Show simple item record

Possibilities of Chloride Ions Binding in Alkali-Activated Slag Systems

dc.contributor.advisorBílek, Vlastimilcs
dc.contributor.authorChadima, Jancs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:49:58Z
dc.date.available2019-06-14T10:49:58Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationCHADIMA, J. Možnosti vázání chloridových iontů v prostředí alkalicky aktivované strusky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other113323cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173407
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vázáním chloridů v alkalicky aktivované strusce a podpoře záchytu chloridů ve formě Friedlovy soli v alkalicky aktivovaném systému příměsmi aluminy, metakaolinu a cementářských bypassových odprašků. Tyto příměsi byly voleny jako potenciální zdroje hlinitanových iontů nezbytných pro tvorbu této soli. Množství chloridů v pevných vzorcích a ve výluzích bylo stanoveno titrací dle Volharda. Pro zjištění fázového složení vzorků byla použita rentgenová difrakční analýza doplněná termogravimetrickou a diferenční termickou analýzou. Zdaleka nejvíce chloridů bylo zachyceno v systému obsahujícím cementářské odprašky, neboť pouze v tomto systému došlo ke tvorbě Friedlovy soli. U příměsí aluminy a metakaolinu se chloridové ionty vázaly patrně pouze adsorpcí na C-S-H fázi.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with chloride binding in alkali activated slag and tries to bind chlorides by adding metakaolin, alumina and cement bypass kiln dust to form Friedel’s salt in alkali activated system. These admixtures were selected as a potential sources of aluminate ions that are necessary for the formation of this salt. The amount of chlorides in solid samples and in leachates was determined by Volhard titration. To find out phase composition X-ray diffraction and thermogravimetric and differential thermal analysis were used. Chloride ions were bound in by far the greatest extent in the pastes containing cement bypass dust because only in this case Friedel’s salt was formed. In the case of alumina and metakaolin chlorides were bound likely via adsorption on C-S-H phase.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFriedlova sůlcs
dc.subjectcementářské odpraškycs
dc.subjectmetakaolincs
dc.subjectaluminacs
dc.subjectFriedel’s salten
dc.subjectcement kiln dusten
dc.subjectmetakaolinen
dc.subjectaluminaen
dc.titleMožnosti vázání chloridových iontů v prostředí alkalicky aktivované struskycs
dc.title.alternativePossibilities of Chloride Ions Binding in Alkali-Activated Slag Systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-11-11:04:50cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid113323en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:57:21en
sync.item.modts2021.11.12 17:39:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKalina, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Tvrdík, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Student seznámil členy komise s teoretickými základy a cíli své bakalářské práce a velmi přehledně přednesl výsledky, kterých dosáhl v experimentální části.2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci.3. Student akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři.4. Diskuse: Členové komise vznesly několik přípomínek a otázek k práci. Student výborně reagoval na všechny připomínky a otázky vzešlé z diskuze a prokázal výbornou orientaci v daném tématu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record