Wyświetlanie pozycji 1-20 z 370

 • Návrh a realizace fotodetektoru pomocí platformy Arduino 

  Vrána, Milan
  The bachelor thesis deals with design and creating a measuring device based on the photodetector with data acquisition. This measuring device is measured the discharge time of an electroscope. Whole device is placed into ...
 • Inteligentní systém pro dálkový sběr dat 

  Gregor, Filip
  Tato bakalářská se zabývá technologií PLC. V teoretické části je popsán princip funkčnosti technologie, její výhody a nevýhody. V experimentální části této práce byla navržena metodika testování point-to-point s BPL modemy ...
 • Snímač chromatičnosti osvětlení 

  Rejthar, Martin
  Práce je zaměřena na problematiku a analýzu kolorimetrie, jakožto vědy zkoumající vlastnosti světelného záření. Rešerše probíhá s cílem zjištění možných metod kvalitativního měření a porovnání vlastností světla. V části ...
 • Elektronický docházkový systém 

  Valent, Adam
  Cieľom bakalárskej práce „Elektronický dochádzkový systém“ je vyrobiť plnohodnotný interaktívny a moderný dochádzkový systém s web stránkou, serverom a databázou. Zamestnanci budú vytvárať záznamy o dochádzke priložením ...
 • Chování proudového chrániče při vypínání nesinusových reziduálních proudů 

  Horký, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá chováním proudového chrániče při vypínání nesinusových reziduálních proudů. V první, teoretické, části práce jsou popsány základní charakteristiky a vlastnosti elektrických přístrojů. Pozornost ...
 • Vliv médií na spotřebitelské chování v oblasti energetiky 

  Sedláček, Štěpán
  Tahle bakalářská práce se zabývá rozborem aspektů, které brání, či naopak umožňují integraci principů sociálních sítí do systému smart meteringu, jakožto i rozbor jejich potenciálu a možnosti provedení. Přínosy inteligentních ...
 • Řízení a monitorování parametrů pro mikrofluidní systémy 

  Meloun, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukci mikrofluidního systému pro mikroskopování. Teoretické část se věnuje světlu, jeho vlastnostem a optické spektrální analýze popsané několika metodami. Je zmíněno využití vývojové ...
 • Vliv pozice svítidla uvnitř kulového integrátoru na výsledky měření 

  Vlček, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem polohy svítidel s úzkou vyzařovací charakteristikou při měření v kulovém integrátoru. K proniknutí do dané problematiky jsou zde shrnuty základní světelně technické parametry. Zejména ...
 • Automatická detekce stresu pomocí non-EEG biologických signálů 

  Malina, Ondřej
  Tato práce se věnuje problematice detekce stresu za využití non-EEG biosignálů. První část se zabývá vymezením stresu a pojmům s ním souvisejícím. Popisuje možné pohledy na fenomén stresu, zmiňuje možné příčiny stresu, ...
 • Detekce atriální fibrilace v dlouhodobých EKG záznamech 

  Imramovská, Klára
  Práce se zabývá problematikou automatické detekce atriální fibrilace v dlouhodobých EKG záznamech. V úvodu teoretické části je popsána elektrofyziologie srdce a podstata síňové fibrilace. Dále jsou představeny metody ...
 • Návrh a realizace akustických úprav prostoru pro hudební produkci 

  Skvaril, Šimon
  Tato práce se zaměřuje na akustické vlastnosti prostoru určeného k hudební produkci a reprodukci. Věnuje se postupům, které se používají při zjišťování akustických parametrů místnosti včetně virtuální modelace a simulace ...
 • Základy užívání programu SINCAL v oblasti chránění distribučních sítí 

  Rampák, Dominik
  Táto bakalárska práca popisuje základy používania programu PSS SINCAL v oblasti chránenia distribučných sietí. Práca je rozdelená na 3 časti. Prvá časť je venovaná popisovaniu programu ako takého, jeho základné črty a ...
 • Návrh a implementace programového vybavení pro připojení laboratorních modelů k MES systému 

  Dušek, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je pochopení standardu ISA-95 a výrobního informačního systému dle tohoto standardu. Dále vytvoření řídicí aplikace na PLC pro řízení diskrétní výroby na školním modelu zařízení. Práce vysvětluje ...
 • Alternativní zdroje energie: jsou pro životní prostředí vždy jen přínosné? 

  Pelz, Václav
  Semestrální práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a jejich využitím. Snaží se přiblížit i laickému čtenáři základní principy fungování obnovitelných i neobnovitelných zdrojů a výrobu elektřiny s tím spojenou. Snaží ...
 • DC/DC měnič pro světelný zdroj s LED 

  Coufal, Martin
  Práce se zabývá návrhem a realizací snižujícího měniče s vysokým pracovním kmitočtem pro napájení výkonové LED. Pojednává o možnostech dnešních LED a napěťových převodníků. Dále se zabývá výběrem vhodných rychlých součástek ...
 • Technické psaní jako specifický způsob použití jazyka 

  Petrosian, Sergei
  Rychlý rozvoj počítačových technologii ve dvacátém století vyústil v rostoucí potřebu technické dokumentace, která by popsala používání těchto nových technologií. Tato dokumentace se píše ve speciálním stylu,, lišícím se ...
 • Revize pohonu pásového dopravníku 

  Kledus, Erik
  Téma bakalářské práce je revize pohonu pásového dopravníku. Obsahuje popis pásového pohonu, jeho rozdělení a možné poruchy. Rovněž obsahuje výsledky provedené revize. Zabývá se vznikem statického náboje a jeho eliminaci. ...
 • Záznamová aplikace Mnemosyne 

  Pizur, Jaroslav
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie aplikácie s názvom Mnemosyne, ktorá bude schopná merať na každom zo štyroch kanálov karty NI9219 iný typ merania. Aplikácia vie namerané dáta logovať do TDMS súboru a zároveň ...
 • Post-kvantová kryptografie na omezených zařízeních 

  Matula, Lukáš
  V posledních letech dochází k velkému technologickému vývoji, který mimo jiné přináší návrhy a realizace kvantových počítačů. V případě využití kvantových počítačů je dle Shorova algoritmu velmi pravděpodobné, že matematické ...
 • Měření a analýza TV signálu v systému DVB-T2 

  Youssefová, Kristina
  Tato práce se zaměřuje na zkoumání vlastností standardu pro digitální televizní vysílání přes pozemní vysílače (DVB-T2). Dělí na tři hlavní části. V první části je prozkoumán řetězec signálového zpracování DVB-T2. Ohled ...