Now showing items 1-20 of 507

 • Ab initio výpočty křivek rozpustnosti tuhých roztoků 

  Fikar, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým studiem fázové stability tuhých roztoků ve vybraných slitinách hliníku a stříbra. Ab initio výpočty byly provedeny s využitím projektovaných přidružených vln a teplotní závislosti ...
 • Absorpční oběhy v teplárenství 

  Pleva, Ondřej
  Cílem práce je představit technologii absorpčního tepelného čerpadla v různých variantách provedení. Pro vybrané provedení (jednostupňová jednotka voda-LiBr) je proveden návrh dle zadaných parametrů ve výpočtovém programu ...
 • Aerodynamická analýza prototypu létajícího automobilu Aircar 5.0 

  Jánošík, Tomáš
  Hlavným zámerom tejto diplomovej práce je CFD analýza prototypu lietajúceho automobilu Aircar 5.0. Teoretická časť práce zhŕňa základné poznatky o spojitosti aerodynamiky lietadiel a automobilov ako aj o aerodynamike ...
 • Aerodynamika axiálních větrných turbín 

  Dubnický, Ladislav
  V dnešnej dobe sa problém klimatických zmien stáva v spoločnosti čoraz aktuálnejšou témou. Zvýšenie priemernej teploty na Zemi čo i len o pár stupňov, môže mať katastrofické následky. Jedným z možných riešení sa javia ...
 • Akcelerace numerického výpočtu vedení tepla v tuhých tělesech v inverzních úlohách 

  Ondruch, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi urychlení numerických výpočtů, které jsou prováděny v rámci řešení úloh vedení tepla v tuhých tělesech. Práce shrnuje základní poznatky o principech přenosu tepla s důrazem na vedení. ...
 • Algoritmy pro dopřední a zpětné plánování 

  Sluka, Filip
  Práce se zabývá plánováním výroby. Obsahuje teoretický popis metod používaných pro plánování a optimalizaci výroby. Popisuje problematiku úzkých míst ve výrobě. Nabízí přehled způsobů jejich identifikace a analýzu jejich ...
 • Analýza a předpověď ekonomických časových řad pomocí vybraných statistických metod 

  Skopal, Martin
  V této diplomové práci se zaměřujeme na vytvoření plně automatizovaného algoritmu pro předpovědi finančních řad, který se snaží využít kombinační proceduru na dvou úrovních mezi dvěma rodinami předpovědních modelů, Box-Jenkins ...
 • Analýza chemických vazeb ve slitinách pomocí dolování dat 

  Nechutová, Vendula
  Práce se zabývá aplikací metod Data miningu pro analýzu dvou mřížek Ni3Si, jedna se stabilní hranicí zrn a druhá s nestabilní hranicí zrn. Zkoumají se zde křivky DOS a COHP pomocí vybraných metod pro porovnávání křivek. ...
 • Analýza inerčního odlučovače částic na vstupu vzduchu do turbovrtulového motoru 

  Skála, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá nasátím cizích částic do turbovrtulového motoru GE H80 v zástavbě letounu Let L-410 Turbolet. Cílem studie je vytvořit postup numerické simulace pohybu částic v prostoru motoru. Tento postup ...
 • Analýza koeficientu tření obtokového ventilu turbodmychadla 

  Wolf, Juraj
  Cílem této diplomové práce je představit novou metodu určení koeficientu tření obtokového ventilu turbodmychadla. Za tímto účelem bylo navrhnuto a zkonstruováno testovací zařízení. Vysledky z testů byli zpracovány a porovnany ...
 • Analýza konceptu aktivního řízení proudu na náběžné hraně křídla 

  Mahdal, Vít
  Tato práce se zabývá ověřením konceptu náhrady běžně používané vztlakové mechanizace systémem vyfukování proudu na náběžné hraně profilu. Ověření je prováděno pomocí CFD nástrojů, s využitím Reynoldsovy metody časového ...
 • Analýza kvality svarových spojů 

  Němečková, Monika
  Diplomová práce se zabývá analýzou kvality svarových spojů na tlakovém zásobníku, který se vyrábí ve společnosti Bosch Diesel s.r.o. Hlavní podstata je zlepšit pórovitost ve svarovém spoji. Teoretická část se zabírá rozborem ...
 • Analýza měřených dynamických stavů motocyklů 

  Tobiáš, Martin
  Tato práce se zabývá přípravou motocyklu pro analýzu jeho dynamických jízdních stavů v rámci dlouhodobého projektu na Ústavu automobilního a dopravního inženýrství na FSI VUT. Na základě naměřených parametrů je vytvořen ...
 • Analýza nákladů na nízkou jakost ve vybraném výrobním podniku 

  Uherka, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu nákladů ve společnosti XYZ CZ s.r.o. a jejím cílem je snížení záručních nákladů a zvýšení kvality produktu. V úvodu jsou popsány základní systémy pro řízení kvality, ze kterých ...
 • Analýza opotřebení nástrojů při CNC obrábění diskovitých součástí 

  Malý, Michal
  Tato diplomová práce hodnotí dvě konkurenční břitové destičky při obrábění polotovarů diskovitého tvaru. V první části shrnuje teoretické poznatky o problematice soustružení, opotřebování břitových destiček a nákladové ...
 • Analýza opotřebení řezných nástrojů při soustružení konstrukční oceli 

  Kudela, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou opotřebení vyměnitelných břitových destiček při soustružení konstrukční oceli 42CrMo4. Teoretická část práce obsahuje porovnání technologií soustružení a frézování, způsoby výroby kuličkových ...
 • Analýza rizik provozované CNC frézky MCV 754Q 

  Pafkovič, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti provozovaného CNC obráběcího centra. První část práce je zaměřena na legislativní požadavky Evropské unie a České republiky, systémový rozbor problematiky a používané ...
 • Analýza rizik provozovaného CNC soustruhu SPM16 

  Bernatík, Michal
  Diplomová práce shrnuje legislativní požadavky na provozování strojů na území České republiky a Evropské unie. Důkladně se zabývá analýzou technických norem obráběcích center, na kterou navazuje analýza rizik konkrétního ...
 • Analýza složení komunálních odpadů 

  Novák, Michal
  Předmětem práce je obsáhlá rešerše světových studií a metodik zabývajících se analýzou složení směsného komunálního odpadu. Studie jsou nejprve obecně popsány a poté rozděleny do několika skupin v závislosti na principu ...
 • Analýza uložení zadního kola formulového vozidla 

  Oravec, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá metodikou, prístupom k analýze uloženia kolesa formulového vozidla. Hlavnou úlohou je posúdiť vplyv zadania okrajových podmienok na výsledné napätia a deformácie využitím metódy konečných ...