Recent Submissions

 • Návrh pseudo-diferenčních kmitočtových filtrů s využitím konvejorů 

  Hýl, František
  Tato bakalářská práce se zabývá pseudo-diferenčním kmitočtovým filtrem druhého řádu pracujícím v napěťovém režimu. Dále se věnuje popisu různých typů kmitočtových filtrů a jejich charakteristikám. Obsahuje souhrn informací ...
 • Analýza přechodového děje při pohybu opticky zachycené částice v pod-tlumeném režimu 

  Sűsserová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou pohybu opticky zachycené nanočástice za nízkých tlaků a seznamuje s metodami běžně užívanými při těchto podmínkách. Praktická část této práce byla provedena v prostředí Matlab, kde ...
 • Energetické výnosy z jednoho hektaru půdy v Jihomoravském kraji 

  Plášek, Tomáš
  Tato práce se zabývá výrobou elektrické energie v bioplynových stanicích, v tepelných elektrárnách spalováním biomasy a v solárních elektrárnách a porovnává ji s výrobou energie v palivových článcích a se ziskem energie z ...
 • Bezpečnostní aspekty aplikací v prostředí Angular 5 

  Čermáková, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na bezpečnostní aspekty Single Page Aplikací v prostředí Angular 5. Hlavním cílem je seznámit se s bezpečnostními riziky při vývoji webových aplikací a následně implementovat vlastní poznatky, ...
 • Revize pohonu pásového dopravníku 

  Kledus, Erik
  Téma bakalářské práce je revize pohonu pásového dopravníku. Obsahuje popis pásového pohonu, jeho rozdělení a možné poruchy. Rovněž obsahuje výsledky provedené revize. Zabývá se vznikem statického náboje a jeho eliminaci. ...
 • Elektronické obvody pro biomedicínské aplikace 

  Pisarenko, Tatiana
  Tato bakalářská práce obsahuje úvod do biomedicínských signálů a možnosti zpracování těchto signálů elektronickými obvody. Významná část práce se zaměřuje především na popis EMG signálu. Součástí práce jsou take schemata ...
 • Důsledky zvyšování účinnosti malých motorů 

  Buchta, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá důsledky zvyšování účinnosti malých asynchronních motorů do 1kW. Tato práce je napsána v reakci na stále větší nároky na minimální účinnost u asynchronních motorů ať už skrze legislativu ...
 • Vývoj zhášecí komory oblouku nízkého napětí 

  Černohorský, Petr
  Práce je zaměřená na problematiku zhášení stejnosměrného oblouku pomocí zhášecí komory. Teoretická část práce se zabývá ději při zhášení stejnosměrného oblouku, a pochody které se dějí ve stejnosměrném výboji. V praktické ...
 • Hodnocení ekonomické efektivity investic do distribuční soustavy v podmínkách regulovaného prostředí 

  Oravčok, Ján
  Práca je v prvej časti rešeršného charakteru a rieši finančné toky tak, aby bolo možné hodnotiť ekonomickú efektivitu investícií do distribučnej sústavy. V ďalšej časti je popísaný vznik a princípy regulácie na trhu s ...
 • Zásuvný modul pro prostředí Eclipse 

  Zaytsev, Vsevolod
  Tato bakalářská práce má za cíl vytvoření nového zásuvného modulu na základě Dynamic Language Toolkit (DLTK), do vývojového prostředí Eclipse. Teoretická část této práce se zabývá architekturou vývojového prostředí Eclipse ...
 • Laserový zdroj s optovláknovým výstupem 

  Roupec, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá polovodičovým laserem, jeho částmi a způsobem práce. Taktéž jsou popsány optická vlákna a jejich možnost propojení s laserem. Je popsána problematika napájení a chlazení laserové diody, na ...
 • Přenos televizního signálu optickým vláknem 

  Ab.Jalil, Farhad
  Hlavním cílem této práce je teoretická analýza přenosového DVB TV signálu prostřednictvím optických vláken, analýza sítě CATV a modulační techniky pro její přenos. První částí této práce je zavedení šíření signálů v optických ...
 • Návrh a realizace fotodetektoru pomocí platformy Arduino 

  Vrána, Milan
  The bachelor thesis deals with design and creating a measuring device based on the photodetector with data acquisition. This measuring device is measured the discharge time of an electroscope. Whole device is placed into ...
 • Komunikace MikroTik a IPS 

  Golovkova, Nataliya
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku síťových útoků a případnou ochranu před jejich následky. V teoretické části byly popsány útoky, které patří v současné době mezi nejvíce rozšířené. Především se zabývá analýzou ...
 • Posouzeni bezpečnostních rizik zásobníku plynu a benzínu a postupu při jejich revizí 

  Miadzvedzeu, Mikita
  Bakalářská práce se zábývá problematikou provadění revize u zásobníků plynu a ropných produktů. Úkolem práce je vysvětlit existence bezpečnostních rizik u zásobníků plynu a ropy, a vyznačit způsoby jejich eliminace. Dalším ...
 • Ukázkový panel funkce detektoru oblouku 

  Pala, Lukáš
  V úvodu práce jsou probrány vzniky výbojů v sítích nn, následované zhodnocením výsledků ověřovacích měření s přístrojem AFDD. Pro potřeby panelu je vyvinut generátor sériového oblouku s důrazem na snadnou manipulaci a ...
 • Problematika měření a vyhodnocování impedance vypínací smyčky 

  Švéda, Miroslav
  Práce je věnována problematice impedance vypínací smyčky. Je zde řešena problematika měření impedance vypínací smyčky, různé postupy měření a přesnost těchto měření. Dále se práce zabývá následným vyhodnocováním měření ...
 • Problematika měření a vyhodnocení přechodového odporu v elektrotechnické praxi 

  Štěpanovský, Libor
  Cílem bakalářské práce je seznámení s prováděním revizí na elektrických instalacích a zařízeních, seznámení s problematikou přechodového odporu a s měřením přechodového odporu v elektrotechnické praxi. V první části práce ...
 • Univerzální regulátor dobíjení pro motorová vozidla s dynamem 

  Picmaus, Jan
  Práce se zabývá problematikou návrhu elektronického regulátoru dobíjení pro historická vozidla s dynamem. Obsahuje teoretický rozbor samotného stroje (dynama) a jeho zapojení s cizím buzením a derivačním buzením. Dále se ...

View more