Now showing items 21-40 of 269

 • Návrh revitalizace břehů zatopené pískovny Hulín - úsek 2 

  Čuda, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je zabránění ústupu břehové čáry pomocí návrhu vhodné biotechnické stabilizace břehů zatopené pískovny Hulín na zadaném úseku. Břehová abraze je v řešené oblasti způsobena především rozběhovým ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu - Čierna Voda - Chorvátský Grob 

  Raučinová, Veronika
  Cieľom bakalárskej práce je spracovanie technologického projektu pre technologickú etapu hrubej vrchnej stavby bytového domu v obci Chorvátsky Grob v miestnej časti Čierna Voda. Konštrukčný systém bytového domu je stenový, ...
 • Příprava realizace monolitického skeletu pavilonu chirurgie nemocnice Třebíč 

  Hlávka, Jan
  Cílem bakalářské práce je zpracování technologické etapy horní hrubé stavby nemocničního pavilonu v Třebíči. Stavba je navržena za poskytováním zdravotnické péče a občanské vybavenosti. Jedná se o částečně podsklepenou ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby střediska sportovních aktivit v Butovicích 

  Košut, Stanislav
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování technologické etapy hrubé horní stavby sportovního centra v Butovicích. Objekt je dvoupodlažní bez podsklepení. Základovou konstrukci tvoří základové patky a pasy. Nosnou ...
 • Realizace horní hrubé stavby bytového domu v Praze 

  Ivanova, Anastasiia
  Cílem této bakalářské práce je řešení etapy horní hrubé stavby bytového domu v Praze. Dům je tvořen monolitickou konstrukcí. Tato monolitická konstrukce se skládá ze stěn a stropní desky. Schodiště jsou navržena jako ...
 • Problematika parkování ve městě Humpolci 

  Fuxová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývala problematikou parkování ve městě Humpolec. Předmětem bakalářské práce je analýza dopravy v klidu na území města. Při analýze stávající situace se stanovila kritická místa z hlediska parkování, ...
 • Vliv skladování polymerem modifikovaných asfaltů na jejich vlastnosti 

  Měšťanová, Petra
  Předmětem bakalářské práce je popsání vlivu dlouhodobého skladování polymerem modifikovaných asfaltů při teplotě 180 °C na jejich vlastnosti. V teoretické části bude popsána podstata modifikace pojiv a postup zkoušek ...
 • Novinky v oboru silničního stavitelství 

  Zelenka, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na nová technologická zařízení pro transport a pokládku asfalto-vých směsí. Konkrétně jde o termo nástavbu s vytlačovacím čelem a homogenizační zásobník asfaltové směsi. Jsou popsány výhody ...
 • Zákaznicky orientovaný marketing stavebního podniku 

  Slováček, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace stavební společnosti se zaměřením na tvorbu a chápání goodwill. Teoretická část práce popisuje základní pojmy z oblasti trhu, marketingu, goodwill a ...
 • Polyfunkční centrum obce Sušice, hrubá vrchní stavba 

  Ranocha, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologický projekt hrubé vrchní stavby bytového domu v obci Šumice. Jedná se o třípodlažní zděnou budovu s monolitickými stropními konstrukcemi. Budova je zastřešena pultovou ...
 • Využití dotačních prostředků pro rozvoj vybrané oblasti 

  Horáková, Tereza
  Tématem této bakalářské práce je financování projektu ve Starém Městě za pomocí dotačních prostředků poskytnutých z Evropských dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Jsou zde popsány související body jako ...
 • Vlastnosti sklovláknitých geomříží v konstrukci vozovky 

  Maláník, Stanislav
  Bakalářská práce se věnuje používání sklovláknitých výztužných geomříží v konstrukci vozovky. Bakalářská práce je zaměřena na základní poznatky o výztužných geosyntetikách a na shrnutí stávajících předpisů, týkajících se ...
 • Vývoj izolačních materiálů z druhotných textilních vláken 

  Mlynářová, Jana
  Tato práce se věnuje možnostem vývoje tepelně izolačních materiálů pro použití ve stavebnictví. Odpadní textil ať už sběrný nebo z textilního průmyslu je obtížně recyklovatelný a jeho velká část končí na skládkách nebo ve ...
 • Bytový dům 

  Baroň, Alexandr
  Tématem této bakalářské práce je návrh bytového domu v Otrokovicích. Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, objekt s plochou střechou na téměř rovném terénu. Bytový dům je pětipodlažní, přičemž první podlaží slouží ...
 • Jednopolový rámový most 

  Buk, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je návrh nosné konstrukce silničního mostu přes řeku. Z vypracovaných variant byla upřednostněna varianta rámového jednopolového mostu. Konstrukci tvoří železobetonová předpjatá deska s ...
 • Studie jihovýchodního obchvatu města Uherský Brod 

  Dohnálek, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je studie jihovýchodního silničního obchvatu města Uherský Brod, propojky silnice II/490 a silnice II/495. Součástí studie je problematika možné přeložky sil-nice I/50 do stejného prostoru. ...
 • Rekonstrukce komunikace III/00222 mezi silnicí II/425 a obcí Ladná 

  Navrátilová, Pavlína
  Předmětem této bakalářské práce je návrh rekonstrukce stávající pozemní komunikace III/00222 podle novelizované ČSN 73 6101. Tato rekonstrukce je prostorově omezená. Studie zahrnuje návrh nových návrhových prvků a návrh ...
 • Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Mužík, Martin
  V této bakalářské práci je popsán vznik a vývoj Evropské unie a je zmíněna charakteristika její řídící struktury. Následně je shrnut vývoj strukturální politiky Evropské unie a její dopad na regiony členských států. Na ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu investora 

  Kratochvílová, Tereza
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vymezení problematiky finančního řízení stavební zakázky z pohledu investora. V teoretické části je řešena stavební zakázka, účastníci stavebního trhu a zdroje financování stavební ...
 • Městský dům Minská Brno 

  Juchelka, Tomáš
  Tato bakalářská práce vychází z mojí architektonické studie napsané ve třetím ročníku studia. Tématem práce je projekt městského domu Minská v Brně, který se bude nacházet v proluce na ulici Minské v městské části ...