• Příprava realizace bytového domu v Brně - Modřicích 

  Růžička, Radek
  Diplomová práce se zabývá spodní a vrchní hrubou stavbou bytového domu. Obsahuje technickou zprávu, širší vztahy dopravních tras, studii realizaci hlavních technologických etap, technickou zprávu zařízení staveniště, návrh ...
 • Průtah silnice II/428 v Dětkovicích 

  Veselý, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem opravy průtahu silnice II/428 v obci Dětkovice a výstavbou nových chodníků a parkovacích stání podél této komunikace. Cílem práce je optimalizovat trasování průtahu silnice II/428 s ohledem ...
 • Mateřská škola 

  Ciprys, Petr
  Předmětem diplomové práce je novostavba mateřské školy ve Velkých Němčicích. Objekt je navržen pro tři třídy po dvaceti dětech, na každou třídu připadají dva vyučující, dále pak ředitel/ka. Na přípravu jídla a úklid přidají ...
 • Stanovení pracovního rozsahu a účinnosti vodního trkače 

  Růžička, Jakub
  Tato práce stanovuje pracovní rozsah a účinnosti vodního trakače experimentálním měřením v laboratoři. Měření probíhá na třech odlišných dimenzích vodního trkače, které navrhnul a sestavil autor této práce. Zde se také ...
 • Sledování účinnosti vybraných adsorbentů na odstraňování mikropolutantů z pitné vody 

  Kabelíková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá účinnosti vybraných adsorbentů na odstraňování mikropolutantů z pitné vody. V první části jsou popsány jednotlivé druhy mikropolutantů a jejich výskyt ve vodách. Dále jsou blíže popsány léčiva ...
 • Hotel Vystrkov 

  Dvořák, Martin
  Diplomová práce řeší projekt novostavby hotelu v obci Vystrkov. Objekt je tvořen třemi nadzemními podlažími. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace se zázemím pro zaměstnance, hotelová hala s recepcí, zázemí pro ...
 • Obecní úřad 

  Slezáková, Denisa
  Cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu novostavby obecného úradu. Stavba bude umiestnená v centre obce Dlhá nad Kysucou. Stavba je rozdelená na časť obecného úradu a časť spoločenských ...
 • Penzion s wellness, Brno - Soběšice 

  Král, Vítězslav
  Diplomová práce řeší návrh Penzionu s wellness v lokalitě Brno-Soběšice. Budova má půdorysně tvar písmene T. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Dům je zastřešen plochou střechou s kačírkem. V objektu se nachází ...
 • Hotel Corleone 

  Hrachový, Matěj
  V navrhovaném projektu je zpracovávána technická dokumentace k samostatně stojícímu horskému hotelu Corleone. Součástí hotelu je také wellness, restaurace a 2 konferenční místnosti. Hotel je navržen pro 24 ubytovaných osob. ...
 • Analýza procesu likvidace škodních událostí staveb 

  Osmanová, Sára
  Diplomová práce je zaměřena na proces likvidace škodních událostí staveb. Nechybí analýza celého procesu a také doporučení pro omezení vzniku jednotlivých rizik. V pojišťovnictví se rozlišuje pojištění majetku na novou ...
 • Statické posouzení stávajícího železobetonového skeletu výrobního objektu 

  Pražan, Jiří
  Diplomová práce se zabývá statickým posouzením stávajícího železobetonového skeletu výrobního objektu. Posuzovaná konstrukce je realizována jako železobetonový monolitický skelet o rozponu pole 6,15 x 6,15 m (osově). Objekt ...
 • Ocelová konstrukce tribuny 

  Laža, Matěj
  Cílem práce je navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci zastřešení stávající betonové tribuny v Brně za Lužánkami. Půdorysný rozměr konstrukce je 100x25 m. Hlavní vazbu tvoří 21 vazníků s rámovým spojem v osové vzdálenosti ...
 • Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem 

  Tománková, Marie
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je částečně podsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími a zastřešený ...
 • Sportovní centrum 

  Zahálka, Martin
  Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby sportovního centra. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, zděný z keramických bloků s plochou střechou. V prvním podlaží se nachází restaurace a relaxační centrum. V ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Broďák, Marek
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavební průzkum a hodnocení stavu existujících konstrukcí. V teoretické části je popsán postup hodnocení existujících konstrukcí a vybrané diagnostické metody pro provedení průzkumu ...
 • Alternativní řešení montovaného železobetonového skeletu výrobní haly 

  Konečný, Michal
  Předmětem diplomové práce je návrh nosné prefabrikované konstrukce montážního objektu. Součástí práce je návrh alternativního zastřešení včetně orientačního ekonomického srovnání. Analýza vnitřních sil byla provedena pomocí ...
 • Stavebně technologický projekt budovy C Technologického parku Brno 

  Bradáčová, Eliška
  Tématem diplomové práce je realizace administrativní budovy v areálu Českého technologického parku v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, situaci v okolí staveniště a návrh dopravních ...
 • Lávka pro pěší 

  Londa, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu v Olomouci. Hlavním materiálem použitým při návrhu je ocel S355. V úvodu práce jsou porovnány dvě varianty, z kterých je ...
 • Optimalizace mikroklimatu budov zelení 

  Kojecká, Karolína
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu zelené interiérové stěny na mikroklima místnosti. V experimentální části práce je posuzováno tepelně-vlhkostní mikroklima, mikrobiální mikroklima a koncentrace oxidu uhličitého a ...
 • Příprava realizace skladovací haly v Kuřimi 

  Přikryl, Jan
  Předmětem mé diplomové práce je příprava realizace skladovací haly v Kuřimi. Práce obsahuje technologické předpisy pro montáž železobetonového skeletu a realizaci průmyslové podlahy, návrh hlavních strojů a mechanismů ...