs
sync.item.dbid57594en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 03:56:46en
sync.item.modts2020.03.31 01:31:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
dc.contributor.refereeHouser, Milancs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) akad. malíř Tomáš Lahoda (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) MgA. Jiří Franta (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) PhDr. Pavel Ondračka (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programVýtvarná uměnícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record