Show simple item record

Accumulation of Energy from Renewable Energy Sources

dc.contributor.advisorMastný, Petrcs
dc.contributor.authorHeller, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:21:07Z
dc.date.available2019-05-17T02:21:07Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationHELLER, O. Akumulace energie z OZE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other30602cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14457
dc.description.abstractCílem první části diplomové práce je zmapovat potenciál různých druhů obnovitelných zdrojů v Evropě a v České republice, zejména sluneční, větrné a vodní energie a také energie z biomasy. Jsou zde také popsány principy a způsoby výroby el. energie z těchto zdrojů, stručný přehled současných technologií a též jejich výhody i omezení. Významnou součástí je kontinuita dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů, zde jsou velké rozdíly a z toho plynoucí omezení pro instalaci a připojení do elektrizační sítě. V rámci práce jsou zmíněny některé vlivy na síť a rychlost změny dodávky, u některých zdrojů je také podle diagramů zatížení posouzen maximální připojitelný výkon v rámci republiky. Závěr první části práce je věnován technologiím pro akumulaci energie, které jsou vhodné a využitelné pro obnovitelné zdroje, jsou zde popsány jejich principy, vlastnosti, stav vývoje a druhy aplikací, ve kterých se nejčastěji využívají. Pozornost je věnována též cenovým relacím jednotlivých technologií. Druhá část práce se zabývá návrhem FV elektrárny o výkonu 1 MWp dodávající el. energii do sítě. Pro tuto elektrárnu je dále navržena akumulace do redoxových baterií, první varianta počítá se stálou dodávkou po dobu 24 hodin, druhá optimalizovaná varianta počítá s dodávkou jen během dne. V práci jsou orientačně propočteny náklady a prostá návratnost akumulačního systému pro obě varianty. Jsou zde také stanoveny minimální penalizace pro ekonomický provoz systému. Poslední část je věnována změnám lokálních a systémových vlivů po instalaci akumulace.cs
dc.description.abstractThe objective of the first part of master’s thesis is mapping the potential of various types of renewable sources in Europe and Czech Republic, especially solar energy, wind energy, water energy and biomass. There are described principals and ways of energy generation from these sources, brief overview of current technologies, and also their advantages and limitations. An important part is electric supply continuity from renewable sources, there are large differences and the resulting to restrictions on construction and connecting the units to the power system. In this work there are mentioned some impacts on network and rates of change of supply, some sources are also evaluated in terms of maximum power, that can be connected to the power system in our country. The conclusion of the first part is dedicated to energy storage technologies, which are suitable and usable for renewable sources, there are described their principals, properties, status of development and types of aplications, in which these technologies are used. This chapter also focusses on the price level of each technology. The second part of the thesis deals with 1 MWp on-grid photovoltaic power plant design. This design includes also the redox flow batteries accumulation, the first variant calculates on 24-hour steady energy supply, the second optimalized variant calculates on daily energy supply. There are the accumulation system costs estimated and also the payback period for the both variants. Additionally there is also determined minimum penalization for cost-effective operation. The last part is dedicated to changes of impact on the local grid and changes of system impacts, after the accumulation system is installed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectObnovitelné zdrojecs
dc.subjectakumulace energiecs
dc.subjectfotovoltaikacs
dc.subjectvětrná elektrárnacs
dc.subjectvodní elektrárnacs
dc.subjectbiomasacs
dc.subjectdiskontinuita dodávkycs
dc.subjectinstalovaný výkoncs
dc.subjectdiagram zatíženícs
dc.subjectkolísání výkonucs
dc.subjectelektrochemický článekcs
dc.subjectstlačený vzduchcs
dc.subjectsuperkapacitorcs
dc.subjectpalivový článekcs
dc.subjectsetrvačníkcs
dc.subjectredoxová bateriecs
dc.subjectpredikce výrobycs
dc.subjectintenzita zářenícs
dc.subjectkapacita akumulátorůcs
dc.subjectpenalizacecs
dc.subjectnávratnostcs
dc.subjectlokální vlivcs
dc.subjectsystémový vlivcs
dc.subjectRenewable sourcesen
dc.subjectenergy accumulationen
dc.subjectphotovoltaicsen
dc.subjectwind poweren
dc.subjecthydro poweren
dc.subjectbiomassen
dc.subjectdiscontinuity of power supplyen
dc.subjectinstalled poweren
dc.subjectload diagramen
dc.subjectpower fluctuationsen
dc.subjectelectrochemical cellen
dc.subjectcompressed airen
dc.subjectsuper-capacitoren
dc.subjectfuel cellen
dc.subjectflywheelen
dc.subjectredox flow batteryen
dc.subjectprediction of energy generationen
dc.subjectsolar irradianceen
dc.subjectbattery capacityen
dc.subjectpenalizationen
dc.subjectreturn of investmenten
dc.subjectlocal impacten
dc.subjectsystem impacten
dc.titleAkumulace energie z OZEcs
dc.title.alternativeAccumulation of Energy from Renewable Energy Sourcesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-10cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:40cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid30602en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:09:17en
sync.item.modts2020.03.31 04:26:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRadil, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Paar, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji diplomovou práci a odpověděl na otázky položené v posudcích své práce. V následné diskuzi správně reagoval na řadu dotazů pana prof. Hradílka, pana doc. Tomana, pana doc. Baxanta a pana doktora Paara.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record