Show simple item record

Testing of the accuracy of the heights measured by GNSS

dc.contributor.advisorKuruc, Michalcs
dc.contributor.authorStolárová, Ivanacs
dc.date.accessioned2018-11-19T12:17:43Z
dc.date.available2018-11-19T12:17:43Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSTOLÁROVÁ, I. Testování přesnosti výšek měřených technologií GNSS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other117764cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/136882
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá testovaním presnosti súradníc meraných v priaznivých aj nepriaznivých podmienkach, ktoré sú určené metódou GNSS RTK. Práca skúma reálnu presnosť a spoľahlivosť výškového merania za prítomnosti šumu a viacnásobného odrazu, ktorý je spôsobený vplyvom vegetácie, okolitej zástavby, prítomnosti vedenia vysokého napätia a zároveň presnosť merania za optimálnych podmienok na lúke. Sledovaný je vplyv dennej doby, dĺžky observácie a poskytovateľa korekcií na vonkajšiu aj vnútornú presnosť. Ďalej skúma problematiku inicializácie v týchto podmienkach. K tomuto účelu bol získaný štatistický súbor obsahujúci 960 meraní na 30 bodoch. Pri meraní bola použitá meračská aparatúra Trimble R4. GNSS merania boli štatisticky spracované a vyhodnotené a nakoniec boli výsledky porovnané s výsledkami Bc. Kláry Kordasovej, ktorá pri meraní na rovnakých testovacích bodoch totožnou metodikou použila meračskú aparatúru od firmy Leica. Výsledky práce je možné využiť v praxi.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with a testing of the real coordinates accuracy measured in favorable and unfavorable conditions, which are determined by method GNSS RTK. The work explores the real accuracy and reliability of heights measurement with the signal noise and multipath interference occurring, caused by surrounding vegetation, buildings, power lines, and also the accuracy under optimal conditions while measuring in a meadow. Influence of day time, observation length, correction provider to internal and external precision is watched. It also examines the issues of initialization in these conditions. For this purpose was collected set of statistics containing 960 measurements on 30 points. During survey was used apparatus Trimble R4. GNSS measurements were statistically processed and evaluated and finally the results were compared with the results of Bc. Klára Kordasová, who measured the same tested points with identical methodology using apparatus from Leica company. Results of the thesis can be used in praxis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGNSScs
dc.subjectRTKcs
dc.subjectvýšková presnosť a spoľahlivosťcs
dc.subjectTrimblecs
dc.subjectGNSSen
dc.subjectRTKen
dc.subjectheights accuracy and reliabilityen
dc.subjectTrimbleen
dc.titleTestování přesnosti výšek měřených technologií GNSScs
dc.title.alternativeTesting of the accuracy of the heights measured by GNSSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2018-11-19-10:30:13cs
thesis.disciplineGeodézie a kartografiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117764en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:22:38en
sync.item.modts2020.03.31 09:29:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVolařík, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programGeodézie a kartografiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record