Now showing items 1-20 of 500

 • Návrh robotického pracoviště pro automatickou montáž extruderů pro 3D tiskárny 

  Pulicar, Roman
  Diplomová práce se zabývá tvorbou robotického pracoviště a jeho periferií. V práci je popsána kinematika a funkce robotů. V praktické části je navrženo několik variant nového robotického pracoviště a následně zpracováno ...
 • Vývoj agregátu obráběcího centra umožňující výrobu přímého a šikmého ozubení odvalovacím způsobem 

  Pavlík, Martin
  Diplomová práce představuje návrh agregátu, který umožní rozšíření obráběcího centra o technologii obrážení ozubení odvalovacím způsobem. Principem této jednotky je, převést rotační pohyb vřetene na translační pohyb potřebný ...
 • Studie potenciálu integrovaného řešení jednotky „waste-to-energy“ 

  Freisleben, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem technologických úprav stávající průmyslové jednotky „waste-to-energy“, která slouží k termickému zpracování procesních odplynů obsahujících VOC a CO za vzniku spalin. Hlavním cílem ...
 • Optimalizace výroby součásti na hlubokotažném lisu 

  Rérych, Pavel
  Práce předkládá návrh technologie výroby odtokové vpusti. Jedná se o obdélníkový výtažek, kde její základní tvar je v současnosti tvořen na dvě tažné operace. Použitý materiál je korozivzdorná austenitická ocel 17 240 o ...
 • Popis únavového chování UFG Ti pro biomedicínské aplikace 

  Dobeš, Ondřej
  Titan se díky své výborné korozivzdornosti a biokompatibilitě běžně používá v medicíně. Kvůli vyšším mechanickým vlastnostem v porovnání s čistým Ti se na namáhané součásti používají převážně jeho slitiny. Slitiny Ti se ...
 • Design sportovního vozíku pro hendikepované 

  Žerávková, Iveta
  Tématem této diplomové práce je design sportovního vozíku pro hendikepované. Návrh přináší nové možnosti při tvarování sedáku, díky využití netypického materiálu a stylu výroby. Ten je podpořený nezvyklými materiály použitými ...
 • Optimální řízení v technických aplikacích 

  Jakal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problémem optimálního řízení elektrického vlaku, a to z hlediska času a spotřeby energie. Problém je rozšířen o analýzu v případě specifických rychlostních omezení. Využitím aparátu teorie ...
 • Optimalizace jádra formy na vstřikování plastů 

  Stavárek, Václav
  Diplomová práce vznikla ve spolupráci s průmyslovým partnerem, který vyrábí elektrické komponenty pro automobilový průmysl. Tato firma se potýká s problémy často se porušujících jader v některých jejich formách na vstřikování ...
 • Ověřování věrohodnosti měřicí metody z oblasti modální analýzy 

  Pop, Miroslav
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou provozní modální analýzy, která je jednou z novějších oblastí strukturální dynamiky umožňující odhad modálních vlastností zkoumané struktury přímo za jejího provozu. Cílem ...
 • Dynamicky vyvážený rezonanční adhezní tester 

  Jandásek, Martin
  Tato práce je věnována vývoji mobilního adhezního rezonančního testeru TriTec. Cílem práce je dosáhnout zlepšení parametrů testeru oproti předchozí verzi, zejména zmenšení vibrací testeru při chodu v nezatíženém stavu a ...
 • Zvýšení efektivity kontroly ramene tankovací nádrže 

  Sobotková, Kateřina
  Diplomová práce zahrnuje návrh nového postupu kontroly plastového komponentu tankovací nádrže. Teoretická část pojednává o potenciálních zdrojích chyb a nejistot vznikajících při samostatném měření. Dále se věnuje ...
 • CFD simulace vibrací vyvolaných prouděním 

  Kubíček, Radek
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na vibrace trubky vyvolané prouděním. Jejím hlavním cílem a přínosem je analýza tuhosti trubky při kontaktu dvou trubek a následné užití obdržených hodnot a závislostí pro CFD simulace ...
 • Totální produktivní údržba (TPM) ve firemní praxi 

  Morcinková, Lenka
  Diplomová práce pojednává o řízení údržby v průmyslových podnicích se zaměřením na totálně produktivní údržbu (TPM). V první části se práce řešenou problematikou zabývá v teoretické rovině a na základě systémového rozboru ...
 • Stavebnicový systém stavby hlavních dílů CNC obráběcího stroje 

  Dvořák, Jiří
  Tato práce se zabývá navrhnutím nové koncepce konstrukce hlavních dílů obráběcích strojů. Zakládá se na podstatě stavebnicové soustavy a řešením je použití malých prvků které následně tvoří celek. Obsah práce je zaměřen ...
 • Zvýšení životnosti náhradních dílů strojů zpracujících půdu 

  Černín, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá zvýšením životnosti dílů určených pro kultivaci půdy. Práce hodnotí stávající možnosti zlepšení užitné hodnoty opotřebitelných náhradních dílů. Praktickými zkouškami budou podložena doporučení ...
 • Návrh SW pro řízení delta robotu 

  Šimková, Kristýna
  Tato práce se zabývá tvorbou softwaru pro delta robot v systému TwinCAT 3. V první části práce je obecně popsán delta robot, v další části je popsán hardware a programování PLC v TwinCAT 3. V závěru práce je popsána tvorba ...
 • Konstrukce transportního vozíku s robotem nebo nosičem palet 

  Tatíček, Vojtěch
  Cílem práce bylo navrhnout konstrukci dopravního zařízení pod průmyslový robot, nosič palet či jiné zařízení. Tímto dopravním zařízením lze pohybovat v jedné ose na pevně uloženém vedení. Zařízení je navrhnuto pro využití ...
 • Rekonstrukce 3D objektů z více pohledů 

  Mrkvička, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí scény užitím dvou nebo více obraz. Popisuje celý proces rekonstrukce skládající se z detekce bod v obrazech, nalezení příslušnégeometrie mezi obrazy a výsledné promítnutí těchto ...
 • Využití tribodiagnostiky v prediktivní údržbě ve firemní praxi 

  Trost, Daniel
  V diplomové práci je řešena problematika využití tribodiagnostiky v prediktivní údržbě ve firemní praxi. Je obecně pojednáno o údržbě, následně o tribodiagnostice ve firmě Škoda Auto a.s. Jsou popsány používané off-line a ...
 • Vliv paliva hořáku na přenos tepla v procesních pecích 

  Jaworská, Petra
  Diplomová práce se zabývá vlivem technických plynů CO2 a N2 přítomných v palivu na průběh spalování a tvorbu emisí ve spalinách. V teoretické části práce je nastíněn stručný přehled a specifikace způsobů přenosu tepla, ...