Now showing items 1-20 of 371

 • 3D rekonstrukce objektů z multiskopických snímků 

  Řehoř, Jan
  Tato práce se zabývá 3D rekonstrukcí objektů z multiskopických snímků. Je rozdělena na pět kapitol. První kapitola se týká teoretického seznámení problematiky, tedy, co je 3D rekonstrukce, popis geometrie kamery a rekonstrukční ...
 • Alternativní zdroje energie: jsou pro životní prostředí vždy jen přínosné? 

  Pelz, Václav
  Semestrální práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a jejich využitím. Snaží se přiblížit i laickému čtenáři základní principy fungování obnovitelných i neobnovitelných zdrojů a výrobu elektřiny s tím spojenou. Snaží ...
 • Ampérmetr s velkým rozlišením 

  Honek, Marek
  Transmisní elektronový mikroskop je zařízení pracující na podobném principu jako optický mikroskop. Pro dosažení obrovských zvětšení využívá faktu, že elektrony mají mnohem kratší vlnovou délku než fotony. Pro zaostření ...
 • Analogové komparátory pro laboratorní výuku 

  Šafařík, Daniel
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout kompletní řešení pro sestavení laboratorní úlohy na téma komparátorů. V práci je teoretický úvod se zaměřením na problematiku komparátorů a následný rozbor některých jejich základních ...
 • Analogové zkreslovače hudebních signálů 

  Růžička, Matěj
  V této bakalářské práci jsem se zabýval rozdíly ve zvuku elektronkových a tranzistorových zesilovačů, příčinami těchto odlišností, modelováním převodní charakteristiky elektronkového zesilovače matematicky a posléze pomocí ...
 • Analyzátor ultrazvuku 

  Mička, Marek
  Tato práce se týká návrhu zařízení, které je schopné zaznamenat a přehrát ultrazvuk tak, aby byl v rozsahu lidského sluchu. Výsledkem je jednoduché přenosné zařízení, které bude umět nahrávat zvuk až do 80 kHz. Prvním ...
 • Analýza a detekce malwaru typu RAT 

  Sidor, Samuel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je štúdium problematiky jednotlivých typov malvéru so špecifickým zameraním na kategóriu RAT (Remote Access Trojan). Práca taktiež oboznámi čitateľa o statickej a dynamickej analýze binárneho ...
 • Analýza a implementace metod pro měření charakteristik lineárních a nelineárních systémů 

  Tichá, Jarmila
  Práce se zabývá metodami měření charakteristik lineárních a nelineárních systémů. Aplikace vytvořená v jazyce Python provádí u lineárních systémů měření impulsní a kmitočtové charakteristiky. U nelineárních systémů zjišťuje ...
 • Analýza dopadů poruchovosti jednotlivých prvků distribuční soustavy na spolehlivostní ukazatele 

  Vachutka, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou dopadů poruchovosti různých prvků distribuční soustavy na spolehlivostní ukazatele. V teoretické části práce je popsána spolehlivost, kvalita elektrické energie distribučních soustav, ...
 • Analýza dynamických změn tepové frekvence u fibrilace síní 

  Tesařová, Tereza
  Bakalářská práce je orientována do problematiky zachycení abnormalit tepové frekvence a stanovení sledované variability v různě dlouhých EKG signálech, přímou analýzou k zvýšení úspěšnosti detekce fibrilace síní momentálně ...
 • Analýza maskování řeči hlukem v hromadných dopravních prostředcích 

  Kobližka, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou hluku v dopravních prostředcích a maskování řeči. Teoretická část se zabývá percepcí zvuku z hlediska hlasitosti a kmitočtu. Praktická část zahrnuje nahrávání hluku uvnitř dopravních ...
 • Analýza mikrostavů v EEG datech u osob se spánkovou deprivací 

  Křápková, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá oblastí zpracování a analýzy EEG dat u spánkově deprivovaných osob. V teoretické části je nejprve obecně představena metoda elektroencefalografie, dále pak možnosti předzpracování a analýzy ...
 • Analýza parametrů komorové repolarizace 

  Abbrent, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou parametrů popisujících repolarizační fázi srdečních komor na experimentálních záznamech EKG. V úvodu teoretické části jsou zahrnuty informace o elektrofyziologii srdce, základním ...
 • Analýza polysomnografických dat 

  Jagošová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou polysomnografických signálů, která je založena na analýze parametrů v časové a frekvenční oblasti. Parametry jsou počítány z 30s úseků EEG, EOG a EMG signálů snímaných v průběhu ...
 • Analýza přechodového děje při pohybu opticky zachycené částice v pod-tlumeném režimu 

  Sűsserová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou pohybu opticky zachycené nanočástice za nízkých tlaků a seznamuje s metodami běžně užívanými při těchto podmínkách. Praktická část této práce byla provedena v prostředí Matlab, kde ...
 • Analýza psychoakustického vnímání akordů složených z různě sytých a různě barevných signálů 

  Vejmělka, Daniel
  Tato práce se zabývá vlivem frekvenčního spektra hudebních zvuků na psychoakustické vnímání posluchače. Zkoumá, jak ovlivní různě syté harmonické spektrum schopnost posluchače rozeznat jednotlivé tóny v akordu a jaký vliv ...
 • Analýza pulzací v retinálních obrazových datech 

  Plavcová, Daniela
  Analýza pulzace retinálních obrazových dat může sloužit k včasné diagnostice glaukomu. Pomocí záznamu z experimentálního videooftalmoskopu a následné segmentaci optického disku byly zhodnoceny pulzační křivky z různých ...
 • Analýza rizik a návrh zabezpečení pro testbed Průmyslu 4.0 

  Kroulík, Matěj
  Tato práce se zabývá požadavky na zajištění bezpečnosti strojního zařízení s ohledem na platné bezpečnostní normy. Zaměřuje se na normy EN ISO 12100 a EN ISO 13849-1. Dále práce obsahuje přehled v průmyslu využívaných ...
 • Analýza rozdílu HRV parametrů z PP a RR intervalů 

  Svobodová, Sabina
  Tato bakalářská práce má za cíl řešit problematiku EKG signálu, respektive detekci komplexu QRS a P vlny a následné analýzy variability srdečního rytmu. První část práce je zaměřena na literární rešerši. Věnuje se anatomii ...
 • Analýza síťového provozu na síťové kartě FPGA 

  Crháková, Marie
  Práce pojednává o síťovém referenčním modelu, protokolové architektuře, následně se zaměřuje na hlavičky konkrétních protokolů IP, TCP a UDP. Dále je rozebráno programovatelné hradlové pole od firmy Xilinx se síťovou kartou ...