Now showing items 1-1 of 1

  • Vysokohodnotné síranové pojivo na bázi odpadních surovin 

    Hájková, Iveta
    Tématem disertační práce byla příprava vysokohodnotného síranového pojiva na bázi druhotných surovin. Za tímto účelem byla práce primárně zaměřena na laboratorní přípravu beta sádry z vybraného průmyslového sádrovce, návrh ...