Show simple item record

Evaluation of Possibility of New Source Connection With Regard to Nodal Voltage

dc.contributor.advisorToman, Petrcs
dc.contributor.authorNěmec, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:21:10Z
dc.date.available2019-05-17T14:21:10Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationNĚMEC, J. Posouzení možnosti připojení nového zdroje z hlediska napěťových poměrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other13538cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15105
dc.description.abstractPřipojení nových zdrojů elektrické energie do sítě je důležité pro stávající síť z důvodu její zatížitelnosti a dimenzování. Je třeba zhodnotit, zda možnost připojení nového zdroje do sítě je reálná a neohrožující plynulý chod distribuční soustavy. Tato práce má ukázat jaké podmínky je potřeba splnit pro připojení zdroje do distribuční sítě. A to hlavně z hlediska napěťových poměrů, dále se musí uvažovat působení harmonických proudů a ovlivnění signálu HDO. Na pozadí posuzování připojení zdroje jsou administrativní náležitostí, které tvoří základ úspěšného připojení. Na základě žádosti o připojení, která spadá pod administrativní záležitosti, se většinou nechá vypracovat studie připojitelnosti. Tato studie obsahuje konkrétní výpočty a posouzení jednotlivých faktorů pro připojení nového zdroje. Dále se zabývá připojením větrných elektráren, protože větrné elektrárny jsou velmi specifické zdroje pro připojení do distribuční sítě. Kladou se na ně větší nároky a provádí se přísnější posouzení na připojení zdroje. Poněvadž mají velmi nestálý diagram zatížení během časové jednotky (den, týden, měsíc). Což způsobuje vyšší namáhání distribuční sítě a nutnost mít rezervu elektrické energie pro případ výpadku větrné elektrárny vlivem bezvětří. Nakonec je uvedena praktická ukázka posouzení možnosti připojení. Jako tato ukázka bylo zvoleno posouzení parku větrných elektráren do sítě 110kV s instalovaným výkonem 32MVA z hlediska napěťových poměrů. Postup řešení je dán nahrazením částí vedení dané sítě Pí-články a výpočtem ustáleného chodu uzlové sítě pomocí Gauss-Seidel iterační metody. Následuje vyhodnocení změny napětí před a po připojení zdroje v místě připojení, která nesmí být vyšší než 2%. V této ukázce je tato podmínka splněna a z hlediska napěťových poměrů nebrání nic připojení zdroje do sítě.cs
dc.description.abstractConnection new source of electrical energy into distribution network is important for existing one for reasons its rating and dimensioning. It is even evaluate, whether possibility connection new source in to network is real and do not endanger continuous running distribution system. This work has shown, what conditions are need realize for connection source into distribution network in view of voltage ratio. Next it must incidence harmonic current and affecting centralized telecontrol signal about reasoning. Against a background examination connection source are administrative acts, which forms basis of successful connection. On basis lets request of connection mostly study of connection working up. This study contains concrete calculation and examination individual factors for connection new source. Next put mind to connection wind power station, because wind power stations are very special source for connection into distribution network. Bigger demands are putting on them and stricter examination of connection to site must be done. Because during time unit (day, week and month) they have various strain diagram. Which makes higher straining of distribution and necessity have reserve of electrical energy for case fail wind power station owing to windless ness. In the end, there is referred to practical examination example of possibility connecting. As this example was chosen examination of wind park to 110 kW network with 32 MVA installed power from view of voltage ratio. Solution process is given by replacement of part of given Picells link and by calculation steady state of node site system with Gauss-Seidels iteration method. After that follows evaluation of voltage change in the site before and after connection of source to the network, which can not be higher than 2%. In this example is this condition satisfied and from a view of voltage ratio there is nothing to obstruct for connection new source to network.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektrická energiecs
dc.subjectNapěťové poměrycs
dc.subjectDistribuční síťcs
dc.subjectPřipojovací podmínkycs
dc.subjectStudie připojitelnostics
dc.subjectMísto připojenícs
dc.subjectZvýšení napětícs
dc.subjectFlickercs
dc.subjectProudy harmonickýchcs
dc.subjectOvlivnění signálu HDOcs
dc.subjectVětrná elektrárnacs
dc.subjectUstálený chodcs
dc.subjectDvojbrancs
dc.subjectBlondelovy konstantycs
dc.subjectUzlová síťcs
dc.subjectGauss-Seidlova metodacs
dc.subjectPodélná impedancecs
dc.subjectpříčná admitancecs
dc.subjectAdmitanční maticecs
dc.subjectElectrical energyen
dc.subjectVoltage rateen
dc.subjectDistribution networken
dc.subjectConnection pointen
dc.subjectConnection conditionsen
dc.subjectStudy of connectableen
dc.subjectVoltage bootsen
dc.subjectWind power stationen
dc.subjectFlickeren
dc.subjectHarmonics currentsen
dc.subjectAffecting centralized telecontrol signal Steady running conditionsen
dc.subjectTwo-port networken
dc.subjectBlondel constanten
dc.subjectGauss-Seidel methoden
dc.subjectDirect-axis impedanceen
dc.subjectShunt admittanceen
dc.subjectNodal girden
dc.subjectAdmittance matrixen
dc.titlePosouzení možnosti připojení nového zdroje z hlediska napěťových poměrůcs
dc.title.alternativeEvaluation of Possibility of New Source Connection With Regard to Nodal Voltageen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-17cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:14cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid13538en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:16:23en
sync.item.modts2019.05.18 23:01:50en
dc.contributor.refereeTopolánek, Davidcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record