Now showing items 1-20 of 552

 • Studie ručně ovládaných hutnicích vibračních zařízení 

  Tirala, David
  Studie je zaměřena na celkový pohled na ručně ovládanou hutnicí vibrační techniku. Rozbor zahrnuje přehledné rozdělení, konstrukční popis, popis technologie hutnění, technické a provozní parametry. Práce kriticky hodnotí ...
 • Využití oxidu uhličitého k produkci energie 

  Svoboda, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím oxidu uhličitého jako zdroje energie ve formě uhlíkatých paliv. V první části jsou popsány možnosti zachycení oxidu uhličitého a jeho následného uložení. Druhá část práce je věnována ...
 • Studie úložného a formovacího zařízení pro manipulaci s materiálem 

  Kadlec, Tomáš
  Studie je zaměřena na manipulační a formovací zařízení pro manipulaci s materiálem. Práce zahrnuje rozdělení a kategorizaci těchto zařízení včetně přehledu užívaných zařízení v jednotlivých kategoriích. Dále se zabývá ...
 • "Power-to-Gas" technologie pro ukládání elektrické energie 

  Gálíček, Radomír
  Změna klimatu je stále palčivějším globálním problémem, který vyžaduje inovativní technická řešení. Pokud by se v souvislosti se snižováním plynných emisí uhlíku významně zvýšil podíl obnovitelných zdrojů, vyvstala by ...
 • Návrh dílenského zvedacího zařízení pro zahradní techniku 

  Kroupa, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dílenského zvedacího zařízení pro zahradní techniku. Parametry pro zvedací zařízení byly stanoveny na nosnost 100 kg, rozměry pracovního stolu 1200x800 mm a minimální výšku pracovního ...
 • Zvláštnosti software z hlediska kvality 

  Zlatníčková, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem softwarových specifikací a požadavků na kvalitu softwaru, popisem procesů testování softwaru za účelem prokazování jeho kvality a metodám zvyšování kvality.
 • Umisťovací stůl pro paletu 

  Zábojník, Petr
  Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem statického umisťovacího stolu pro zdvih EUR palety s nákladem. Nosnost manipulátoru má být minimálně 1500 kg a výška zdvihu od nulové pozice minimálně 700 mm. Dále má být možná ...
 • Automobilové jeřáby 

  Čechmánek, Lukáš
  Tato bakalářská práce obsahuje všeobecný rozbor automobilových jeřábů. Hlavní část se věnuje popisu jednotlivých konstrukčních prvků a porovnává vybrané modely výrobců Liebherr, Manitowoc Grove, Tadano Faun a Terex Demag. ...
 • Štěpkovač dřeva - efektivita 

  Šulák, Petr
  Cílem této bakalářské práce je návrh štěpkovače na klestí. V teoretické části se věnuji mechanickým vlastnostem zpracovávaného materiálu. Dále uvádím jednotlivé druhy štěpkovačů a drtičů. V praktické části jsou základní ...
 • Ověření využití agropelet pro vytápění 

  Muzikářová, Věra
  Tato bakalářská práce se zabývá agropeletami a jejich spalováním z hlediska emisí a účinnosti. Je složena ze dvou částí. První část je teoretická, kde je uvedena rešerše dostupných druhů biomasy, výroba agropelet a princip ...
 • Rekonstrukce 3D scény pomocí pasivního stereopáru kamer 

  Fronc, Leoš
  V bakalářské práci je vytvořen přehled současných metod pro 3D rekonstrukci scény pomocí pasivního stereopáru kamer. V práci jsou popsány a porovnány dva hlavní přístupy - triangulace významných bodů a výpočet disparitní ...
 • Porovnání přesnosti výroby otvorů při laserovém dělení materiálů na různých typech CNC dělících center 

  Petruška, David
  Práce porovnává přesnost laserových výpalků o rozměrech 90x90 mm s kruhovými a čtyřúhelníkovými otvory, které jsou děleny na dvou CNC dělících centrech s různým typem pohonu os. Na obou strojích jsou vzorky vyřezány pomocí ...
 • Třídící lopaty pro zemní stroje 

  Pečová, Monika
  V této bakalářské práci je vysvětlen pojem třídící lopata a rozdělení dle konstrukce. Nalezneme zde porovnání jednotlivých konstrukcí s jejich parametry. Práce zahrnuje také vlastní 3D návrh třídící lopaty. Zařízení je ...
 • Návrh zařízení pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek 

  Barybina, Alina
  Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části (1. a 2. kapitola) jsou popsané vlastnosti TZL, legislativa v České republice, principy odloučení částic a různé typy odlučovacích zařízení. ...
 • Konstrukce optického mikrotribometru 

  Poláček, Tomáš
  Úkolem práce je návrh konstrukce optického mikrotribometru s možností dynamického měření kapalinového tření v simulovaném bodovém kontaktu. Přístroj má být navržen tak, aby umožňoval vhled mikroskopem v místě dotyku. V ...
 • Sloupový jeřáb 

  Petrů, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení sloupového jeřábu s ručními pohony do dílenského prostředí. Parametry daného jeřábu při vyložení jsou 3500 mm s výškou zdvihu 2500 mm. Maximální únosnost jeřábu ...
 • Studie strojů pro tvorbu asfaltových krytů vozovek 

  Calábek, Daniel
  Tato bakalářská práce se bude zabývat shrnutím technologického řešením konstrukce asfaltových vozovek a jejich tvorby s novodobými trendy. Dále rozborem shrnujícím přehled současného stavu silničních strojů-finišerů, s ...
 • Podvozky pásových rypadel a dozerů 

  Hampl, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem pásových podvozků rypadel a dozerů. V první části jsou definovány základní informace o pásových rypadlech a dozerech. Druhá část je věnována rozboru současné koncepce pásového ...
 • Návrh konstrukce inverzního kyvadla 

  Kukla, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout konstrukci inverzního kyvadla a experimentálně ověřit jeho funkčnost. Návrh byl řešen softwarem MATLAB Simulink a ověření spočívalo v otočení kyvadla o 360°. V práci je popsáno funkční zařízení, ...
 • Pásový dopravník 

  Hykolli, Denis
  Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh a výpočet šikmého pásového dopravníku pro přepravu štěrku o velikosti frakce 16 - 32 mm, převýšením mezi koncovými stanicemi 6m a hmotnostním průtokem materiálu 100 000 kg/h. ...