Show simple item record

Preparation of hystorical geopolymers

dc.contributor.advisorHavlica, Jaromírcs
dc.contributor.authorŠrámková, Evacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:21Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:21Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŠRÁMKOVÁ, E. Příprava historických geopolymerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2549cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13900
dc.description.abstractDiplomová práce studuje historická pojiva na bázi geopolymerů. Práce si klade za úkol najít vhodné materiálové kompozice především z přírodních jílových minerálů (kaolinit, bentonit) a jejich modifikací (metakaolin). Tato pojiva musí mít i vhodný typ aktivátoru, který zabezpečí jejich pojivové vlastnosti. Proto se experimentální část práce zabývá testováním různých typů alkalických aktivačních přísad vždy na stejném typu minerální kompozice. Jako aktivátory jsou použity nejen obvyklé hydroxidy a vodní skla, ale i repliky starověkých natronů (směs alkalického uhličitanu a přídavku příslušného chloridu) a vápenné kaše. Z výše popsaných směsí byly připraveny série vzorků (trámečky 20 x 20 x 100 mm), které byly uloženy volně při laboratorní teplotě. Na připravených pastách byla studována jejich zpracovatelnost a formovatelnost. U vzniklých tělísek byl pak sledován vzhled povrchu, množství výkvětů a jejich typ. Nedílnou součástí výzkumu tvořilo stanovení mechanických vlastností zkušebních trámečků jako jsou pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu. Dále byla u připravených vzorků zkoumána jejich fázová složení a přeměny se zvyšující se teplotou. K těmto testům byly využity metody XRD a TG – DTA. Pro studium hydratace, jež byla rovněž důležitým prvkem pro celkové zhodnocení navržených směsí, bylo použito vícemístného isoperbolického kalorimetru.cs
dc.description.abstractDiploma thesis studies historical bonding agents on the base of geopolymers. The aim of the thesis is to find a proper material composition, especially made of natural clay materials (kaolinite, bentinite) and their modifications (metakaoline). These bonding agents have to have a suitable type of an activator that guarantees good bonding properties. Therefore testing of various kinds of alkaline activating ingredients on the same mineral composition was done. Except of usual hydroxides and a water glass, ancient natrons (mixtures of alkaline carbonate with addition of appropriate chlorides) and a lime mash were used as the activators. From the above mentioned mixtures, series of samples (columns 20 x 20 x 100 mm) stored at the laboratory temperature were prepared. In the prepared mashes, their workableness and moulding were investigated. In the developed samples, their surface appearance was observed together with a number of efflorescence and its types. An indivisible part of the research was formed by determination of mechanical properties of the experimental columns such as a compressive strength and a tensile strength in bending. Furthermore, phase composition of the samples and its changes with a temperature increase were investigated. For these tests, XRD and TG – DTA methods were used. A multi-seat isoperbolic calorimeter was used to study hydratation that was also the important part of the general evaluation of designed mixtures.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectgeopolymercs
dc.subjectalkalická aktivacecs
dc.subjectalkalické aktivátorycs
dc.subjectnatroncs
dc.subjectpojivacs
dc.subjecthistorické stavbycs
dc.subjectgeopolymeren
dc.subjectalkaline activationen
dc.subjectalkaline activatorsen
dc.subjectnatronen
dc.subjectbindersen
dc.subjecthistorical buildingsen
dc.titlePříprava historických geopolymerůcs
dc.title.alternativePreparation of hystorical geopolymersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-10cs
dcterms.modified2009-06-05-11:45:01cs
thesis.disciplineChemie materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2549en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:58:12en
sync.item.modts2021.11.10 13:53:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŠoukal, Františekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdirad Žák, M.Sc., CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka prezentovala výsledky diplomové práce poměrně zajímavě. Na dotazy oponenta odpověděla správně a v diskuzi se členy komise prokázala dostatečné znalosti problematiky diplomové práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record