Now showing items 1-1 of 1

  • Hygrotermálna odozva stavebných konštrukcií 

    Slávik, Richard
    Predložená dizertačná práca sa zaoberá štúdiom združeného transportu tepla a vlhkosti v stavebných konštrukciách. V úvodnej časti sú stručne zhrnuté poznatky z hľadiska metodológie posudzovania a hodnotenia stavebných ...