Now showing items 1-20 of 26

 • Advanced Decomposition Methods in Stochastic Convex Optimization 

  Kůdela, Jakub
  Při práci s úlohami stochastického programování se často setkáváme s optimalizačními problémy, které jsou příliš rozsáhlé na to, aby byly zpracovány pomocí rutinních metod matematického programování. Nicméně, v některých ...
 • Advanced Solution to Piston Assembly Dynamics 

  Dlugoš, Jozef
  Hlavní cíl této práce je vyvinout pokročilý výpočtový model dynamiky pístové skupiny. Kontakt mezi pístem a válcem je zprostředkován skrz vrstvu maziva nebo pomocí kontaktu nerovností. To vede k různým režimům mazání, tudíž ...
 • Analýza vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch ložisek 

  Fišerová, Zuzana
  Disertační práce je zaměřena na problematiku technologie výroby ložisek. Cílem práce je zkoumání a vyhodnocení vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch vnějšího ložiskového kroužku. Jako základní ...
 • Application of Polymeric Hollow-Fiber Membranes in Air Filtration 

  Bulejko, Pavel
  Membrány z dutých vláken jsou široce využívány v aplikacích týkajících se úpravy kapalin jako např. při čištění odpadních vod, v membránových kontaktorech a bioreaktorech, membránové destilaci apod. I když jsou často ...
 • Diagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methods 

  Mahmoud, Houssam
  Tato práce se zabývá vývojem nového efektivního diagnostického postupu pro kontrolu funkce pneumatických válců pomocí metody akustické emise. Cílem práce bylo navrhnout a určit diagnostická kritéria pro hodnocení kvality ...
 • Efektivní obrábění nových keramických materiálů 

  Sámelová, Vendula
  Pokročilá keramika se dlouhodobě drží na předních příčkách seznamů perspektivních materiálů pro high-tech aplikace. Nejčastějším problémem jsou vysoké náklady na design, výrobu a opracování keramických dílů. Hlavním smyslem ...
 • Evaluation of Fracture Mechanical Parameters for Bi-Piezo-Material Notch 

  Hrstka, Miroslav
  Předkládaná dizertační práce se zabývá stanovením hlavních členů Williamsova asymptotického rozvoje popisujícího rovinné elektro-elastické pole v okolí piezoelektrických bi-materiálových vrubů a trhlin na rozhraní za použití ...
 • Geopolymers Incorporating Wastes and Composites Processing 

  Taveri, Gianmarco
  Buildings construction and realization of public infrastructures have always been a primary need in the human society, developing low cost and user-friendly materials which also encounter safety and durability requirements. ...
 • Koncepce termického zpracování odpadů z komunální sféry 

  Frýba, Lukáš
  V poslední době reaguje legislativa Evropské unie a posléze i jednotlivých členských států na nové poznatky ohledně složení a obsahu škodlivých látek v kalu z komunálních čistíren odpadních vod. To má za následek zavádění ...
 • Low-Cost Filtration Barriers for Ultrafine Particles Separation 

  Kejík, Pavel
  V mnoha oborech jsou stále využívána anorganická filtrační media založená na materiálech, jejichž výroba využívá primární suroviny. Jejich výroba je tedy energeticky náročná a v důsledku nákladná a neohleduplná k životnímu ...
 • Optimalizace vybraných technologických procesů při výrobě ložiskových komponent 

  Otoupalík, Jan
  Dizertační práce je zaměřena na optimalizaci technologických procesů při výrobě vnějšího ložiskového kroužku. V první části byla provedena rešeršní studie dané problematiky se zaměřením na nejnovější trendy v oblasti výroby ...
 • Optimization of Heat Transfer Surfaces of Heat Exchangers 

  Bartuli, Erik
  Disertační práce je zaměřena na kovové a polymerní výměníky tepla. Hlavním předmětem zkoumání je optimalizace teplosměnných ploch za účelem zvýšení účinnosti výměníku tepla. Tyto cíle byly dosaženy experimentálně a numericky ...
 • Pokročilé kompozitní konstrukční oceli pro použití v taveninách těžkých kovů 

  Husák, Roman
  Cílem disertační práce byla příprava nových, pokročilých typů ODS ocelí s předpokládaným použitím v prostředí tavenin těžkých kovů. Byla ověřena možnost nového směru tvorby oxidické disperze v mikrostruktuře ODS ocelí ...
 • Pokročilé metódy hodnotenia poškodzovania trubkových zväzkov v kotle 

  Naď, Martin
  Dizertačná práca sa zaoberá aplikáciou pokročilých metód hodnotenia poškodenia trubkových zväzkov v kotloch so zameraním na poškodenie vplyvom teploty. Cieľom je navrhnúť postup riešenia problematiky a ukázať možnosti ...
 • Pokročilé modely logistiky v oblasti odpadového hospodářství 

  Gregor, Jiří
  Smyslem a účelem předkládané disertační práce je připravit dopravní technicko-ekonomické modely, které budou schopny odhadnout dopravní cenu pro vybrané scénáře. Cílem je dokázat hodnotit komplexní dopravní řetězce v ...
 • Popis šíření trhlin v polích silně nehomogenních a reziduálních napětí 

  Štegnerová, Kateřina
  Tato dizertační práce vznikla pod vedením mého školitele doc. Ing. Luboše Náhlíka, Ph.D. a školitele specialisty doc. Ing. Pavla Hutaře, Ph.D. a je zaměřena zejména na aplikaci zobecněného konceptu lineárně elastické lomové ...
 • Přestup tepla v kanálech malých průřezů s rotující stěnou 

  Šnajdárek, Ladislav
  Tato práce se zabývá problematikou určení koeficientu přestupu tepla v kanálech malých průřezů s rotující stěnou. V rešeršní části práce je popsána specifická geometrie, a to labyrintové těsnění standardně používané v ...
 • Simulace podmínek ve výpočtech aerodynamiky vozidel 

  Čavoj, Ondřej
  Došlo k prověření několika oblastí odchylek CFD výpočtů od měření v tunelu i od skutečné jízdy. Ze srovnání metod simulace rotace kola plyne, že jednodušší stacionární přístupy někdy dokáží nahradit opravdovou rotaci kola, ...
 • STUDY OF ENERGY ABSORPTION IN MICRO – STRUT LATTICE STRUCTURE PRODUCED BY SELECTIVE LASER MELTING 

  Vrána, Radek
  Předložená dizertační práce je součástí většího výzkumného projektu, který si klade za cíl využití mikro prutové konstrukce vyrobené technologií SLM jako absorbér rázové energie s přesně navrženými vlastnostmi. Hlavním ...
 • Termoelektrické moduly pro mikrokogenerační zdroje 

  Brázdil, Marian
  Malé domovní teplovodní kotle na tuhá paliva představují významný zdroj znečištění ovzduší. Je proto snahou zvyšovat jejich účinnost spalování a omezovat produkci vznikajících škodlivých exhalací. Z tohoto důvodu dochází ...