Show simple item record

Reactivity and controll of properties of metallic materials

dc.contributor.advisorZmrzlý, Martincs
dc.contributor.authorTkacz, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-04-04T02:55:54Z
dc.date.available2019-04-04T02:55:54Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationTKACZ, J. Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other24226cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16058
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na protikorozní ochranu hořčíkových slitin AZ 91. Zvláštní zřetel se přikládá korozi materiálů v některých prostředích a v neposlední řadě také povrchovým úpravám materiálů, kterými jsou broušení, leštění a leptání. Teoretická část této práce se zabývá slitinami hořčíku a hořčíkem jako takovým. Sleduje jejich vlastnosti, ze kterých se pak snaží určit nejlepší postup protikorozní ochrany. Charakterizuje korozi materiálů- např. korozi v některých prostředích (v atmosféře, vodě, atd.) nebo korozi v elektrolytech. Značná část teoretické části je zaměřena právě na téma elektrochemie, především na její kinetické aspekty (Tafelovy diagramy, korozní proud, aj.) a potenciostatické testování, kde sleduje vlastnosti materiálů ve vztahu k potenciálu: korozní potenciál Ecorr, brakedown potenciál Ebd a repasivační potenciál Erp. Popsány jsou také druhy protikorozní ochrany, jejich přípravy, využití a pozitiva (popř. negativa). Důležitou částí teoretické části je metalografie, díky které se materiál připravuje ke zpracování. Jsou zde nastíněny postupy lisování, broušení, leštění, leptání a vyhodnocení materiálu. Experimentální část této práce se zabývá především korozními vlastnostmi hořčíkových slitin AZ 91. Zaměřuje se hlavně na výpočet korozní rychlosti v daných prostředích, na základě hmotnostních úbytků sledované slitiny. Sledovanými prostředími jsou: destilovaná voda, teplá užitková voda (TUV) a roztok 3% NaCl (simulace mořské vody). V neposlední řadě jsou důležité postupy zpracování materiálů pro vyhodnocení, kde se klade důraz na výběr smáčedla pro danou aplikaci, složení roztoků pro leptání a doba leptání. Neméně důležité jsou také výběr správného leštícího kotouče, smáčedla a správný přítlak. Díky všem těmto aspektům mohou být v experimentální části znázorněny účinky jednotlivých prostředí na materiál slitiny AZ 91, a to formou fotografií opracovaných vzorků.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on corrosion protection of magnesium alloys AZ 91. Very important is material corrosion in some environments and last but not least surface treatment as grinding, polishing and etching. Theoretical part of this thesis is about magnesium and magnesium alloy. It focuses on properties, in order to determine the best procedure for corrosion protection. It characterize material corrosion- for example corrosion in special environment (atmosphere, water, etc.) or elektrolyte corrosion. Big part of theoretical part is focused on electrochemistry, in particular kinetic aspects (Tafel diagrams, corrosion current, etc.) and potentiostatic testing, where are observed properties of material in relation to potential: corrosion potential Ecorr, brakedown potential Ebd and repassivation potential Erp. This work present preparing, utilization and positive or negative aspects of corrosion protection. Metallography is important too since metallographical preparation is crucial for the research on the material. Described metallography procedures are mounting, grinding, polishing, etching and interpretation. Experimental part of this thesis is in particular about corrosion properties of magnesium alloy AZ 91. It focuses on calculation of corrosion rate in defferent environments. Principle is mass defekt of the alloy. The environments are: destilled water, hot service water and 3% NaCl solution (like sea water). Last but not least are important. procedure manipulation with materials. Very important are choice and composition of solutions, etching time, choice of polishing cloth, lubricant solution and good pressure. Beacuse of this aspects can be show corrosion action of environments on magnesium alloy AZ 91 by photographies.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHořčíkové slitinycs
dc.subjectMetalografiecs
dc.subjectElektrochemiecs
dc.subjectPonorové zkouškycs
dc.subjectMagnesium alloysen
dc.subjectMetallographyen
dc.subjectElectrochemistryen
dc.subjectDip testingen
dc.titleReaktivita a úprava vlastností kovových materiálůcs
dc.title.alternativeReactivity and controll of properties of metallic materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:11cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid24226en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:38:27en
sync.item.modts2020.03.31 21:41:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŠoukal, Františekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant prezentoval výsledky studia koroze a prokázal schopnost interpretovat výsledky měření. Pohotově reagoval na otázky členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record