Show simple item record

dc.contributor.advisorMikulec, Luděkcs
dc.contributor.authorLajtkepová, Evacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:55Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:55Z
dc.date.created2006cs
dc.identifier.citationLAJTKEPOVÁ, E. Mikroekonomické dopady minimální mzdy na vybrané podniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2006.cs
dc.identifier.other30310cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17462
dc.description.abstractI když zákonná minimální mzda není kategorií novou (poprvé byla stanovena již v r.1912 ve státě Massachusetts v USA), v České republice se s ustanovením o minimální mzdě poprvé setkáváme až v novele zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, z roku 1990. Konkrétní částka minimální mzdy i podmínky jejího uplatňování potom byly stanoveny usnesením vlády v únoru 1991. Od té doby byla částka minimální mzdy již mnohokrát valorizována (v lednu 2006 byla valorizace minimální mzdy již třináctou změnou). Předkládaná disertační práce se zabývá vybranými dopady minimální mzdy na podniky se zvláštním zřetelem malých a středních podniků (do 250 zaměstnanců). Pozornost je zaměřena jak na poptávkovou stranu trhu práce (akceptace zákonné výše minimální mzdy podniky), tak na stranu nabídkovou (vliv zákonné výše minimální mzdy na ochotu a motivaci nezaměstnaných nabídnout na trhu práce svoji pracovní sílu). Práce je zaměřena na následující stěžejní oblasti : podrobné zmapování vlivu minimální mzdy na podniky a zaměstnanost v ekonomické teorii a v protikladu teorie k výsledkům empirických výzkumů, identifikaci postavení minimální mzdy ve mzdové distribuci v České republice (sekundární výzkum), akceptaci minimální mzdy malými a středními podniky v Jihomoravském kraji (primární výzkum) a ochotu nezaměstnaných pracovat za částku minimální mzdy (primární výzkum). Nedílnou součástí práce je sestavení pomůcky pro potřeby podniku při náboru a přijímání nových pracovníků - rozhodovacích stromů, které poskytují podniku informace o vnějším trhu práce.cs
dc.description.abstractEven though the legal minimum wage is not a new thing (it was first set in 1912 in the state of Massachusetts in the USA), we first come across the stipulation of a minimum wage in an amendment to Act No. 65/1965 Coll. of the Labour Code from 1990. The specific level of minimum wage and the conditions for applying it were then set by government resolution in February 1991. Since then the level of minimum wage has been valorised many times (in January 2006 the valorisation of minimum wage was the thirteenth time the minimum wage had been changed). The submitted dissertation deals with selected impacts of the minimum wage on firms, with special consideration to small and medium-sized enterprises (up to 250 employees). Attention is focused both on the demand side of the labour market (acceptance of legal level of minimum wage by firms), as well as on the supply side (effect of the legal level of minimum wage on willingness and motivation of the unemployed to supply their labour on the labour market). The work is focused on the following fundamental areas: detailed mapping of the effect of the minimum wage on firms and employment in economic theory and in contrast to theories for the results of empirical research, identification of the position of minimum wage in wage distribution in the Czech Republic (secondary research), acceptance of minimum wage by small and medium-sized firms in Southern Moravia County (primary research) and willingness of the unemployed to work for the minimum wage (primary research). An integral part of the work is the setting up of aids for the needs of a firm for enrolment and taking on of new employees - decision trees that provide information to the firm on the external labour market.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectminimální mzdacs
dc.subjectmalé a střední podnikycs
dc.subjectmzdová distribucecs
dc.subjectnábor a přijímání pracovníkůcs
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjectzaměstnanost.cs
dc.subjectminimum wageen
dc.subjectsmall and medium-sized enterprisesen
dc.subjectwage distributionen
dc.subjectenrolment and taking on of new employeesen
dc.subjectlabour marketen
dc.subjectemployment.en
dc.titleMikroekonomické dopady minimální mzdy na vybrané podnikycs
dc.title.alternativeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2006-04-28cs
dcterms.modified2009-12-16-14:08:47cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid30310en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:45:29en
sync.item.modts2020.03.30 14:17:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record