Show simple item record

Design and production of sample panels with system installation Ego-n

dc.contributor.advisorMacháček, Jancs
dc.contributor.authorVašíček, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:21:06Z
dc.date.available2019-05-17T02:21:06Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationVAŠÍČEK, M. Návrh a tvorba ukázkových panelů se systémovou instalací Ego-n [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other30614cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14436
dc.description.abstractDiplomová práce se ve své teoretické části zabývá vývojem systémových elektroinstalací, jak jejich rozdělením i porovnáním vzájemných rozdílů. Jsou zde zmíněny výhody inteligentních elektroinstalací (komfort, úspora energie atd.). V dnešní době existuje několik standardů systémových elektroinstalací, jako jsou např. KNX/EIB nebo LON, proto je věnována část rozdílům mezi jednotlivými standardy. Hlavní část diplomové práce se zaměřuje na systém Egon od firmy ABB, kde v teoretické části jsou popsány jak koncept systému tak i sběrnicové moduly, které umožňují různé funkce, vzájemné propojení modulů a jejich programové nastavení. V praktické části práce je návrh výukového panelu s instalací ABB Ego-n, který je určen k výuce studentů. Dokumentace jako nákres panelu, elektrické zapojení prvků a fotografie zkonstruovaného panelu je taktéž součástí. V závěrečné části práce je uveden příklad dvou laboratorních úloh i s nastavením instalace, včetně popisu programování.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the development of systems for intelligent building, focused on wiring system, division of them and comparison of their differences. The advantages of these systems like comfort, energy reduction, etc. are also mentioned. Nowadays several standards of systems for intelligent building exist as KNX/EIB or LON, therefore thesis concerns to trade-off these standards too. Main part of the thesis is focused on system Egon made by company ABB where the system concept as well as bus modules are described that allow different functions, mutual connection of modules and their programming. Tutorial panel with ABB Ego-n wiring system, which will be used for study purpose, is designed in the practical part of the work. It includes scheme of the panel, electric linkage of components and photographs of constructed panel as documentation. In the final part of the work two examples of laboratory exercise for installation and setting are listed, including programming description.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSystémové elektroinstalacecs
dc.subjectBACcs
dc.subjectABBcs
dc.subjectEgoncs
dc.subjectsběrnicecs
dc.subjectmodulycs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectprogramování inteligentních instalacícs
dc.subjectsystems for intelligent buildingen
dc.subjectBACen
dc.subjectABBen
dc.subjectEgonen
dc.subjectmodules communicationen
dc.subjectsmart wiring system programmingen
dc.titleNávrh a tvorba ukázkových panelů se systémovou instalací Ego-ncs
dc.title.alternativeDesign and production of sample panels with system installation Ego-nen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-10cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:40cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid30614en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:11:46en
sync.item.modts2021.11.12 21:00:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBátora, Branislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Jan Kyncl (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji diplomovou práci. Vedoucí diplomové práce Ing. Macháček seznámil komisi s posudky vedoucího práce a oponenta. Vedoucí práce vytýkal drobné chyby a překlepy a nedostatečnou samostatnost při řešení problematiky. Oponent vytknul faktické chyby technického rázu a v práci postrádal ekonomické zhodnocení. Otázka oponenta směřovala na možné úspory při použití inteligentní elektroinstalace. Další otázka byla rozdíl mezi klasickou a inteligentní instalací. Třetí otázka oponenta směřovala na cenu za vybudování celého panelu. Na všechny otázky oponenta student reagoval a námitky uznal jako oprávněné. Otázku měl doc. Kyncl na řízení teploty. Otázku student zodpověděl bez námitek komise. Doc. Orságová měla doplňující dotaz na počet realizovaných řešení. Student reagoval, ale přesnější údaje neuvedl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record